• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Thạc Sỹ Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý 

#1
MỤC LỤC
Mở đầu 3
Chƣơng I: Giới thiệu chung về các công trình ngầm 6
Tóm tắt chương I 11
Chƣơng II: Các hiện tƣợng và nguyên nhân gây hƣ hỏng kết cấu nền mặt
đƣờng thƣờng gặp trên các công trình ngầm . .12
2.1. Các hiện tượng hư hỏng thường gặp .12
2.1.1. Vết nứt mặt đường 12
2.1.2. Lún, bong bật và há miệng (cóc gặm) . 14
2.1.3.Hiện tượng Ổ gà . 16
2.1.4. Hiện tượng hố sâu (hố tử thần) . .17
2.2. Những nguyên nhân chính gây hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên
các công trình ngầm . 18
2.2.1. Nguyên nhân do công tác khảo sát, thiết kế công trình ngầm .18
2.2.2. Nguyên nhân do thi công công trình ngầm và kết cấu nền mặt
đường trên công trình ngầm 19
a) Nguyên nhân do hoàn trả kết cấu sau khi thi công công trình ngầm
19
b) Nguyên nhân do đào hố móng thi công công trình ngầm trên các
tuyến đường 19
c) Nguyên nhân do cấu tạo và cách thức thi công công trình ngầm, do
vật liệu sử dụng đắp trên công trình ngầm .22
2.2.3. Nguyên nhân do tải trọng xe chạy . 23
Tóm tắt chương II . .25
Chƣơng III: Các giải pháp khắc phục các hƣ hỏng kết cấu nền mặt
đƣờng trên các công trình ngầm . 26
3.1. Giải pháp về mặt quy hoạch và khảo sát, thiết kế công trình ngầm 26 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Báo cáo
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc
Tác giả: Hoàng Xuân Trung Trang: 2
3.1.1. Giải pháp về quy hoạch bố trí công trình ngầm trên mặt cắt
ngang đường 26
3.1.2. Giải pháp xử lý trong công tác khảo sát, thiết kế công trình ngầm
28
3.2. Một số giải xử lý khắc phục các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt
đường thường gặp trên các công trình ngầm . .30
3.2.1. Xử lý vết nứt kết cấu áo đường trên công trình ngầm . 30
3.2.2. Xử lý hiện tượng lún, bong bật và há miệng (cóc gặm) 35
3.2.3. Xử lý hiện tượng “Ổ gà” kết cấu nền mặt đường trên công trình
ngầm .43
3.2.4. Xử lý hiện tượng hố sâu (hố tử thần) của kết cấu nền mặt đường
trên các công trình ngầm .44
3.3. Giải pháp xử lý thi công hoàn trả kết cấu nền mặt đường sau khi thi
công xong công trình ngầm . .46
3.4. Giải pháp xử lý trong đào hố móng thi công công trình ngầm .53
3.5. Giải pháp về yêu cầu cấu tạo công trình ngầm và kết cấu nền mặt
đường trên các công trình ngầm . 58
3.5.1. Cấu tạo công trình ngầm . 59
3.5.2. Cấu tạo kết cấu nền mặt đường trên công trình ngầm . .60
3.6. Giải pháp xử lý tải trọng xe chạy 62
Kết luận và kiến nghị .65
Tài liệu tham khảo 66

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Báo cáo
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc
Tác giả: Hoàng Xuân Trung Trang: 3
MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu.
Từ thập kỷ 90 của thế kỷ 20 đến nay, Việt Nam đã thực sự bước vào
thời kỳ phát triển trên nhiều mặt với những thành tựu nổi bật về tăng trưởng
cao, về xoá đói giảm nghèo, về phát triển con người, về hội nhập quốc tế .
Đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ hiện đại hoá cơ sở hạ tầng (đặc biệt giao
thông vận tải), vì đây là một trong những tiền để thúc đẩy sự phát triển kinh tế
xã hội. Tuy nhiên Việt Nam cũng đang phải đối diện với không ít vấn đề bức
xúc, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu khách quan khoa học, đề có thể có những
giải pháp phù hợp. Những vấn đề đó có thể là quy hoạch mạng lưới giao
thông và giải pháp thiết kế, những hư hỏng kết cấu Đề tài nghiên cứu khoa
học này tác giả đi sâu phân tích vấn đề: “Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền
mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý”.
Như chúng ta thấy tình trạng hư hỏng (hư hỏng nhỏ, vừa và lớn) kết
cấu nền mặt đường ở Việt Nam là một vấn đề hiện nay đang rất cần được
quan tâm và giải quyết để nâng cao chất lượng phục vụ giao thông, khai thác
đường có hiệu quả hơn. Việc hư hỏng kết cấu nền mặt đường là nguyên nhân
trực tiếp và cũng đồng thời là nguyên nhân gián tiếp gây ra những hiệu ứng
không tốt trong giao thông: Như ùn tác giao thông, ảnh hưởng môi trường
giao thông, nó không những gây khó chịu cho người tham gia giao thông
giảm hiệu quả khai thác đường, mà những hư hỏng nặng còn gây thiệt hại rất
lớn về người và của.
 
Top