• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

trannhhuylqd

Thành Viên Tích Cực
#1
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đảng cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà; thắng lợi của các cuộc chiến tranh giữ nước, giải phóng dân tộc; thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng đất nước, đưa nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có được những thắng lợi đó là do trong Đảng ta có rất nhiều cán bộ, đảng viên ta anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang. Đảng ta đã đào tạo được một thế hệ cán bộ cách mạng rất hăng hái, dũng cảm trong công tác.
Tuy nhiên, trong thời kỳ đổi mới do tác động của nền kinh tế thị trường đang được xây dựng và những nhân tố chủ quan mà vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên đạo đức, phẩm chất còn thấp kém, mang nặng chủ nghĩa cá nhân, xa rời quần chúng, mắc bệnh quan liêu, tham nhũng.
Tham nhũng, lãng phí là tệ nạn rất nguy hiểm, gây tác hại to lớn và hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản nhà nước, làm băng hoại đạo đức cách mạng, xâm hại trực tiếp đến công lý và công bằng xã hội, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, là nguy cơ đe dọa sự sống còn của chế độ ta, Đảng ta.
Lênin đã cảnh báo: khi có chính quyền, hầu hết chức quyền trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở đều do những người cộng sản đảm nhiệm, khi đó một trong những kẻ thù nguy hiểm mà họ phải đối mặt là nạn tham nhũng, hối lộ. Người khẳng định nạn quan liêu, tham nhũng, hối lộ sẽ tiêu hủy sự nghiệp cách mạng của những người cộng sản.
Hồ Chí Minh coi tham ô, lãng phí là kẻ thù của nhân dân, là thứ “giặc nội xâm”. Người nói: Tham ô, lãng phí, quan liêu, dù cố ý hay không cũng là đồng minh của thực dân phong kiến, là một thứ “giặc nội xâm”, nó “làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính” Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 4. NXB CTQG. HN. 2002. Trang 166
Nhận thấy sự nguy hiểm của thứ giặc này, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt thời kỳ đổi mới đất nước Đảng ta đã có nhiều chủ trương đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt được những kết quả to lớn: “Nhiều cán bộ đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ án lớn, phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý.” Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành TW khóa X. NXB CTQG. HN. 2006. Trang 11.
Tuy nhiên, tham nhũng, lãng phí vẫn chưa được ngăn chặn: “Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên là rất nghiêm trọng” Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX . NXB CTQG. HN. 2001. Trang76 Trong khi đó nhiệm vụ đặt ra cho cách mạng còn hết sức nặng nề, đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2010 ra khỏi tình trạng nước kém phát triển.
Khi đổi mới càng đi vào chiều sâu và được đẩy mạnh thì vấn đề chống tham nhũng, lãng phí càng quan trọng, Nghị quyết hội nghị lần thứ ba BCH TW khóa X (7/2006) đã ra Nghị quyết chuyên đề “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Đây là Nghị quyết đầu tiên chuyên đề chống tham nhũng, lãng phí. Điều đó thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc ngăn chặn tệ nạn này, mục tiêu là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ công chức kỷ cương, liêm chính.
Đây là đề tài hoàn toàn mới mẻ, chưa từng có ai nghiên cứu hệ thống dạng lịch sử Đảng. Đề tài này hệ thống toàn bộ quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời kỳ đổi mới một cách đầy đủ, chi tiết, làm cơ sở cho quyết tâm của Đảng trong việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.
2.Tình hình nghiên cứu đề tài
Tham nhũng, lãng phí là một phạm trù lịch sử, xuất hiện cùng với sự ra đời của Nhà nước và tồn tại song song cùng với sự phát triển của Nhà nước. Trong giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới hiện nay, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là một cuộc đấu tranh lâu dài, quyết liệt và là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Đây cũng là một vấn đề đã và đang được rất nhiều người quan tâm, nghiên cứu, ví dụ:
- Ban nội chính TW Đảng cộng sản Việt Nam: Một số bài nghiên cứu về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng đăng trên các tạp chí. NXB CTQG. HN. 2005.
- Viện khoa học – xã hội Việt Nam: Tệ quan liêu, lãng phí và một số giải pháp phòng, chống. NXB CTQG. HN. 2006.
- Đinh Văn Minh: Một số vấn đề về tệ tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. NXB CTQG. HN. 2006.
- Trần Quang Nhiếp: Nâng cao hiệu quả của báo chí trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng ở nước ta hiện nay. NXB CTQG. HN. 2005.
- Lê Quỳnh(Sưu tầm và tuyển chọn): Đấu tranh chống tham nhũng- Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, xã hội và công dân. NXB Công an nhân dân.
Các nghiên cứu đó tập trung tìm hiều về nguyên nhân, bản chất, thực trạng và các giải pháp của tệ tham nhũng, lãng phí và sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
Với những diễn biến phức tạp của tệ tham nhũng, lãng phí như hiện nay thì nghiên cứu vấn đề này là rất cần thiết. Đây là đè tài rất mới mẻ vì trình bày hệ thống quá trình Đảng lãnh đạo chống tham nhũng, lãng phí, từ đó góp phần khẳng định bản lĩnh, quyết tâm của Đảng, của nhân dân và bày tỏ niềm tin của mình đối với sự nghiệp cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.


3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài
Mục đích:
- Làm rõ quá trình Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời kỳ đổi mới đất nước, thấy được những chủ trương biện pháp cũng như kết quả đạt được của cuộc đấu tranh này.
- Khẳng định tính tất yếu sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước nói chung và đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí nói riêng.
Nhiệm vụ:
- Nêu rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của cuộc đấu tranh này: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề tham nhũng, lãng phí.
- Làm rõ từng bước Đảng lãnh đạo đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trên đất nước ta, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới của Đảng ta, từ đó thấy được một số kết quả, kinh nghiệm bước đầu cũng như phương hướng, giải pháp cho cuộc đấu tranh này.
4. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu
Nhà nước ta đã có rất nhiều văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, mới đây nhất là “Luật chống tham nhũng” và “Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Nhưng khóa luận chỉ tập trung đề cập đến quá trình Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời kỳ đổi mới đất nước (Đề ra đường lối, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả, kiểm tra).
Khóa luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Lịch sử Đảng, chủ yếu là phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic qua các giai đoạn; kết hợp phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic. Ngoài ra còn sử dụng phương pháp phân tích- tổng hợp, liệt kê để làm rõ quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời kỳ đổi mới (1986-2006).
5. Đóng góp mới về khoa học
Từ đặc điểm đề tài và tình hình nghiên cứu đề tài, trước thực trạng hiện nay có thể thấy luận văn là một sự hệ thống quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong thời điểm điển hình là công cuộc đổi mới đất nước (1986 – 2006), trong đó trình bày một cách có hệ thống sự nhận thức và giải quyết vấn đề này của Đảng ta dựa trên cơ sở lý luận và dựa trên thực tiễn đất nước. Từ đó thấy được sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta trong cuộc đấu tranh gay go phức tạp này.
6. Kết cấu khoá luận
Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận được trình bày theo 3 chương gồm:
Chương1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Chương 2:Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời kỳ 1986-1996.
Chương 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời kỳ1996-2006.


Em xin cam đoan bản khoá luận này là do em chuẩn bị hoàn toàn cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Tiến sĩ Phạm Xuân Mỹ – Trưởng khoa Lịch sử Đảng, khoá luận này không có sự sao chép bất cứ phần nào từ các công trình khoa học khác.
 
Top