• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Nghiên cứu các tiêu chuẩn kỹ thuật truyền hình di động dựa trên công nghệ 3G

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
2011
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG 7
1.1 Khái niệm truyền hình di động . 7
1.2 Các công nghệ truyền hình di động 9
1.3 Truyền hình di động dựa trên công nghệ 3G 16
1.3.1 Chế độ phát đơn hướng 17
1.3.2 Chế độ phát quảng bá . 18
1.4 Nội dung của dịch vụ truyền hình di động 21
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ CÔNG
NGHỆ TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG DỰA TRÊN 3G-UMTS 26
2.1 Tình hình tiêu chuẩn hóa sử dụng cho công nghệ truyền hình di động
dựa trên mạng 3G-UMTS . 26
2.1.1 IETF . 26
2.1.2 ISO/IEC 28
2.1.3 ITU . 29
2.1.4 ISMA 30
2.1.5 3GPP . 30
2.1.5.1 Nhóm tiêu chuẩn giao thức và mã hóa . 30
2.1.5.2 Nhóm tiêu chuẩn phân phối dịch vụ đơn hướng . 31
2.1.5.3 Nhóm tiêu chuẩn phân phối dịch vụ quảng bá . 32
2.1.5.4 Nhóm tiêu chuẩn yêu cầu trong mạng cung cấp dịch vụ quảng bá 32
2.1.5.5 Nhóm tiêu chuẩn lớp người dùng . 33
2.1.5.6 Nhóm tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 34
2.1.6 ETSI . 34
2.1.7 3GPP2 . 37
2.1.8 OMA . 38
2.2 Phân loại các tiêu chuẩn kỹ thuật 39
2.3 Các tiêu chuẩn mã hóa và giải mã 40
2.3.1 Mã hóa và giải mã hình ảnh và âm thanh . 40
2.3.2 Giao thức trong dịch vụ truyền hình 41
2.4 Nghiên cứu tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ đơn hướng . 43
2.4.1 Cấu trúc chung để cung cấp dịch vụ 3G PSS . 43
2.4.2 Thủ tục thiết lập cung cấp dịch vụ 3G PSS 44
2.4.3 Yêu cầu đối với thiết bị di động sử dụng dịch vụ 3G PSS . 45
2.5 Nghiên cứu tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ quảng bá 46
2.5.1 Cấu trúc chung hệ thống cung cấp dịch vụ quảng bá – MBMS . 46
2.5.2 Thủ tục thiết lập cung cấp dịch vụ quảng bá trong MBMS . 48
2.5.3 Yêu cầu đối với truy nhập vô tuyến cho MBMS 51
2.5.4 Bảo mật trong MBMS 56
2.5.5 Dịch vụ trong MBMS . 58
CHƯƠNG 3. NĂNG LỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÁC NHÀ KHAI
THÁC MẠNG 3G TẠI VIỆT NAM 62
3.1 Các loại dịch vụ đang được cung cấp . 62
3.1.1 Viettel . 62
3.1.2 MobiFone . 63
3.1.3 VinaPhone 64
3.2 Đánh giá nhu cầu thị trường dịch vụ MobileTV tại Việt nam 64
3.3 Đánh giá năng lực mạng lưới và khả năng triển khai dịch vụ MobileTV
của các mạng 3G tại Việt Nam . 66
3.3.1 Cấu hình mạng cung cấp dịch vụ của VinaPhone và MobiFone 66
3.3.1.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống Mobile TV 67
3.3.1.2 Các thành phần chính trong hệ thống 67
3.3.1.3 Mô hình kết nối hệ thống MobileTV . 69
3.3.1.4 Năng lực hệ thống 73
3.3.1.5 Chức năng quản trị và vận hành hệ thống . 74
3.3.2 Kết luận về hệ thống cung cấp dịch vụ truyền hình di động của các nhà mạng
3G tại Việt Nam: 76
CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KỸ
THUẬT TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG TRÊN MẠNG 3G TẠI
VIỆT NAM 77
4.1 Hướng chuẩn hóa kỹ thuật truyền hình di động trên mạng 3G ở Việt
Nam . 77
4.2 Khuyến nghị sử dụng tiêu chuẩn ở Việt Nam . 78
4.3 Đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn cho dịch vụ truyền hình di động trên
mạng 3G tại Việt Nam . 78
4.3.1 Tiêu chuẩn về hình ảnh và âm thanh 79
4.3.2 Tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ truyền tải dòng . 79
4.3.3 Tiêu chuẩn về phân phối dịch vụ đơn hướng: 80
4.3.4 Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ quảng bá trong tương lai . 80
MỞỞ ĐĐẦẦUU
Công nghệ truyền hình di động ngày nay được phát triển mạnh mẽ trên
toàn thế giới. Sự hội tụ của truyền hình và di động đang dần trở thành phương
tiện truyền thông đại chúng và tiến tới trở thành ngành công nghiệp giải trí
siêu lợi nhuận cho các nhà khai thác dịch vụ viễn thông. Có nhiều công nghệ
truyền hình di động với các đặc thù khác nhau nên vấn đề đặt ra đối với nhà
khai thác là cần nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tìm ra giải pháp phù hợp nhằm thu
được hiệu quả cao nhất.
Tại Việt Nam từ năm 2009 đến nay, MobiPhone, Vinaphone, Viettel đã
triển khai cung cấp dịch vụ truyền hình di động dựa trên mạng 3G của họ. Tuy
nhiên, Việt Nam chưa xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến công nghệ này.
Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp ích rất lớn cho việc nghiên cứu,
triển khai xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật truyền hình di động dựa trên mạng
3G tại Việt Nam cho phù hợp.
Nhằm mục đích nghiên cứu các tiêu chuẩn kỹ thuật truyền hình di động dựa
trên mạng 3G và đưa ra đề xuất hướng chuẩn hóa và khuyến nghị sử dụng tiêu
chuẩn kỹ thuật truyền hình di động dựa trên mạng 3G tại Việt Nam, đề tài
được xây dựng theo nội dung như sau:
 Chương 1: Tổng quan truyền hình di động.
 Chương 2: Nghiên cứu các tiêu chuẩn kỹ thuật về công nghệ truyền hình
di động trên 3G.
 Chương 3: Năng lực cung cấp dịch vụ của các nhà khai thác mạng di
động 3G tại Việt Nam.
 Chương 4: Đề xuất và khuyến nghị áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật truyền
hình di động trên mạng 3G tại Việt Nam.


[1] Phạm Đình Chung, Vũ Anh Tuấn (2009), Nghiên cứu các công nghệ truyền
hình di động (Mobile TV) và khả năng ứng dụng tại Việt Nam, Đề tài nghiên
cứu cấp bộ, Viện khoa học kỹ thuật bưu điện, Hà Nội.
[2] Nguyễn Thị Thu Thuỷ (2009), Nghiên cứu công nghệ truyền hình di động và
ứng dụng thử nghiệm T-DMB trong đài truyền hình Việt Nam VTV, Luận văn
thạc sĩ kỹ thuật, Đại học giao thông vận tải, Hà Nội.
[3] Amitabh Kumar (2007), Mobile TV: DVB-H, DMB, 3G Systems and Rich
Media Applications, Oxford: Elsevier Inc, UK.
[4] Juan-Antonio Ibanez, Thorsten Lohmar, Dalibor Turina and Aurelie Zanin
(2008), “Mobile TV over 3G networks – Service and enablers evolution”,
Ericsson Review No. 1, pp. 38-422.
[5] Frank Hartung, Uwe Horn, Jörg Huschke, Markus Kampmann, Thorsten
Lohmar, and Magnus Lundevall (2007), “Delivery of Broadcast Services in 3G
Networks”, Transactions on Broadcasting, Vol. 53, No.1, pp. 188-199.
[6] Martin Bakhuizen and Uwe Horn (2004), “Mobile broadcast/multicast in
mobile networks”.
[7] Frank Hartung, Uwe Horn, Jörg Huschke, Markus Kampmann, Thorsten
Lohmar (2008), “MBMS - IP multicast/broadcast in 3G networks”.
[8] Qualcomm (2006), “MSM7200TM Chipset Solution”.
[9] Francesco Laganà Supervisor, Anna Umber Juliana (2008), Evaluation of
channel switching threshold for MBMS in UMTS.
[10] E.Alexandri, J.Antoniou, T.Clessienne, A.Correia, R.Dinis, E.Hepsaydir,
R.Höckmann, H.Schotten, C.Sgraja, R.Tönjes, N.Souto, S.Wendt (2006),
“RAN Enhancements for Advanced Multimedia Broadcasting and
Multicasting Services”, University of Applied Sciences Osnabrueck.
[11] Luigi Ardito, Claus Sattler (2009), “Mobile Broadcast Bearer Technologies, A
Comparison”, bmcoforum.
[12] Các tiêu chuẩn của IETF
[13] Các tiêu chuẩn của ISO/IEC
[14] Các tiêu chuẩn của ISMA
[15] Các tiêu chuẩn của 3GPP
[16] Các tiêu chuẩn của ETSI
[17] Các tiêu chuẩn của 3GPP2
[18] Các tiêu chuẩn của OMA
[19] Document Moved, Apache Tomcat/6.0.16 - Error report, http://www.sfone.com.vn/,
Document Moved.
 
Sửa lần cuối:
Top