• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn háp luật về đấu thầu tuyển chọn tư vấn và thực tiễn áp dụng tại Công ty tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm

vinhnhu11

Thành Viên Tích Cực
#1
Đề TÀI : háp luật về đấu thầu tuyển chọn tư vấn và thực tiễn áp dụng tại Công ty tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm

MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU TUYỂN CHỌN TƯ VẤN 3

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẤU THẦU 3
1. Khái niệm về đấu thầu 3
2. Pháp luật về đấu thầu tuyển chọn tư vấn và quá trỡnh hỡnh thành phỏt triển của pháp luật về đấu thầu tuyển chọn tư vấn ở Việt Nam 5
2.1 Pháp luật về đấu thầu tuyển chọn tư vấn 5
2.2 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của phỏp luật về đấu thầu tuyển chọn tư vấn ở Việt Nam 5
3. Phân loại đấu thầu 8
3.1 Phõn loại theo quốc tịch của cỏc nhà thầu 8
3.2 Phân loại theo đối tượng của đấu thầu 8
3.3 Phõn loại theo hỡnh thức lựa chọn nhà thầu 9
3.4 Phân loại theo phương thức đấu thầu 12
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU TUYỂN CHỌN TƯ VẤN 13
1. Phạm vi, đối tượng áp dụng đấu thầu 13
1.1 Phạm vi ỏp dụng 13
1.2 Đối tượng áp dụng 13
2. Điều kiện áp dụng đấu thầu tuyển chọn tư vấn 14
2.1 Điều kiện tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn 14
2.2 Điều kiện đối với các chủ thể 14
3. Hỡnh thức và phương thức đấu thầu tuyển chọn tư vấn 17
4. Các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu tuyển chọn tư vấn 17
5. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong đấu thầu 20
5.1 Trách nhiệm của người có thẩm quyền 20
5.2 Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư 20
5.3 Quyền và nghĩa vụ của bờn mời thầu 21
5.4 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức chuyên gia đấu thầu 22
5.5 Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu 22
5.6 Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức thẩm định 23
6. Quy trỡnh thực hiện đấu thầu tuyển chọn tư vấn 23
6.1 Chuẩn bị đấu thầu 24
6.2 Tổ chức đấu thầu 26
6.3 Đánh giá hồ sơ dự thầu 27
6.4 Trỡnh duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu 29
6.5 Thông báo kết quả đấu thầu 29
6.6 Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng 29
Kết luận chương 1 30
Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU TUYỂN CHỌN TƯ VẤN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HẦM 32
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HẦM 32
1. Tên và địa chỉ Công ty 32
2. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty 32
3. Thành lập và đăng ký kinh doanh 34
4. Cơ cấu tổ chức của Công ty 36
4.1 Đại hội đồng cổ đông 37
4.2 Hội đồng quản trị 37
4.3 Ban kiểm soỏt 38
4.4 Ban giám đốc 38
5.5. Cỏc phũng ban 39
5. Tỡng hỡnh sử dụng lao động tại Công ty 42
5.1 Cơ cấu lao động 42
5.2 Tuyển dụng lao động và sử dụng lao động 43
5.3 Công tác nâng lương bậc và việc sử dụng quỹ tiền lương 43
6. Tỡnh hỡnh thực hiện và ký kết hợp đồng 44
7. Công tác tư vấn giám sát 47
8. Công tác đầu thầu tư vấn 47
9. Công tác tài chính kế toán 48
10. Máy móc và công nghệ của Công ty 50
II. QUY TRèNH THAM DỰ THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HẦM 50
1. Quy trỡnh chung về đấu thầu tuyển chọn tư vấn tại Công ty 50
2. Ví dụ cụ thể về đấu thầu tuyển chọn tư vấn mà Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm đó tham gia 54
Kết luận chương 2 56
Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU TUYỂN CHỌN TƯ VẤN VÀ QUÁ TRèNH ÁP DỤNG TẠI CễNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HẦM 57
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU TUYỂN CHỌN TƯ VẤN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 57
1. Thực tiễn áp dụng pháp luật đấu thầu tuyển chọn tư vấn ở Việt Nam 57
1.1 Thành tựu đạt được 57
1.2 Hạn chế trong pháp luật về đấu thầu tuyển chọn tư vấn và thực tế áp dụng 59
2. Một số nhận xét về thực tế thực hiện pháp luật đấu thầu tuyển chọn tư vấn tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm 63
2.1 Thuận lợi của Công ty khi áp dụng pháp luật đấu thầu tuyển chọn tư vấn 63
2.2 Một số khó khăn, vướng mắc của Công ty trong việc thực hiện quy chế đấu thầu 65
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU TUYỂN CHỌN TƯ VẤN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HẦM 66
1. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy chế phỏp lý về đấu thầu tuyển chọn tư vấn 66
2. Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm 71
Kết luận chương 3 74
KẾT LUẬN 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
1. Văn bản 78
2. Cỏc tài liệu tham khảo khỏc 80
 

Đính kèm

Top