• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Chuyên Đề Công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

nthung2112

Thành Viên Mới
#1
[FONT=&quot]MỤC LỤC[/FONT] Danh mục các chữ viết tắt 1[FONT=&quot][/FONT]
Danh mục bảng biểu, sơ đồ. 2[FONT=&quot][/FONT]
Lời mở đầu. 3[FONT=&quot][/FONT]
Chương 1-Thực trạng công tác thanh toán VĐT xây dựng cơ bản tại KBNN 4[FONT=&quot][/FONT]
1.1Tổng quan Kho bạc Nhà nước. 4[FONT=&quot][/FONT]
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 4[FONT=&quot][/FONT]
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của KBNN 6[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.1.2.1 Chức năng nhiệm vụ của KBNN[/FONT] 6[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.1.2.2 Cơ cấu tổ chức, tóm tắt chức năng của các bộ phận[/FONT]. 7[FONT=&quot][/FONT]
1.2 Thực trạng công tác kiểm soát, thanh toán VĐT xây dựng cơ bản tại KBNN 10[FONT=&quot][/FONT]
1.2.1 Nội dung kiểm soát thanh toán VĐT xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN 11[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.2.1.1 Tính tất yếu trong kiểm soát thanh toán VĐT xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN[/FONT] 11[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.2.1.2 Nội dung kiểm soát, thanh toán VĐT xây dựng cơ bản thuộc NSNN[/FONT] 14[FONT=&quot][/FONT]
1.2.2 Vai trò của KBNN trong công tác quản lý vốn thông qua kiểm soát thanh toán VĐT xây dựng cơ bản thuộc NSNN 18[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.2.2.1 Góp phần nâng cao tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn[/FONT]. 18[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.2.2.2 Góp phần hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách của Nhà nước[/FONT]. 20[FONT=&quot][/FONT]
1.2.3 Công tác kiểm soát thanh toán VĐT xây dựng cơ bản tại KBNN 20[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.2.3.1 Quy trình phân bổ VĐT xây dựng cơ bản[/FONT]. 20[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.2.3.2 Quy trình kiểm soát thanh toán VĐT xây dựng cơ bản[/FONT]. 26[FONT=&quot][/FONT]
1.2.4 Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán VĐT. 37[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.2.4.1[/FONT][FONT=&quot] Số vốn đầu tư đã qua kiểm soát thanh toán[/FONT]. 37[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.2.4.2 Số vốn đầu tư từ chối chi thông qua công tác kiểm soát thanh toán VĐT[/FONT]. 41[FONT=&quot][/FONT]
1.2.5 Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát thanh toán VĐT. 42[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.2.5.1 Kết quả trong công tác kiểm soát thanh toán VĐT[/FONT]. 42[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1.2.5.2 Nguyên nhân và hạn chế trong công tác kiểm soát thanh toán VĐT[/FONT]. 46[FONT=&quot][/FONT]
Chương 2-Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thanh toán VĐT xây dựng cơ bản thông qua KBNN 55[FONT=&quot][/FONT]
2.1 Định hướng, chiến lược phát triển KBNN 55[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]
2.1.1 Quan điểm chiến lược phát triển KBNN nói chung. 55[FONT=&quot][/FONT]
2.1.2 Định hướng phát triển công tác kiểm soát, thanh toán VĐT. 56[FONT=&quot][/FONT]
2.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán VĐT xây dựng cơ bản qua hệ thống KBNN 57[FONT=&quot][/FONT]
2.2.1 Các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB 58[FONT=&quot][/FONT]
2.2.2 Các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm soát thanh toán VĐT. 59[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2.2.2.1 Nâng cao chất lượng việc lập và phân bổ kế hoạch VĐT[/FONT]. 59[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2.2.2.2 Quy định rõ đối tượng kiểm soát, thanh toán[/FONT]. 60[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2.2.2.3 Sử dụng Nhật ký theo dõi dự án[/FONT]. 61[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2.2.2.4 Cải tiến mẫu chứng từ và giảm thiểu các bước luân chuyển chứng từ thanh toán[/FONT]. 61[FONT=&quot][/FONT]
2.2.3 Tăng cường sự phối hợp của KBNN với các đơn vị có liên quan. 64[FONT=&quot][/FONT]
2.2.4 Các giải pháp góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn. 66[FONT=&quot][/FONT]
2.2.5 Các giải pháp nâng cao năng lực bộ máy tổ chức cán bộ. 67[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2.2.5.1 Hoàn thiện bộ máy tổ chức thanh toán[/FONT]. 67[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2.2.5.2 Nâng cao trình độ cán bộ thanh toán[/FONT]. 68[FONT=&quot][/FONT]
2.2.6 Các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ tin học trong công tác thanh toán. 69[FONT=&quot][/FONT]
2.3 Kiến nghị với các cơ quan có liên quan. 70[FONT=&quot][/FONT]
2.3.1 Kiến nghị với Chính phủ. 71[FONT=&quot][/FONT]
2.3.2 Kiến nghị với các bộ có liên quan. 71[FONT=&quot][/FONT]
2.3.3 Kiến nghị với các địa phương. 72[FONT=&quot][/FONT]
Kết luận. 74[FONT=&quot][/FONT]
Tài liệu tham khảo. 75[FONT=&quot][/FONT]
Phụ lục. 76[FONT=&quot][/FONT]
 

Đính kèm

Top