• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Chuyên Đề Các yếu tố thúc đẩy của năng lực cạnh tranh động một cái nhìn mới về cạnh tranh

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
1

A. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI NGHIÊN CỨU:

“THE DRIVING DRIVERS OF DYNAMIC COMPETITIVE
CAPABILITIES: A NEW PERSPECTIVE ON cOMPETITION”

“Các yếu tố thúc đẩy của năng lực cạnh tranh động: một cái
nhìn mới về cạnh tranh”

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Mục tiêu nghiên cứu
Bài viết này nghiên cứu các yếu tố quan trọng của năng lực học hỏi động (DLM) tác
động đến năng lực cạnh tranh động (DCC), một quan điểm đã không được xem xét bởi
các nghiên cứu trước đó.
Nghiêncứu này cung cấp một mô hình lý thuyết rõ ràng cho việc phát triển DCC, đặc
biệt là khi nó liên quan đến các tổ chức liên minh.

1.2. Thiết kế/phương pháp/cách tiếp cận
Xem xét các nghiên cứu trước đây và thực hiện 5 nghiên cứu tại các công ty Đài Loan
để nhận biết và xác minh những yếu tố DLM tác động đến DCC.

1.3. Những phát hiện
Trong nghiên cứu này cho ta thấy rằng các mối liên hệ bên ngoài, những kinh nghiệm
trước đây, thực hành lặp lại, hệ thống hóa kinh nghiệm và sự tích hợp sức mạnh của các
nhà quản lý đóng một vai trò tích cực trong việc phát triển DCC trong khi các yếu tố
không rõ ràng trong việc học hỏi của các tổ chức sẽ mang lại một tác động tiêu cực.
December
9, 2012 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HOC GV: DƯƠNG THÁI HOÀNG

2

1.4. Hạn chế/ý nghĩa của nghiên cứu
Việc sử dụng có tính chiến lược các yếu tố của DLM sẽ tăng cường khả năng cạnh
tranh động của các tổ chức liên minh.
Kết quả này cũng cung cấp một cơ sở đáng tin cậy cho việc phát triển DCC của các
doanh nghiệp và nâng cao sự thành công trong hoạt động kinh doanh.

1.5.Giá trị/ sáng tạo của nghiên cứu
Nghiên cứu này đã lấp được lỗ hổng của những nghiên cứu trước đó về việc phát triển
DCC thông qua DLM, và xác định mô hình lý thuyết rõ ràng. Vì vậy công tác này cung
cấp một khuôn khổ cho doanh nghiệp duy trì các lợi thế cạnh tranh dài hạn trong một môi
trường đa dạng và có nhịp độ phát triển nhanh.
CHƯƠNG II : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT
2.1. Tổng quan lý thuyết
2.1.1. Các khái niệm trong bài nghiên cứu:
 DCC - dynamic competitive capability – năng lực cạnh tranh động: có khả
năng tạo mới nguồn lực có giá trị một cách năng động
 DLM – dynamic learning mechanism – cơ chế học hỏi động: học hỏi có tổ chức
các kiến thức động.
 RBV – Resource Based View – lý thuyết về trên nguồn lực: quan điểm cho
rằng lợi thế cạnh tranh có từ việc sở hữu các nguồn lực đặc trưng theo ngành.

2.1.2. Lý thuyết nền và các nghiên cứu trước.
Một vấn đề cơ bản của quản trị chiến lược đó là tạo ra được lợi thế cạnh tranh, cụ thể
là làm cách nào để xây dựng được một vị thế cạnh tranh duy nhất. Lợi thế này có được
khi doanh nghiệp sở hữu các nguồn lực độc nhất. Tuy nhiên, nguồn lực độc nhất luôn bắt
nguồn từ những khả năng hoặc những tính chất riêng biệt, bao gồm cả các bí quyết, bí mật
 
Top