• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

KINH BẢN NGUYỆN CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

#1
KINH BẢN NGUYỆN CỦA
BỒ TÁT ĐỊA TẠNG
3 Kinh Bản Nguyện Của Bồ Tát Địa Tạng
SA MÔN: THÍCH ĐẠO THỊNH
HỘI TẬP
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC
4 Kinh Bản Nguyện Của Bồ Tát Địa Tạng
PHẦN NGHI LỄ
( Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng chắp tay đọc )
Chủ lễ xướng:
Ai nấy cung kính… Dốc lòng kính lạy
Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười
phương. (3 lễ ) o o o
( Xá một xá đều quỳ đọc )

5 Kinh Bản Nguyện Của Bồ Tát Địa Tạng
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dàng ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh
6 Kinh Bản Nguyện Của Bồ Tát Địa Tạng
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ sông mê
Chóng quay về bờ giác. ( 1 lễ )
o o o
7 Kinh Bản Nguyện Của Bồ Tát Địa Tạng
Cúng dàng đoạn: Dốc lòng kính lạy
Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười
phương. (1 lễ ) o o o
( Mọi người đều đứng chắp tay đọc )
Sắc thân Như Lai đẹp
Cõi thế chẳng ai bằng
8 Kinh Bản Nguyện Của Bồ Tát Địa Tạng
Không sánh chẳng nghĩ bàn
Vì thế con kính lễ.
Sắc thân Phật vô tận
Trí tuệ Phật cũng thế
Tất cả pháp thường trụ
Nên nay con về nương.
9 Kinh Bản Nguyện Của Bồ Tát Địa Tạng
Sức trí lớn nguyện lớn
Độ khắp chúng quần sinh
Khiến bỏ thân nóng khổ
Sinh kia nước mát vui.
Con nay sạch ba nghiệp
Quy y và lễ tán
10 Kinh Bản Nguyện Của Bồ Tát Địa Tạng
Nguyện cùng các chúng sinh
Đồng sinh An Lạc Quốc.
Án phạ nhật la vật (


Bản A5 đọc ngang trên Ipad và điện thoại, pc
Bản A5 16x23 in sách
 

Đính kèm

Top