• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Đảng lãnh đạo công tác báo chí

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
Đề Án

Đảng lãnh đạo công tác báo chí phục vụ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc (1954 - 1954)
Mục lục


Phần thứ nhất: Báo chí Việt Nam buổi đầu dưới sự lãnh đạo của Đảng và phục vụ sự nghiệp bảo vệ, củng cố chính quyền (1954 - 1946)I. Lịch sử vấn đề
II. Diện mạo báo chí Việt Nam 1945 - 1946
III. Báo chí Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng


Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo toàn diện công tác báo chí phục vụ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc (1947 - 1954)Chương I. Lãnh đạo bằng đường lối chính trị đúng đắn
Chương II. Lãnh đạo thông qua đào tạo, rèn luyện
Chương III. Lãnh đạo thông qua hệ thống tổ chức chặt chẽ
Chương IV. Thành tựu của báo chí cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp


Phần thứ ba: Kết luận


Lời nói đầu


Cách mạng tháng 8-1945 thành công, Đảng ta có nhiều phương tiện báo chí trong tay để phục vụ cho công tác tuyên truyền vận động cách mạng. Bên cạnh một số tờ báo đã có từ hồi hoạt động bí mật như Cờ giải phóng, Cứu quốc, Đảng còn lập thêm Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, thông tấn xã Việt Nam và tờ Sự thật - cơ quan tuyên truyền và cổ động của Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương. Tháng 6 - 1946 thành lập thêm Đài Tiếng nói miền Nam. Bên cạnh một số báo chí của các đoàn thể cách mạng mới xuất bản và các tờ báo cũ tiếp tục ấn hành, còn có các tờ Đồng Minh (Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội), Việt Nam, Chính nghĩa (Việt Nam Quốc dân Đảng), những tờ báo tư nhân xuất bản dưới thời kỳ Pháp - Nhật thống trị.
Vốn có nhiều kinh nghiệm đấu tranh và lãnh đạo báo chí, Đảng ta đã hướng công tác báo chí phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền vận động toàn dân hăng hái tham gia công cuộc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng; ra sức chống giặc đói, giặc dốt và thù trong giặc ngoài; chống lại các thủ đoạn chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của một số báo chí phản động, nhất là nhóm Việt Nam của Việt Nam Quốc dân Đảng.
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, các cơ quan báo chí tuyên truyền được vận chuyển lên chiến khu và căn cứ địa, bưng biền. Ở miền Nam, tháng 12-1947 lập Đài Tiếng nói Nam Bộ kháng chiến. Nhiều tờ báo của các đoàn thể cách mạng, tôn giáo yêu nước ra mắt như Đoàn kết kháng chiếng (Hội Liên Việt Nam Trung Bộ), Đường sáng (Cao Đài kháng chiến 12 phái thống nhất). Để cho báo chí ngày càng có vai trò to lớn trong sự nghiệp kháng chiến của dân tộc, từ năm 1947 đến năm 1951, Đảng đã có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về báo chí và tuyên truyền cổ động để phục vụ nhiệm vụ của cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách của vị lãnh tụ tối cao của Đảng, vị Chủ tịch nước đã hết sức quan tâm đến việc lãnh đạo công tác báo chí. Người đã gửi thư đến các hội nghị báo chí, tuyên truyền, có bài cho báo, góp phần to lớn vào việc đào tạo, rèn luyện những người làm báo kháng chiến.
 

Đính kèm

Top