• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Sách Giáo trình tiếng trung cơ bản

Hovishop

Thành Viên Tích Cực
#1

Good Morning 一 課文 Lǐ tài TEXT 李太太:王先生,您早。 Mrs. Li: Good morning, Mr.Wang. Lǐ tài tai tai Wáng xiān shēng nín zǎo Wáng xiān shēng zǎo 王先生:早,李太太,您早。 nín zǎo Mr. Wang: Good morning, Mrs. Li. Good morning to you. 李太太:您好嗎? Lǐ Mrs. Li: How are you? tài tai nín hǎo ma Wáng xiān shēng wǒ hěn hǎo 王先生:我很好,謝謝您。 Mr. Wang: I'm fine. Thank you. Lǐ tài tai Wáng tài xiè xie nín 李太太:王太太好嗎? Mrs. Li: How is Mrs. Wang? Wáng xiān shēng tā hěn hǎo tai hǎo ma 王先生:她很好,謝謝。 Mr. Wang: She's fine. Thank you. xiè xie 1 .㈤百字說華語 ㆗英文版 Speak Mandarin in Five Hundred Words 二 字與詞 WORDS AND PHRASES 王(ㄨㄤˊ;Wáng)Wang (surname) 李(ㄌㄧˇ;Lǐ)Li (surname) 先生(ㄒㄧㄢ ㄕㄥ;xiān sheng)husband; Mr. 王先生 Wáng xiān shēng Mr. Wang 李先生 Mr. Li Lǐ xiān shēng 太太(ㄊㄞˋ ・ㄊㄞ;tài tai)wife; Mrs. 王太太 Wáng tài Mrs. Wang Lǐ tài tai 李太太 Mrs. Li tai 你(ㄋㄧˇ;nǐ)you 您(ㄋㄧㄣˊ;nín)you(honorific term for you ) 好(ㄏㄠˇ;hǎo)good, well, fine; all right; hello (used in greeting) 2 .五百字說華語 Speak Mandarin in Five Hundred Words ㆗英文版 您好 Hello nín hǎo 王太太,您好。 Wáng tài Hello, Mrs. Wang. Lǐ xiān shēng tai nín hǎo 李先生,您好。 Hello, Mr. Li. nín hǎo 嗎(・ㄇㄚ;ma)(a question marker attached to questions) 好嗎? Are you all right? hǎo ma 你好嗎? How are you? nǐ hǎo ma 王太太,你好嗎? Wáng tài Mrs. Wang, how are you? Lǐ xiān shēng nǐ tai nǐ hǎo ma 李先生,你好嗎? Mr. Li, how are you? hǎo ma 我(ㄨㄛˇ;wǒ)I, me 我很好。 I am very well. wǒ hěn hǎo 他(ㄊㄚ;tā)he, him 她(ㄊㄚ;tā)she, her 3 .㈤百字說華語 ㆗英文版 他好嗎? How is he? tā hǎo ma Speak Mandarin in Five Hundred Words 王 先 生 他 好 嗎 ? Wáng xiān shēng How is Mr. Wang? tā hǎo ma 她好嗎? How is she? tā hǎo ma 李太太她好嗎? How is Mrs. Li? Lǐ tài tai tā hǎo ma 早(ㄗㄠˇ;zǎo)early, good morning 您早。 Good morning (to you). nín zǎo 李先生,您早。 Good morning, Mr. Li. Lǐ xiān shēng nín zǎo 很(ㄏㄣˇ;hěn)very 很好 very good, very well hěn hǎo 我很好。 I'm very well. wǒ hěn hǎo 她很好。 She's very well. tā hěn hǎo 謝謝(ㄒㄧㄝˋ ・ㄒㄧㄝ;xiè xie)Thank you 4 .五百字說華語 Speak Mandarin in Five Hundred Words ㆗英文版 謝謝你。 xiè Thank you. xie nǐ 我很好,謝謝你。 I'm fine. Thank you. wǒ tài tai wǒ hěn hǎo xiè xie nǐ 我太太很好,謝謝。 My wife is fine. Thank you. wǒ xiān shēng hěn hǎo hěn hǎo xiè xie̊ 我 先 生 很 好,謝謝 。 My husband is very well. Thank you. xiè xie 三 溫習 REVIEW 李太太:王先生,您早。 王先生:早,李太太,您早。 李太太:您好嗎? 王先生:我很好,謝謝您。 李太太:王太太好嗎? 王先生:她很好,謝謝。 5 .
 

Đính kèm

Top