• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Bài tập thực hành chuyên đề Visual studio .NET

kilobook.tl

Thành Viên Tích Cực
#1
MỤC LỤC
Phần 1 Cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#. 4
Bài thực hành 1.1. Chương trình đầu tiên. 4
Tóm tắt 4
Kỹ thuật được trình bày. 4
Trình tự thực hiện. 4
Bài thực hành 1.2. Module hóa chương trình. 6
Tóm tắt 6
Kỹ thuật được trình bày. 6
Trình tự thực hiện. 6
Bài thực hành 1.3. Tạo thư viện sử dụng chung. 8
Tóm tắt 8
Kỹ thuật được trình bày. 8
Trình tự thực hiện. 8
Mở rộng. 9
Bài thực hành 1.4. Tam giác Pascal 10
Tóm tắt 10
Kỹ thuật được trình bày. 10
Trình tự thực hiện. 10
Mở rộng. 11
Bài thực hành 1.5. Tam giác Pascal – array version. 12
Tóm tắt 12
Kỹ thuật được trình bày. 12
Trình tự thực hiện. 12
Mở rộng. 12
Bài thực hành 1.6. MyTYPE 13
Tóm tắt 13
Kỹ thuật được trình bày. 13
Trình tự thực hiện. 13
Mở rộng. 13
Bài thực hành 1.7. Quản lý sinh viên. 14
Tóm tắt 14
Kỹ thuật được trình bày. 14
Trình tự thực hiện. 14
Yêu cầu thêm 18
Phần 2 Lập trình ứng dụng với winforms. 19
Bài thực hành 2.1 helloWinForms. 19
Tóm tắt 19
Kỹ thuật được trình bày. 19
Trình tự thực hiện. 19
Mở rộng. 30
Bài thực hành 2.2 usingControls. 31
Tóm tắt 31
Kỹ thuật được trình bày. 31
Trình tự thực hiện. 31
Bài thực hành 2.3 textFormat 35
Tóm tắt 35
Kỹ thuật được trình bày. 35
Trình tự thực hiện. 35
Mở rộng. 42
Bài thực hành 2.4 myCalculator. 43
Tóm tắt 43
Kỹ thuật được trình bày: 43
Trình tự thực hiện. 43
Mở rộng. 47
Bài thực hành 2.5 myNotePAD 48
Tóm tắt 48
Kỹ thuật được trình bày. 48
Trình tự thực hiện. 48
Mở rộng. 52
Bài thực hành 2.6 Quản lý sinh viên - WinForms version. 53
Tóm tắt 53
Kỹ thuật được trình bày. 54
Trình tự thực hiện. 54
Mở rộng. 59
Bài thực hành 2.7 myFileViewer. 60
Tóm tắt 60
Kỹ thuật được trình bày. 60
Trình tự thực hiện. 60
Mở rộng. 70
Phần 3 Xử lý dữ liệu với ADO.NET 71
Kiến thức cơ bản về ADO.NET 2.0. 71
3.1 Kiến trúc tổng quan của ADO.NET 71
3.2 Tổng quan về các mô hình xử lý dữ liệu trong ADO.NET: Mô hình Kết nối (Connected Model) và Mô hình Ngắt Kết nối (Disconnected Model). 73
3.3 Làm việc với mô hình Kết nối trong ADO.NET 76
3.4 Làm việc với mô hình Ngắt kết nối: DataSet và DataTable. 87
3.5 Lựa chọn giữa mô hình Kết nối và mô hình Ngắt kết nối 108
3.5 Tạo đối tượng DataSet 110
3.6 Kết hợp giữa nhiều bảng. 113
3.7 Thay đổi các bản ghi của cơ sở dữ liệu. 118
3.8 Truy cập và hiển thị dữ liệu. 119
3.10 Cập nhật một dòng dữ liệu. 119
3.11 Xóa một dòng dữ liệu. 121
3.11 Tạo một dòng dữ liệu mới 122
Phần 4 Xây dựng ứng dụng Web với WebForms. 134
Phần 5 Phụ lục. 158
Phụ lục A Chuỗi kết nối cho các loại nguồn dữ liệu. 158
Phụ lục B Bảng tương quan/chuyển đổi kiểu dữ liệu ở .NET Framework với các Data Provider 158
Phần 6 Tài liệu tham khảo. 160
 
#2
MỤC LỤC
Phần 1 Cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#. 4
Bài thực hành 1.1. Chương trình đầu tiên. 4
Tóm tắt 4
Kỹ thuật được trình bày. 4
Trình tự thực hiện. 4
Bài thực hành 1.2. Module hóa chương trình. 6
Tóm tắt 6
Kỹ thuật được trình bày. 6
Trình tự thực hiện. 6
Bài thực hành 1.3. Tạo thư viện sử dụng chung. 8
Tóm tắt 8
Kỹ thuật được trình bày. 8
Trình tự thực hiện. 8
Mở rộng. 9
Bài thực hành 1.4. Tam giác Pascal 10
Tóm tắt 10
Kỹ thuật được trình bày. 10
Trình tự thực hiện. 10
Mở rộng. 11
Bài thực hành 1.5. Tam giác Pascal – array version. 12
Tóm tắt 12
Kỹ thuật được trình bày. 12
Trình tự thực hiện. 12
Mở rộng. 12
Bài thực hành 1.6. MyTYPE 13
Tóm tắt 13
Kỹ thuật được trình bày. 13
Trình tự thực hiện. 13
Mở rộng. 13
Bài thực hành 1.7. Quản lý sinh viên. 14
Tóm tắt 14
Kỹ thuật được trình bày. 14
Trình tự thực hiện. 14
Yêu cầu thêm 18
Phần 2 Lập trình ứng dụng với winforms. 19
Bài thực hành 2.1 helloWinForms. 19
Tóm tắt 19
Kỹ thuật được trình bày. 19
Trình tự thực hiện. 19
Mở rộng. 30
Bài thực hành 2.2 usingControls. 31
Tóm tắt 31
Kỹ thuật được trình bày. 31
Trình tự thực hiện. 31
Bài thực hành 2.3 textFormat 35
Tóm tắt 35
Kỹ thuật được trình bày. 35
Trình tự thực hiện. 35
Mở rộng. 42
Bài thực hành 2.4 myCalculator. 43
Tóm tắt 43
Kỹ thuật được trình bày: 43
Trình tự thực hiện. 43
Mở rộng. 47
Bài thực hành 2.5 myNotePAD 48
Tóm tắt 48
Kỹ thuật được trình bày. 48
Trình tự thực hiện. 48
Mở rộng. 52
Bài thực hành 2.6 Quản lý sinh viên - WinForms version. 53
Tóm tắt 53
Kỹ thuật được trình bày. 54
Trình tự thực hiện. 54
Mở rộng. 59
Bài thực hành 2.7 myFileViewer. 60
Tóm tắt 60
Kỹ thuật được trình bày. 60
Trình tự thực hiện. 60
Mở rộng. 70
Phần 3 Xử lý dữ liệu với ADO.NET 71
Kiến thức cơ bản về ADO.NET 2.0. 71
3.1 Kiến trúc tổng quan của ADO.NET 71
3.2 Tổng quan về các mô hình xử lý dữ liệu trong ADO.NET: Mô hình Kết nối (Connected Model) và Mô hình Ngắt Kết nối (Disconnected Model). 73
3.3 Làm việc với mô hình Kết nối trong ADO.NET 76
3.4 Làm việc với mô hình Ngắt kết nối: DataSet và DataTable. 87
3.5 Lựa chọn giữa mô hình Kết nối và mô hình Ngắt kết nối 108
3.5 Tạo đối tượng DataSet 110
3.6 Kết hợp giữa nhiều bảng. 113
3.7 Thay đổi các bản ghi của cơ sở dữ liệu. 118
3.8 Truy cập và hiển thị dữ liệu. 119
3.10 Cập nhật một dòng dữ liệu. 119
3.11 Xóa một dòng dữ liệu. 121
3.11 Tạo một dòng dữ liệu mới 122
Phần 4 Xây dựng ứng dụng Web với WebForms. 134
Phần 5 Phụ lục. 158
Phụ lục A Chuỗi kết nối cho các loại nguồn dữ liệu. 158
Phụ lục B Bảng tương quan/chuyển đổi kiểu dữ liệu ở .NET Framework với các Data Provider 158
Phần 6 Tài liệu tham khảo. 160
File down về đâu bạn?
 
Top