• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Bài tập lớn học kì môn Xã hội học đại cương (9 điểm) - Phân tích khái niệm chuẩn mực xã hội, Các đặc trưng cơ bản của chuẩn mực xã hội? Tác dụng của c

Barrenchen

Thành Viên KiloBooks
#1
MỤC LỤC


ĐẶT VẤN ĐỀ 1
NỘI DUNG
I, KHÁI NIỆM CHUẨN MỰC XÃ HỘI
1. Cơ sở hình thành 1
2. Định nghĩa 2
3. Nội dung định nghĩa chuẩn mực xã hội 2
II, CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHUẨN MỰC XÃ HỘI
1. Tính tất yếu xã hội 4
2. Tính định hướng của chuẩn mực xã hội theo không gian, thời gian và đối tượng 5
3. Tính vận động, biến đổi của chuẩn mực xã hội theo không gian, thời gian, giai cấp, dân tộc 6
III.TÁC DỤNG CỦA CHUẨN MỰC XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VÀ PHÁP LUẬT
1. Tác dụng của chuẩn mực xã hội đối với đời sống xã hội 7
2. Tác dụng của chuẩn mực xã hội đối với pháp luật 9
2.1. Tác dụng của chuẩn mực chính trị 9
2.2. Tác dụng của chuẩn mức tôn giáo 10
2.3. Tác dụng của chuẩn mực đạo đức 10
2.4. Tác dụng của chuẩn mực phong tục, tập quán 11
2.5. Tác dụng của chuẩn mực thẩm mỹ 12
KẾT LUẬN 12
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
Top