• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

KÍ HIỆU PHIÊN ÂM

#1
Xin chào các bạn! Hôm nay mình xin chia sẻ cách phiên âm và các kí hiệu phiên âm trong tiếng anh.
KÍ HIỆU NG. ÂM ĐƠN TƯƠNG ĐƯƠNG ÂM T.VIỆT VÍ DỤ
/a:/
a (dài giọng) Car /ka:/; Far/fa:/
/i/ i Big /big/
/i:/ i (dài giọng) See /si:/; sea /si:/
/e/ e Met /met/
/æ/ e (bạnh hàm) Map /mæp/; hat /hæt/
/ɒ/; /ɔ/ o Got /gɒt/
/ɔ:/ o (dài giọng) Door /dɔ:/; Floor /flɔ:/
/u/; /ʋ/ u Put /put/
/u/; /ʋ:/ u (dài giọng) Blue /blu/
/Ə/; /3/ ơ Sister /sistƏ/
/Ə:/; /3:/ ơ (dài giọng) First /f3:st/
/Ʌ/ ă, ớ Cup /cɅp/; bus /bɅs/
KÍ HIỆU NG.ÂM GHÉP TƯƠNG ĐƯƠNG ÂM T.VIỆT VÍ DỤ
/ai/
ai Nice /nais/, five /faiv/
/ɔi/ oi Boy /bɔi/
/ei/ ây, ê Say /sei/; player /plei Ə/
/au/ ao Now /nau/; house /haus/
/ Əu/ ơu No /nƏu/; know /nƏu/
/ju/ iêu New /nju/; student /stjudƏnt/
/ɛƏ/ é, ơ Hair /hɛƏ/; care /kɛƏ/
/auƏ/ áo ơ Flower /flauƏ/
/juƏ/ iêu ơ Pure /pjuƏ/
KÍ HIỆU PHỤ ÂM TƯƠNG ĐƯƠNG ÂM T.VIỆT VÍ DỤ
/d/
đờ Deep /di : p/; do /du:/
/f/ phờ Fine /farn/; five /faiv/
/ʤ/ rờ (cong lưỡi có gió) Orange /ɔriηʤ/
/η/ ngờ (trong cổ) Ring /riη/
/z/ dờ (giọng bắc rít răng) Zoo /zu:/
/ʒ/ dờ (có gió cong lưỡi) Pleasure /pleʒƏ/
/tʃ/ chờ (giọng bắc cong lưỡi) Chair /tʃƐƏ/; bench /bentʃ/
/ʃ/ sờ (cong lưỡi) She /ʃi:l/; shoe /ʃu:/
/Ɵ/ thờ (có gió) Thank /Ɵæηk/
/ð/ thờ (k gió) The /ðƏ/; this /ðis/
/w/ We /wi:/
/kw/ Quick /kwik/; quiet /kwaiƏt/

*Tất cả các kí hiệu phụ âm [l] ta phát âm bằng cách ghép phụ âm đó với âm(ô lờ)
e.g: pencil /pensl/; travel /trævl/; table /teibl/; tittle /taitl/; animal /æniml/
*Tất cả các kí hiệu phụ âm: b, g, h, l, m, n, p, r, s, tr, t, v phát âm giống phụ âm tiếng việt
 
Top