• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đồ Án Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2010 huyện Yên Thành – Tỉnh Nghệ An

niemtin259

Thành Viên Tích Cực
#1
MỤC LỤC

Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1 Tính cấp thiêt của đề tài 1
1.2 . Mục đích và yêu cầu. 2
Phần thứ hai: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 3
2.1 . Khái quát chung về đánh giá hiện trạng sử dụng đất 3
2.1.1 Khái niệm về đất đai và đánh giá hiện trạng sử dụng đất 3
2.1.2 Sự cần thiết phải đánh giá hiện trạng sử dụng đất 3
2.2 . Tình hình nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng đất ở Việt Nam 5
Phần thứ ba: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8
3.1 . Nội dung nghiên cứu. 8
3.1.1 Nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của huyện. 8
3.1.2 Điều tra chỉnh lí và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Thành – Tỉnh Nghệ An. 8
3.1.3 Đánh giá tình hình quản lý đất đai giai đoạn 1993 - 2010. 8
3.1.4 Xu thế biến động đất đai giai đoạn 2000 - 2010. 8
3.1.5 Hiện trạng sử dụng đất của huyện Yên Thành Năm 2010. 8
3.1.6 . Định hướng sử dụng đất đến năm 2020. 9
3.2 . Phương pháp nghiên cứu. 9
3.2.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu. 9
3.2.2 Phương pháp minh họa bằng bản đồ. 9
3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu. 9
3.2.4 Phương pháp dự tính, dự báo. 9
3.2.5 Phương pháp chuyên gia. 9
Phần thứ tư: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10
4.1 . Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội huyện
Yên Thành. 10

4.1.1 Điều kiện tự nhiên. 10
4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 16
4.1.3 Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội 25
4.2 . Điều tra chỉnh lý và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 huyện Yên Thành – Tỉnh nghệ An. 27
4.2.1 Phương pháp xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 27
4.2.2 Kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Thành năm 2010 28
4.3 . Đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai giai đoạn 2000 - 2010 29
4.3.1 Giai đoạn trước 2003. 29
4.3.2 Giai đoạn từ năm 2003 cho đến nay. 31
4.4 . Tình hình biến động đất đai giai đoạn 2000 – 2010. 35
4.4.1 Biến động diện tích đất nông nghiệp giai đoạn 2000 - 2010. 36
4.4.2 . Biến động diện tích đất phi nông nghiệp giai đoạn 2000 – 2010. 38
4.4.3 . Biến động diện tích đất chưa sử dụng giai đoạn 2000 – 2010. 40
4.5 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2010. 44
4.5.1 . Đất nông nghiệp. 45
4.5.2 Đất phi nông nghiệp. 49
4.5.3 Đất chưa sử dụng. 56
4.6 . Định hướng sử dụng đất đến năm 2020. 59
4.6.1 Căn cứ để định hướng và quan điểm khai thác sử dụng đất của huyện 59
4.6.2 Định hướng sử dụng đất đến năm 2020. 60
4.6.3 . Biện pháp thực hiện. 64
Phần thứ năm: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 66
5.1 Kết luận. 66
5.2 Đề nghị 67
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
 

Đính kèm

Top