• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Cơ sở khoa học của việc Nghiên cứu biên soạn lịch sử cơ quan công tác dân tộc

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Cơ Sở Khoa Học Của Việc Nghiên Cứu Biên Soạn Lịch Sử Cơ Quan Công Tác Dân Tộc[/h]

Mục Lục

[h=3]Phần thứ nhất: Cơ sở khoa học[/h]
I. Một số khái niệm
1. Khái niệm "công tác dân tộc"
2. Khái niệm "cơ quan công tác dân tộc"

II. Cơ sở lý luận
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin về giải quyết vấn đề dân tộc
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc
3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc

III. Cơ sở thực tiễn
1. Đặc điểm cộng đồng dân tộc Việt Nam
2. Cơ quan công tác Dân tộc thuộc Chính phủ ở nước ta
IV. Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của cơ quan công tác dân tộc trong thời gian qua
1. Vị trí, tầm quan trọng của vấn đề dân tộc và công tác dân tộc trong sự nghiệp cách mạng chung của đất nước
2. Cơ sở pháp lý bảo đảm về việc tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan là công tác dân tộc
3. Tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc, miền núi
4. Công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân tộc
5. Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong việc đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc
6. Xây dựng, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc

[h=3]Phần thứ hai: Kiến nghị và giải pháp tổ chức biên soạn lịch sử cơ quan công tác dân tộc[/h]
I. Đánh giá việc biên soạn lịch sử cơ quan công tác dân tộc qua các thời kỳ

II. Các giải pháp tổ chức biên soạn
1. Huy động lực lượng tham gia nghiên cứu, biên soạn
2. Giải pháp về sưu tầm, tập hợp tư liệu
3. Giải pháp về tài chính
4. Giải pháp về trang thiết bị

III. Kiến nghị và đề xuất

Tài liệu tham khảo
Lời Mở Đầu

Cơ quan công tác dân tộc ở nước ta đã được thành lập từ năm 1946. Trải qua hơn 60 năm, qua nhiều thời kỳ; cơ quan công tác dân tộc đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Nghiên cứu, biên soạn lịch sử cơ quan công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay được đặt ra yêu cầu cần thiết; như một tất yếu. Bởi vì cần phải có sự đánh giá, tổng kết những bài học kinh nghiệm lịch sử để nghiên cứu hoàn thiện cơ quan công tác dân tộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời làm tài liệu nghiên cứu; học tập về công tác dân tộc.
Ủy ban dân tộc xác định biên soạn lịch sử cơ quan công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan trong giai đoạn này.
Việc thực hiện đề tài: "Cơ Sở Khoa Học Của Việc Nghiên Cứu Biên Soạn Lịch Sử Cơ Quan Công Tác Dân Tộc" cung cấp luận cứ phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử cơ quan công tác dân tộc.
 

Đính kèm

Top