• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở tỉnh bến tre hiện nay

Nước yến

Thành Viên Tích Cực
#1
Đề Tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TỈNH BẾN TRE HIỆN NAY


LỜI CẢM ƠN !


Trong 4 năm qua, tôi đã được rèn luyện và nâng cao kiến thức dưới mái trường Đại học cần Thơ. Trong thời gian học tập tại trường, tôi đã được thầy cô truyền đạt những kiến thức bổ ích, cùng với quá trình tự luyện của mình, tôi đã vận dụng những kiến thức đó vào việc nghiên cứu một đề tài để làm bài luận vãn tốt nghiệp của mình.


Được làm luận vãn là một niềm hạnh phúc lớn và vinh hạnh của tất cả sinh viên nói chung và đối với tôi nói riêng. Trong quá tình thực hiện luận văn, tôi đã nhận được sự ủng hộ, động viên và giúp đỡ từ phía khoa Khoa học chính tộ, tỉnh ủy Bến Tre, của các thày cô trong khoa, của thày cô THPT, của gia đình và các bạn lớp sư phạm GDCD-K32, đặc biệt nhất là trong thời gian qua Th.s.GVC Cô Trần Thị Tuyết Hà đã hướng dẫn tôi một cách nhiệt tình và chu đáo.


Nhân đây tôi xin gởi lời cám ơn chân thành đến Cô Tràn Thị Tuyết Hà, đến tỉnh ủy Bến Tre, đến tất cả các thầy cô trong khoa Khoa học chính trị, thầy cô THPT, gia đình và toàn thể các bạn trong lớp sư phạm GDCD-K32.


Tôi hoàn thành luận vãn trong một khoảng thời gian ngắn cùng với hạn chế về kiến thức nên chắc chắn bài luận văn sẽ còn nhiều sơ sót. Chính vì vậy tôi rất mong được sự đóng góp của tất cả các thầy cô và các bạn để tôi hoàn thiện những mặt còn hạn chế của mình trong bài luận vãn này.


Nếu có điều kiện, tôi sẽ cố gắng trau dồi thêm kiến thức để hoàn thiện mặt hạn chế, làm sáng tỏ hơn những vấn đề có liên quan trong đề tài luận văn.


Cần Thơ, ngày 27, tháng 4, năm 2010.


Tác giả Luận văn


Sinh viên: Trần Thị Như
MỤC LỤC Trang


PHẦN MỞ ĐẦU 3


PHẦN NỘI DUNG


ã


Chương 1: Lý luận chung về công tác dân vận


1.1 Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về công tác dân vận 7


1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản


Việt Nam về công tác dân vận 14


1.2.1 Tư tưởng công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh 14


1.2.2 Những quan điểm của Đảng về công tác dân vận 20


trong thời kỳ mới


Chưottg 2: Thực trạng công tác dân vận ở tình Ben Tre trong thời gian qua


2.1 Những thành tựu và nguyên nhân của những thành tựu trong 32


công tác dân vận ở tỉnh Ben Tre trong thời gian qua


2.2. Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong 44


công tác dân vận ở tỉnh Ben Tre trong thời gian qua


Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở tình Bến Tre trong giai đoạn hiện nay


3.1 Những phương hướng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác
dân vận ở tỉnh Bến Tre trong giai đoạn hiện nay 57


3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở tinh Ben tre trong giai đoạn hiện nay 61


PHẦN KẾT LUẬN 77


PHÀN PHỤ LỤC 79


TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
PHÀN MỞ ĐÀU


1. Lý do chọn đề tài:


Ngày nay hầu hết 63 tỉnh thành trong cả nước nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng đều quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt nhất là về công tác dân vận mà Đảng ta đã đề ra. Đảng bộ tỉnh Bến Tre luôn nêu cao tàm quan trọng của công tác dân vận và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận của Đảng.


Có thể nói, Bến Tre là một quê hương Đồng Khởi, quật cường năm xưa với nhiều thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và ngày nay, Bến Tre là một thành phố trẻ vừa mới được thành lập, để xây dựng thành phố ngày càng vững chắc, phát triển đi lên, và đặc biệt là hòa cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến đến mục tiêu chung: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì công tác dân vận đóng vai trò vô cùng quan trọng không thể thiếu được trong quá trình phát triển đi lên và thực hiện thắng lợi sự nghiệp đó.


Trong những năm qua, công tác dân vận của tỉnh nhà đã đạt được những thành tựu đáng kể, nhìn chung công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tinh đến cơ sở trong thời gian qua có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực theo hướng “gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác dân vận ngày càng sát hợp, hiệu quả tuyên truyền, vận động được quần chúng tham gia sôi nổi vào các phong trào cách mạng của địa phương; các cấp, các ngành nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành và vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ theo phương châm : “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh được chính quyền các cấp cụ thể hóa thành những chủ trương, giải pháp để tổ chức nhân dân thực hiện; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể các cấp có bước chuyển biến rõ nét, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung hướng về cơ sở gắn với chăm lo lợi ích về kinh tế cho đoàn viên,
hội viên, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, học tập chủ trương, nghị quyết ra dân gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương.


Bên cạnh những thành tựu đó, công tác dân vận của tinh nhà trong thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại yếu kém, phương thức lãnh đạo công tác dân vận của các cấp ủy Đảng chưa đổi mới kịp thời với tình hình quần chúng trong giai đoạn cách mạng mới; chưa huy động và phát huy hết sức mạnh của hệ thống chính trị tập trung thực hiện công tác dân vận; một số vấn đề bức xúc của nhân dân tại địa phương, cơ sở chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa kịp thời, chưa thấu tình đạt lý, kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính còn hạn chế, các giải pháp về giải quyết việc làm, dạy nghề, chăm lo đời sống cho nhân dân của chính quyền một số nơi hiện nay chưa thật sự phấn khởi người dân; việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân của hệ thống công tác dân vận và công tác tham mưu còn chậm, công tác tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân kết quả còn hạn chế; chất lượng đoàn viên, hội viên một số đoàn thể cơ sở có hiện tượng giảm sút, thiếu lực lượng nòng cốt có uy tín trong nhân dân Xuất phát từ thực trạng đó, với mong muốn được đóng góp phàn kiến thức còn hạn chế của mình vào việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của tinh nhà mà tôi đã lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở tình Bến Tre hiện naỳ” để làm bài luận văn tốt nghiệp của mình.


2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài


2.1 Mục đích


Mục đích của đề tài này là: Đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận ở tỉnh Bến Tre trong thời gian qua và đề ra những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở tỉnh Ben Tre trong giai đoạn hiện nay.


2.2 Nhiệm vụ


Đe đạt được mục đích trên, luận văn tập trung làm rõ hai nhiệm vụ sau:
Một là, đánh giá đúng những thành tựu và hạn chế của công tác dân vận ở tỉnh Ben Tre trong thời gian qua. Phân tích nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế đó.


Hai là, đề xuất những phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở tinh Bến Tre trong giai đoạn hiện nay.


3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài


3.1 Đoi tượng nghiên cứu


Đề tài tập trung nghiên cứu công tác dân vận ở tỉnh Bến Tre.


3.2 Phạm vi nghiên cứu


Phạm vi nghiên cứu của đề tài là: Công tác dân vận ở tỉnh Bến Tre trong giai đoạn (2006-đến nay), đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở tinh Ben Tre trong giai đoạn hiện nay.


4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài


Để làm sáng tỏ nội dung của đề tài, tôi đã sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp logic và lịch sử, phân tích và tổng hợp, chứng minh, điều tra, thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, phân tích và nghiên cứu tài liệu.


5. Kết cấu của luận văn


Ngoài những phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 3 chương và 6 tiết.
 

Đính kèm

  • 23.8 MB Lượt xem: 3
Top