• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CPTM & xây dựng Hoàng Vương

banhmisua

Thành Viên Tích Cực
#1
Đề tài : Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP xây lắp tại Cty CPTM & xây dựng Hoàng Vương


MỤC LỤC
PHẦN I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 2

I. Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 2
1. Đặc điểm của hoạt động xây dựng cơ bản 2
2. Yêu cầu quản lí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 2
3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị xây lắp. 3
II. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 4
1. Chi phí sản xuất 4
1.1. Khái niệm, bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất. 4
1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4
2. Giá thành sản phẩm xây lắp 7
2.1. Khái quát chung về giá thành sản phẩm 7
2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 7
2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 9
III. Hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 10
1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 10
2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 10
3. Hạch toán chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp 11
3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT). 11
3.2. Hạch toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp (CP NCTT) 13
3.3.Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 15
3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung (CP SXC) 18
3.5. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán 21
4.Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá trị sản phẩm dở dang ở đơn vị xây lắp. 24
4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất. 24
4.2. Tính giá sản phẩm dở dang 25
IV. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 25
1. Mục đích tính giá thành sản phẩm xây lắp 25
2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 26
3. Kỳ tính giá thành 26
4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 26
4.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp (giản đơn) 26
4.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 27
4.3. Phương pháp tính giá thành theo định mức 27
5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 28
V. Hệ thống sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 28
1. Hệ thống sổ chi tiết 29
2. Hệ thống sổ tổng hợp 29
2.1. Tổ chức hệ thống sổ .Nhật ký . Sổ cái . 29
2.2. Tổ chức hệ thống sổ . Nhật ký chung . 30
2.3. Tổ chức hệ thống sổ .Chứng từ - Ghi sổ . 32
2.4. Tổ chức hệ thống sổ .Nhật ký - Chứng từ . 33
PHẦN II: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG VƯƠNG 36
I. Khái quát chung về Công ty cổ phần thương mại và xây dựng hoàng vương. 36
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 36
2. Đặc điểm qui trình công nghệ 38
3. Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Vương. 39
4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 40
5. Bộ máy kế toán công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Vương 42
5.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán 42
5.2. Hệ thống chứng từ kế toán tại công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Vương. 45
5.3. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng tại công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Vương 45
5.4. Hệ thống sổ sách, BCKT ở công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Vương 47
II. Thực trạng tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Vương 48
1. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất tại công ty 48
1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 48
1.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 49
1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 56
1.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 63
1.5.Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 69
2. Thực tế tính giá thành sản phẩm tại Công ty 72
2.1. Đối tượng tính giá thành 72
2.2. Kỳ tính giá thành tại công ty 72
2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần TM và XD Hoàng Vương 73
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ XD HOÀNG VƯƠNG 76
I. Một số ưu nhược điểm trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần TM và XD Hoàng Vương 76
1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 76
2. Một số nhược điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 78
II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần TM và XD hoàng vương 79
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Đính kèm

Top