• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

01689934373_HD

Thành Viên Tích Cực
#1
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Tác giả : NGUYỄN VĂN LUÂN - TRẦN VIẾT HOÀNG - CUNG TRẦN VIỆT
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Số trang: 338

Nội dung:

Hệ thống nguyên lý này bao gồm: cấu trúc của thị trường và tổ chức tài chính, các yếu tố tác động lên thị trường tài chính và các thị trường liên quan, các khuôn mẫu phân tích biến động thị trường, hoạt động ngân hàng và các chính sách điều hành hoạt động ngân hàng, hoạt động của thị trường tài chính trong và ngoài nước, đầu tư tài chính và các lý thuyết danh mục đầu tư.

Với kiến thức tổng quan, tập trung vào nguyên lý hoạt động, các mối quan hệ trên thị trường và hệ thống tài chính, tài liệu này sẽ hữu dụng cho cả những sinh viên không chuyên ngành, tạo cơ sở tư duy phân tích trong các hoạt động kinh tế và quản trị.

Nghiên cứu cuốn sách này, người đọc và các bạn sinh viên lĩnh hội được những kiến thức và kỹ năng sau:

1. Nắm được những nét chính về hoạt động và công cụ tài chính của các thị trường tài chính cơ bản như: thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường ngoại hối.

2. Hiểu được vai trò của thông tin, chênh lệch thông tin, dự tính các mối quan hệ lợi nhuận - rủi ro, các thước đo hiệu quả trên thị trường tài chính.

3. Hiểu biết về những khái niệm cốt lõi và các vấn đề cơ bản của hoạt động tài chính trong nền kinh tế thị trường như: lãi suất, hoạt động của loại hình trung gian tài chính quan trọng nhất - ngân hàng.

4. Có khả năng áp dụng lý thuyết tài chính để phân tích các biến động trên thị trường tài chính, cụ thể phân tích các biến động của lãi suất, tỷ giá, chỉ số chứng khoán. Có khả năng đưa ra các dự báo trong ngắn hạn và dài hạn phục vụ cho quản trị, phân tích tài chính và đầu tư.

5. Nắm vững các nguyên tắc cơ bản trong họat động của các trung gian tài chính như ngân hàng, các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư.

6. Làm quen với mục tiêu và đối tượng hoạt động ngân hàng Trung ương.

7. Làm quen với những lý thuyết tài chính hiện tại, là cơ sở dùng để phân tích hoạt động của các chủ thể trong hệ thống tài chính và các hiện tượng kinh tế, tài chính: lý thuyết về chênh lệch thông tin, lý thuyết lượng cầu tài sản (lý thuyết lựa chọn danh mục), lý thuyết định giá tài sản vốn (CAPM, APT), lý thuyết dự tính hợp lý và lý thuyết thị trường hiệu quả.

Chương 1: TIỀN - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. Tiền tệ
1 2. Sự phát triển của hệ thống thanh toán
1.3. Đo lường đánh giá tiền tệ

Chương 2: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

2.1. Tài sản và tài sản tài chính
2.2. Dòng vốn và thị trường tài chính
2.3. Thị trường tài chính
2.4. Trung gian tài chính
2.5. Điều hành hệ thống tài chính
2.6. Các công cụ tài chính - hàng hóa trên thị trường tài chính

Chương 3: LÃI SUẤT VÀ SUẤT SINH LỜI

3.1. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực
3.2. Đo lường lãi suất
3.3. Các phương pháp đo lãi suất khác
3.4. Lãi suất và tỷ suất lợi nhuận

Chương 4: LÝ THUYẾT LƯỜNG CẦU TÀI SẢN

4.1. Các yếu tố xác định nhu cầu tài sản
4.2. Lý thuyết lượng cầu tài sản
4.3. Lượng cầu tài sản, thông tin, dự tính và sự biến động tương quan giữa các thị trường

Chương 5: LÝ THUYẾT LƯỢNG CẦU TIỀN TỆ

5.1. Lý thuyết định lượng tiền tệ
5.2. Lý thuyết ưa thích thanh khoản
5.3. Lý thuyết định lượng tiền tệ hiện đại của Friedman

Chương 6: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT

6.1. Khuôn mẫu tiền vay : Cung và cầu trên thị trường trái phiếu
6.2. Thay đổi lãi suất cân bằng theo khuôn mẫu tiền vay
6.3. Khuôn mẫu ưa thích thanh khoản : Cung và cầu trên thị trường của tiền tệ
6.4. Thay đổi lãi suất cân bằng theo khuôn mẫu ưu thích thanh khoản

Chương 7: CẤU TRÚC RỦI RO VÀ KỲ HẠN CỦA LÃI SUẤT

7.1. Cấu trúc rủi ro của lãi suất
7.2. Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
7.3. Các lý thuyết về cầu trúc kỳ hạn của lãi suất

Chương 8: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

8.1. Định nghĩa
8.2. Chức năng và các dịch vụ của ngân hàng hiện đại
8.3. Phân tích hoạt động NHTM - Đọc và hiểu bảng cân đối kế toán ngân hàng
8.4. Hoạt động cơ bản của ngân hàng
8.5. Quản trị ngân hàng - Các nguyên lý cơ bản
8.6. Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động NHTM
8.7. Quản trị rủi ro lãi suất
8.8. Các hoạt động ngoài bảng quyết toán (Hoạt động ngoại bảng)
8.9. Các phát kiến tài chính

Chương 9: CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG

9.1. Công ty bảo hiểm
9.2. Các tính chất cơ bản của ngành công nghiệp bảo hiểm
9.3. Các quỹ hưu trí
9.4. Công ty tài chính
9.5. Quỹ hỗ tương
9 6. Trung gì an tài chính của Chính phủ
9.7. Các tổ chức thị trường chứng khoán
9.8. Ngân hàng đầu tư
9.9. Công ty môi giới và giao dịch
9.10. Thị trường giao dịch có tổ chức

Chương 10: PHÂN TÍCH KINH TẾ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

10.1 . Những vấn đề cơ bản của cấu trúc tài chính
10.2. Chi phí giao dịch
10.3. Chênh lệch thông tin : Lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức
10.4. Vấn đề quả chanh : Tác động của lựa chọn nghịch lên cấu trúc tài chính
10.5 . Các công cụ giải quyết vấn đề lựa chọn nghịch
10.6. Rủi ro đạo đức và lựa chọn giữa hợp đồng nợ và hợp đồng vốn chủ sở hữu

Chương 11: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CUNG TIỀN

11.1 . Các thành phần tham gia quá trình cung tiền
11.2. Tổng quan về Ngân hàng Trung ương
11 3. Tạo bội số tiền gửi: mô hình đơn giản

Chrong 12: NGÂN HÀNG TRUNG ương VÀ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

12.1. Mục tiêu của chính sách tiền tệ
12.2. Chiến lược của NHTW : Sử dụng chỉ tiêu tiền tệ
12.3. Lựa chọn chỉ tiêu
12.4. Bàn luận về chiến lược người cho vay cuối cùng của Ngân hàng Trung ương

Chương 13: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ

13.1. Thị trường ngoại hối
13.2. Phân tích biến động tỷ giá trong xu hướng dài hạn
13.3. Phân tích biến động tỷ giá trong xu hướng ngắn hạn
13.4. Giải thích các thay đổi tỷ giá
13.5. Các hệ thống tỷ giá
13.6. Phân tích tác động của thông tin lên thị trường tài chính và ngoại hối

Chương 14: TÀI CHÍNH QUỐC TÊ VÀ CHÍNH SÁCH TRÊN TỆ NHTW

14.1. Can thiệp của NHTW trên thị trường ngoại hối
14.2. Kiểm soát dòng vốn
14.3. Khủng hoảng tiền tệ và hoạt động người cho vay cuối cùng của NHTW

Chương 15: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI
15.1 . Đa dạng hóa
15.2. Mô hình định giá tài sản vốn CAPM và thuyết định giá APT
15.3. Lý thuyết dự tính hợp lý và thị trường hiệu quả
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top