• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận LSD013 - Vài nét về quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Ghost

Sức Mạnh Tri Thức
#1
LỜI MỞ ĐẦU​

Gần bảy thập kỷ vừa qua, dân tộc ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn, gian khổ, giành được những thắng lợi vẻ vang. Từ thân phận người dân mất nước, nhân dân ta đã anh dũng vùng lên, lần lượt đánh bại sự xâm lược của nhiều đế quốc lớn mạnh, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Lực lượng lãnh đạo nhân dân ta dành được những thắng lợi vĩ đại đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhìn lại quá trình lịch sử của Cách mạng Việt Nam chúng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo, tinh thần phụ trách trước giai cấp và dân tộc khi thắng lợi cũng như lúc khó khăn, khi thành công cũng như lúc sai lầm, khuyết điểm. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một điều tát yếu khách quan của cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc ở Việt Nam trong thời đại mới; là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước, tích cực chuẩn bị về tư tưởng , chính trị và tổ chức của một tập thể cách mạng; là một sự sàng lọc và lựa chọn nghiêm khắc của lịch sử cách mạng Việt Nam tù khi mất nước vào tay đế quốc thưc dân Pháp. Đảng ra đời là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam .
Trước khi Đảng ra đời đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng chùng đều bị thất bại trước sự đàn áp dã man của bọn thực dân Pháp. Chỉ đến năm 1924 Nguyễn Aí Quốc trở về thống nhất ba Đảng lúc bấy giờ thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam thì cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng mới được giải quyết. Sự ra đời của Đảng gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Aí Quốc – Hồ Chí Minh – người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Người là người Việt Nam đầu tiên nắm bắt Chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng sáng tạo vào đặc điểm lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam. Vai trò quan trọng của Người được thể hiện rõ nét trong quá trình thành lập Đảng cũng như trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.
Nội dung tiểu luận gồm có các phần sau:
Phần I: Khái quát về xã hội Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Phần II: Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời.
Phần III: Qúa trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Phần IV: Kết luận.


Đề tài: Vài nét về quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
 

Đính kèm

Ghost

Sức Mạnh Tri Thức
#2
MỤC LỤC TÀI LIỆU​

Phần I: Khái quát về xã hội Việt Nam trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình chính trị
2. Tình hình kinh tế
3. Tình hình văn hoá xã hội

Phần II: Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng

1. Phong trào Cần Vương
2. Phong trào dân tọc – dân chủ của tầng lớp sĩ phu yêu nước
2.1 Sự chuyển biến của xã hội Việt Nam .
Những ảnh hưởng của tác động bên ngoài
2.2 Trào lưu dân tộc chủ nghĩa
2.3 Phong trào đấu tranh của quần chúng công nông bi

Phần III: Quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
1. Nguyền Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước
2. Con “đường cách mệnh” Nguyễn Ái Quốc
3. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
Phần IV: Kết luận
Tài liệu tham khảo
 
Top