• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Luận cứ khoa học cho xây dựng chính sách giải quyết việc làm ở nước ta khi chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Báo cáo tóm tắt: Luận cứ khoa học cho xây dựng chính sách giải quyết việc làm ở nước ta khi chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
[/h]

[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: PTS. Nguyễn Hữu Dũng

[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
1. Đổi mới về phương pháp luận và phương pháp tiếp cận nghiên cứu chính sách việc làm là yêu cầu tất yếu khách quan.
2. Đánh giá đúng thực trạng việc làm ở Việt Nam hiện nay là một trong những cơ sở quan trọng để hình thành chính sách việc làm.
3. Phát triển thị trường lao động hướng vào sử dụng có hiệu quả nguồn lao động và giải quyết việc làm là sự đổi mới căn bản trong chính sách việc làm ở Việt Nam dực trên cơ sở tự do hóa trong lao động nhằm giải phóng tiềm năng lao động.
4. Đổi mới quan điểm và phương hướng giải quyết việc làm ở Việt Nam phù hợp với nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
5. Khuyến nghị một số chương trình tổng thể xúc tiến việc làm từ nay đến năm 2000 và 2010
6. Khuyến nghị định hướng một số chính sách cụ thể về việc làm trong điều kiện cơ chế thị trường
7. Khuyến nghị đổi mới cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách việc làm

[h=3]Trích đoạn nội dung:[/h]
Trên cơ sở dự báo tổng quát xu hướng phát triển nguồn lao động và nhu cầu giải quyết việc làm trong thời gian tới, đặc biệt là sự biến động về cơ cấu kinh tế và lao động trong điều kiện đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề tài đã khái quát hóa hệ thống quan điểm cơ bản giải quyết việc làm và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động; nguyên tắc tự do hóa trong lao động; vị trí, vai trò quyết định của vấn đề tự tạo việc làm; vai trò then chốt như bà đỡ của Nhà nước, việc hoàn thiện thiết chế xã hội, nhất là ở cơ sở làng, phường, xã trong vấn đề giải quyết việc làm theo các chương trình, dự án.
Trong khi đề tài nêu lên những phương hướng chung có tính chất cơ bản và chiến lược sử dụng có hiệu quả nguồn lao động và giải quyết việc làm, trong báo cáo tổng hợp, đặc biệt coi trọng các phương hướng cụ thể, khả thi đối với khu vực thành thị, khu vực nông thôn, đối với lao động nữ nhất là phát triển kinh tế hộ gia đình, việc làm phi nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, khôi phục và làng nghề truyền thống, khu vực phi kết cấu, việc làm tại nhà Đó là những hướng có khả năng thu hút được nhiều lao động, giải quyết việc làm cho nhiều người hiện nay và trong tương lai.
 

Đính kèm

Top