• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Thạc Sỹ Nghiên cứu giải pháp cọc cát để gia cố tầng đất yếu khu vực

#1
Mở đầu

1. Sự cần thiết của đề tài
Đất yếu hầu nh- có mặt rộng khắp mọi nơi ở các vùng đồng bằng của
Việt Nam nh- đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Đất yếu
phân bố phổ biến và có tính phức tạp nhất ở Đồng bằng Sông Hồng phải kể
đến các khu vực thuộc các tỉnh và thành phố vùng ven biển nh- Thành phố
Hải Phòng. Do đặc tính phức tạp của đất yếu nên việc thi công xây dựng các
công trình giao thông, các bến cảng trên các vùng đất yếu luôn phải đối mặt
với các vấn đề kỹ thuật về xử lý nền. Các công trình giao thông trọng điểm
nh- quốc lộ 10, quốc lộ 5, đ-ờng ra đảo Đình Vũ, các hệ thống cảng Đình Vũ,
cảng Chùa Vẽ là các minh chứng cụ thể. Đặc biệt theo định h-ớng phát
triển của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới trung tâm đô thị thành phố
sẽ mở rộng, các khu công nghiệp sẽ đ-ợc đầu t- xây dựng ra các vùng ngoại
thành trên những địa hình bãi bồi có cấu trúc nền đất yếu phức tạp. Do đó vấn
đề cần quan tâm tr-ớc tiên là việc lựa chọn tìm ra các giải pháp gia cố nền đất
một cách hợp lý và hiệu quả đảm bảo cho việc xây dựng công trình đ-ợc ổn
định và an toàn góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá của
thành phố Hải Phòng theo chủ ch-ơng nghị quyết Trung -ơng VII của đảng
và nhà n-ớc CHXHCN Việt Nam.
Để mở rộng hệ thống các ph-ơng pháp xử lý nền, việc nghiên cứu khả
năng áp dụng các ph-ơng pháp mới trong điều kiên thực tế Địa chất ở Việt
Nam cũng nh- ở khu vực Hải Phòng là thực sự cần thiết.
Chính vì vậy, nhóm tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: "Nghiên cứu giải
pháp cọc cát để gia cố tầng đất yếu khu vực thành phố Hải Phòng".


2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc nền đất yếu và đặc tính địa chất công
trình của các dạng đất yếu khác nhau có trong khu vực thành phố Hải Phòng


7
và ảnh h-ởng của nó tới việc xây dựng các công trình giao thông, bãi cảng,
thuỷ lợi
- Khả năng áp dụng giải pháp cọc cát trong gia cố nền đất yếu cho các
dạng nền đất có cấu trúc khác nhau ở khu vực thành phố Hải Phòng
- áp dụng khoa học công nghệ tin học - kỹ thuật máy tính trong tính toán
- thiết kế cọc cát gia cố nền đất yếu.
3. Đối t-ợng nghiên cứu
- Nền đất yếu đồng nhất và không đồng nhất nhiều lớp, dị h-ớng về tính
thấm n-ớc
- Giải pháp cọc cát gia c-ờng nền đất yếu
4. Phạm vi nghiên cứu
- Các dạng cấu trúc nền đất yếu tiêu biểu trong khu vực Hải Phòng và
giải pháp cọc cát gia cố.
- Dùng phần mềm Plaxis để giải bài toán cố kết đối xứng trục cho các
dạng nền đất yếu tiêu biểu có trong khu vực nghiên cứu.
5. Ph-ơng pháp nghiên cứu
- Ph-ơng pháp địa chất - địa mạo : Nghiên cứu các đặc điểm địa mạo và
cấu trúc địa chất.
- Ph-ơng pháp thực nghiệm: Xác định tính chất cơ lý của đất và một số
tính chất biến dạng của đất yếu.
- Ph-ơng pháp tính toán lý thuyết: Tính toán định l-ợng xác định mức độ
cố kết, mức độ biến dạng, các giá trị ứng suất của nền đất.
- Ph-ơng pháp mô hình hóa : Mô hình hoá các đối t-ợng địa chất thực tế
thông qua việc sử dụng phần mềm tin học Plaxis chạy trên máy tính điện tử để
giải các bài toán cố kết đối xứng trục cho nền gia c-ờng bằng cọc cát
- Ph-ơng pháp logich : Sử dụng để phân tích logich các vấn đề lý thuyết,
các vấn đề nghiên cứu cũng nh- các hiện t-ợng thực tế nhằm rút ra các kết
luận cần thiết.
6. Những đóng góp của đề tài


- Phân chia các kiểu cấu trúc đất yếu trong khu vực Hải Phòng và xác
định quy luật phân bố của chúng làm cơ sở để định h-ớng nghiên cứu và khảo
sát địa chất công trình chi tiết hơn. Việc đ-a ra bảng về khả năng áp dụng các
giải pháp xử lý nền cho các dạng đất yếu có trong cấu trúc nền nhằm giúp cho
việc lựa chọn các giải pháp kỹ thuật hợp lý xử lý nền đất yếu và khai thác hiệu
quả nguồn tài nguyên đất xây dựng.
- Đ-a ra ph-ơng pháp giải bài toán cố kết thấm đối xứng trục vận dụng
trong tính toán thiết kế giải pháp cọc cát gia c-ờng nền đất yếu.
- Qua việc tìm hiểu, nắm vững, đồng thời đ-a ra các b-ớc khai thác sử
dụng phần mềm Plaxis của công ty PLAXIS BV Hà Lan để phục vụ tính toán
thiết kế giải pháp cọc cát trong gia c-ờng nền đất yếu giúp cho công tác thiết
kết nhanh và hiệu quả.
- Kiểm chứng khả năng áp dụng phần mềm Plaxis cho việc tính toán thiết
kế giải pháp cọc cát trong việc xử lý nền đất yếu (thông qua việc so sánh kết
quả của hai ph-ơng pháp tính tay và tính toán có sử dụng phần mềm Plaxis).
- Xác lập đ-ợc các t-ơng quan giữa sự biến đổi của các yếu tố nh- tỷ số
thay thể và độ lún với chiều dài và khoảng cách cọc cát, giá trị biến đổi của hệ
số tập trung ứng suất là tài liệu quan trong giúp cho việc tính toán thiết kế giải
pháp cọc cát gia cố nền đất yếu ở khu vực Hải Phòng và ở Việt Nam đạt hiệu
quả.
 
Top