• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Chuyên Đề nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng công ty Sông Đà

hongtampham

Thành Viên KiloBooks
#1
MỤC LỤC

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I: ĐẤU THẦU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐẤU THẦU CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG . 2
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẤU THẦU 2
1.Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu . 2
1.1 khái niệm đấu thầu . 2
1.2 đặc điểm đấu thầu 3
2. Nguyên tắc và phương thức đấu thầu . 4
2.1 Các nguyên tắc trong hoạt động đấu thầu . 4
2.2 Các phương thức đấu thầu . 5
2.2.1. Một túi hồ sơ, một giai đoạn 5
2.2.2. Hai túi hồ sơ, một giai đoạn . 5
2.2.3. Hai giai đoạn, một túi hồ sơ . 5
3. Các loại hình đấu thầu 6
II. NĂNG LỰC ĐẤU THẦU VÀ CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐẤU THẦU TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG 7
1. Năng lực đấu thầu xây dựng 7
2. Các bộ phận cấu thành năng lực đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng 7
2.1. Khả năng tài chính 7
2.2. Năng lực về kinh nghiệm thi công . 12
2.3. Năng lực nhân sự . 13
2.4. Năng lực máy móc thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong quá trình sản xuất thi công công trình . 15
2.5. Khả năng cung ứng nội bộ . 16
2.6. Năng lực dự báo giá trong đấu thầu . 18
3. Các yếu tố tác động tới khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của các doanh nghiệp xây dựng 19
3.1. Kinh nghiệm nhà thầu . 19
3.2. Khả năng tài chính . 20
3.3. Giá dự thầu 21
3.4. Mức độ đáp ứng các mục tiêu của chủ đầu tư 21
III. SỰ CÂN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG . 22
1. Đặc điểm của ngành xây dựng và nhà thầu xây dựng 22
1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng 22
1.2. Đặc điểm đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng . 23
2. Sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng . 24
Chương II: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 . 26
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 26
1.Lịch sử hình thành . 26
2.Cơ cấu tổ chức 28
3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty CP Sông Đà 25 28
3.1. Thi công công trình dân dụng và công nghiệp 28
3.2. Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án 29
3.3. Kinh doanh và đầu tư bất động sản 29
II. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY 29
1. Năng lực tài chính . 29
2. Năng lực, kinh nghiệm thi công 33
3.Nguồn nhân lực 35
4. Phân tích năng lực máy móc thiết bị của công ty Sông Đà25 . 37
5. Năng lực cạnh tranh về giá dự thầu 38
6. Năng lực cung ứng nội bộ 39
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG THẦU XÂY DỰNG CỦA SÔNG ĐÀ 25 . 40
1. Năng lực trong thầu xây dựng của công ty giai đoạn 2004 – 2009 40
2. Đánh giá năng lực thầu xây dựng của công ty 42
2.1 Thuận lợi . 42
2.2 Khó khăn . 42
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 44
I. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU CỦA SÔNG ĐÀ 25 . 44
1. Thuận lợi và khó khăn 44
1.1 Thuận lợi . 44
1.2 Khó khăn . 46
2. Định hướng . 46
2.1 Mục tiêu . 46
2.2. Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần Sông Đà 25 . 47
II. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANh TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY SÔNG ĐÀ 25 48
1 .Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty Sông Đà 25 48
1.1.Định hướng chung 48
1.2 về thị trường 50
1.3 Đưa ra giá thầu hợp lý . 50
1.4 Về tài chính . 51
1.5 Về kỹ thuật chất lượng 51
1.6 Về lao động tiền lương 52
1.7. Mở rộng quan hệ liên doanh, liên kết trong tham gia đấu thầu 53
2. Một số kiến nghị với Nhà nước . 53
2.1 Nhà nước cần tăng cường công tác quản lý đấu thầu 53
2.2. Nhà nước cần tiếp tục hoàn chỉnh “Quy chế đấu thầu” 54
2.3. Nhà nước cần có chính sách hổ trợ các doanh nghiệp trong nước khi tham gia đấu thầu quốc tế . 54
KẾT LUẬN . 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO 57
PHỤ LỤC 58
 

Đính kèm

Top