• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

mrszerono11

Thành Viên Tích Cực
#1
Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản
Cập nhật: 11/11/2008


1. Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản
- Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;


- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
- Hợp đồng thuê bất động sản;
- Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.
- Hợp đồng môi giới bất động sản;
- Hợp đồng định giá bất động sản;
- Hợp đồng tư vấn bất động sản;
- Hợp đồng đấu giá bất động sản;
- Hợp đồng quảng cáo bất động sản;
- Hợp đồng quản lý bất động sản.


2. Các nguyên tắc ký kết hợp đồng
- Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận.
- Nguyên tắc bình đẳng.
- Nguyên tắc thiện chí, trung thực.
- Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự.
- Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp.
- Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự.
- Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
- Nguyên tắc tuân thủ pháp luật.
- Nguyên tắc hoà giải.


3. Hình thức hợp đồng
Hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải được lập thành văn
bản; việc công chứng, chứng thực hợp đồng kinh doanh bất động sản do các bên thỏa thuận, trừ trường
hợp pháp luật có quy định khác; việc ký kết hợp đồng phải tuân theo các quy định của Luật này, Bộ luật
Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


4. Nội dung các loại hợp đồng
- Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng bao gồm các nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của bên bán và bên mua;
b) Các thông tin về nhà, công trình xây dựng;
c) Giá mua bán;
d) Phương thức và thời hạn thanh toán;
đ) Thời hạn giao, nhận nhà, công trình xây dựng và hồ sơ kèm theo;
e) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
g) Bảo hành;
h) Giải quyết tranh chấp;
i) Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.


- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau :
a) Tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
b) Các thông tin về quyền sử dụng đất;
c) Giá chuyển nhượng;
d) Phương thức và thời hạn thanh toán;
đ) Thời hạn giao, nhận đất và hồ sơ kèm theo;
e) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
g) Giải quyết tranh chấp;
h) Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.


- Hợp đồng thuê bất động sản bao gồm các nội dung sau :
a. Tên, địa chỉ của bên cho thuê và bên thuê;
b. Các thông tin về bất động sản;
c. Giá thuê bất động sản;
d. Phương thức và thời hạn thanh toán;
đ. Thời hạn cho thuê bất động sản; thời hạn giao, nhận bất động sản;
e. Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 

Đính kèm

Top