• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong khu vực Bảo hiểm xã hội tự nguyện

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong khu vực Bảo hiểm xã hội tự nguyện
[/h]


Thông tin tài liệuChủ nhiệm đề tài: Phạm Văn CảnhMục lục


Chương 1. Một số cơ sở lý luận về công tác thông tin, tuyên truyền


I. Một số khái niệm
II. Mô hình truyền thông, các yếu tố cấu thành và mối quan hệ giữa các yếu tố trong quá trình truyền thông
III. Hiệu quả tuyên truyền và tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện


Chương 2. Thực trạng công tác tuyên truyền về BHXH tự nguyện trong thời gian qua và những giải pháp trong thời gian tới


I. Đặc điểm hình thành và phát triển chính sách BHXH ở nước ta
II. Đặc điểm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
III. Thực trạng công tác thông tin – tuyên truyền BHXH tự nguyện trong thời gian qua và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền khu vực BHXH tự nguyện
1. Những ưu điểm, tồn tại trong công tác thông tin, tuyên truyền BHXH tự nguyện trong thời gian qua
2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền khu vực BHXH tự nguyện hiện nay
Kết luận


Lời mở đầu


Công tác thông tin, tuyên truyền giữ vị trí hết sức quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt nó tác động rất tích cực trong việc can thiệp, chi phối đến quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền là nhằm bảo đảm cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, khiến mọi người hiểu đúng, tự giác chấp hành, khắc phục khó khăn và thực hiện có kết quả. Với ý nghĩa đó, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng đã khẳng định: “Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương công tác, bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động
Hiện nay, trong công cuộc đổi mới, việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là việc làm cần thiết, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là bộ phận quan trọng trong hệ thống các chính sách xã hội, quá trình hình thành và phát triển cùng với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã có tác động rất lớn vào quá trình phân phối lại thu nhập, ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động và các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội. Với ý nghĩa đó, ngày 26/5/1997, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 15/CT-TW “Về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội”; đồng thời Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2010: “ ., tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ”.


 

Đính kèm

Top