• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

KINH PHỔ MÔN - Chùa Khai Nguyên hội tập

#1
KINH PHỔ MÔN - Chùa Khai Nguyên hội tập
PHẦN NGHI LỄ
( Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng chắp tay đọc )
- Ai nấy cung kính... Dốc lòng kính lạy
Phật - Pháp - Tăng thƣờng ở khắp mƣời
phƣơng. ( 3 lễ ) o o o
Đấng Pháp Vƣơng vô thƣợng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời ngƣời,
Cha lành chung bốn loài,
Quy y trọn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xƣng dƣơng cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận.
Phật, chúng sinh tính thƣờng rỗng lặng,
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lƣới Đế Châu ví đạo tràng,
Mƣời phƣơng Phật bảo hào quang
sáng ngời.
Trƣớc Chƣ Phật thân con ảnh hiện,
Dƣới chân Ngài đỉnh lễ quy y
 

Đính kèm

Top