• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng-Giao thông Thừa Thiên Huế

trannhhuylqd

Thành Viên Tích Cực
#1
LỜI MỞ ĐẦU


Đất nước ta, từ khi chuyển hướng nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang phát triển theo nền kinh tế thị trường và cơ chế quản lý mới đã có tác động mạnh mẽ tới việc tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải chủ động trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để dành lấy thị phần trên thương trường hiện nay, nhằm mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh và nâng cao đời sống của cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp. Với việc Việc Nam là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế cùng phát triển, đặc biệt là ngành xây dựng đang trong giao đoạn phát triển mạnh của đất nước .
Xây dựng là ngành sản xuất vật chất góp phần tạo nên cơ sở vật chất kỷ thuật của nền kinh tế. Hoạt động của ngành xây dựng là hoạt động hình thành nên năng lực sản xuất cho các ngành, các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế. Nói một cách cụ thể sản xuất xây dựng bao gồm các hoạt động: xây dựng mới, mở rộng, khôi phục, cải tạo lại, hay hiện đại hoá các công trình hiện có thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân.
Doanh nghiệp xây lắp là đơn vị kinh tế cơ sở, là nơi trực tiếp sản xuất kinh doanh, gồm một tập thể lao động nhất định có nhiệm vụ sử dụng các tư liệu lao động và đối tượng lao động để sản xuất ra các sản phẩm xây lắp phục vụ cho nhu cầu tái sản xuất cho nền kinh tế.
Do vậy hạch toán kế toán là vấn đề quan trọng của mỗi một doanh nghiệp, nó giúp nhà quản lý kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh phương án điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình tiến tới giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cung không thể thiếu được yếu tố con người, vì nó quyết định sự thành, bại của doanh nghiệp. Do vậy phương pháp "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" cuía mäùi doanh nghiãûp laì một váún âãö quan troüng là yêu cầu cấp bách của các doanh nghiệp trong điều kiện đang là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và cũng là công cụ quan trọng phaín aïnh toaìn bäü caïc biãûn phaïp kinh tãú kyî thuáût maì doanh nghiãûp aïp duûng trong quaï trçnh saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm, nhàòm cung cáúp thäng tin mäüt caïch këp thåìi, chênh xaïc, âáöy âuí säú liãûu cho nhaì quaín trë ra quyãút âënh quaín lyï hiãûu quaí nháút, phuì håüp våïi sæû phaït triãøn cuía saín xuáút kinh doanh vaì yãu cáöu quaín trë cuía doanh nghiãûp. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, trong thời gian thæûc táûp coï haûn taûi Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế , em maûnh daûn choün âãö taìi: ‘’ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng-Giao thông Thừa Thiên Huế ‘’ nhàòm phản ánh lại quá trình hoaìn thiãûn cäng taïc kãú toaïn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm taûi Công ty Cổ phần Xây dựng-Giao thông Thừa thiên Huế.
Để hoàn thành đề tài :‘’Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng-Giao thông Thừa Thiên Huế ‘’, trong quá trình thực tập tại Công ty em đã sử dụng các phương pháp :phương pháp thu thập và xử lý số liệu, phương pháp thống kê, phương pháp duy vật biện chứng .và tham khảo các tài liệu mà em đã được củng cố ở trường : Kế toán Hành Chính Sự Nghiệp, Kế Toán Doanh Nghiệp, Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh, Quản Trị Doanh Nghiệp . Đồng thời cùng với sự hướng dẫn tận tình của Cô Nguyễn Thị Song Toàn. Do thời gian thực tập hạn chế và năng lực bản thân có hạn nên không trách khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô giáo, quý vị trong Công ty Cổ phần Xây dựng -Giao thông Thừa Thiên Huế góp ý, chỉ dẫn nhằm hoàn thiện hơn nữa đề tài mà bản thân em đã nghiên cứu để giúp em vững bước vào đời.
 
Top