• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Báo chí trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Đề Án[/h][h=2]Đảng lãnh đạo công tác báo chí trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945 và một số kinh nghiệm[/h][h=2][/h]
Mục lục

[h=3]Chương 1. Quan điểm và sự chỉ đạo của Đảng, Hồ Chí Minh đối với công tác báo chí giai đoạn 1939 - 1945[/h]
1. Quan điểm của Đảng và Hồ Chí Minh về công tác báo chí trong giai đoạn 1939 - 1945
2. Đảng chỉ đạo công tác nghiệp vụ báo chí trong giai đoạn 1939 - 1945
3. Diện mạo báo chí cách mạng và tiến bộ giai đoạn 1939 - 1945

[h=3]Chương 2. Đảng sử dụng báo chí phục vụ nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc 1939 - 1945[/h]
1. Đảng sử dụng báo chí tuyên truyền, quán triệt đường lối cứu nước, xây dựng lực lượng tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền
2. Đảng sử dụng báo chí tổ chức, hướng dẫn nhân dân đấu tranh, chống các luận điệu phản động
3. Đảng sử dụng báo chí cách mạng phục vụ công tác xây dựng đảng

[h=3]Kết luận[/h][h=3][/h][h=3]Danh mục tài liệu tham khảo[/h]


Lời nói đầu

Trong lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và sử dụng hiệu quả báo chí. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sáng, báo chí cách mạng đã trở thành công cụ lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng của Đảng trong các thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong công cuộc đổi mới đất nước hôm nay, báo chí có vai trò quan trọng, là lực lượng trong đội quân chính trị - tư tưởng để Đảng ta lãnh đạo sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong tình hình mới và trước yêu cầu mới, công tác báo chí của Đảng cũng bộc lộ một số hạn chế như buông lỏng quản lí, thương mại hóa báo chí . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ những hạn chế và đề ra những phương hướng "phát triển đi đôi với quản lí tốt hệ thống thông tin đại chúng", phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền, động viên, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.
Nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam không thể không nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí - một công tác xuyên suốt và gắn liền với những trang sử vàng của Đảng. Viện Lịch sử Đảng chọn đăng ký đề tài này nhằm đóng góp thêm một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí của Đảng, đồng thời làm sáng tỏ hơn về sự lãnh đạo công tác báo chí của Đảng trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945.
 

Đính kèm

Top