• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Thạc Sỹ Nghiên cứu tính chất cơ lý đất nền và đề xuất phương án nền móng hợp lý phục vụ xây dựng công trình dân dụng tại các quận nội thành TP. Hải Phòng

#1
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hải Phòng là một trong những thành phố lớn nhất cả nƣớc, là tam giác tăng
trƣởng kinh tế của vùng duyên hải Bắc Bộ. Trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21, đặc biệt
trong những năm đầu hội nhập gần đây, quá trình xây dựng và phát triển đô thị tại
thành phố diễn ra rất mạnh mẽ. Hàng loạt các công trình kiến trúc cao tầng nhƣ nhà ở,
trung tâm thƣơng mại, văn phòng đại diện, khách sạn, nhà máy, xí nghiệp đua nhau
mọc lên. Tầm vóc, diện mạo thành phố thay da đổi thịt từng ngày. Điều đó làm cho
ngành xây dựng thành phố đứng trƣớc một cơ hội mới, cơ hội tham gia sản xuất những
sản phẩm đặc biệt, đó là các công trình xây dựng có quy mô lớn, cao tầng, có cơ hội
tiếp cận đến những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực
thiết kế, thi công.
Trong lĩnh vực đầu tƣ phát triển, việc bỏ vốn đầu tƣ xây dựng công trình tiết
kiệm và đạt hiệu quả cao là mục tiêu hàng đầu của Đảng, nhà nƣớc ta. Vấn đề tiết
kiệm chi phí trong lĩnh vực đầu tƣ xây dựng công trình đƣợc các chủ đầu tƣ quan tâm
hàng đầu, trong đó chất lƣợng công tác khảo sát thiết kế có ý nghĩa quyết định đối với
chất lƣợng và giá thành công trình.
Trong công tác thiết kế công trình xây dựng, giải pháp thiết kế xử lý nền móng
công trình chiếm vai trò hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến độ bền vững,
tuổi thọ và giá thành công trình, đặc biệt là các công trình cao tầng đặt trong nền đất
yếu. Trong công trình xây dựng, chi phí cho phần móng thƣờng chiếm tới 20% đến 30
%, thậm chí lên tới 40% giá thành công trình nếu xây dựng trên nền đất yếu và địa
chất phức tạp. Vì vậy lựa chọn giải pháp móng hợp lý là vấn đề quan tâm hàng đầu đối
với các nhà thiết kế.
Hải phòng nằm trên vùng đất bồi đắp của đồng bằng bắc bộ, mặt cắt của nền đất
rất phức tạp, khả năng chịu tải của nền đất rất yếu, đòi hỏi phải xử lý gia cố trƣớc khi
đặt tải công trình. Để lựa chọn một giải pháp thiết nền móng hợp lý là một vấn đề
không đơn giản, phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của các kỹ sƣ kết cấu công trình.
Song cho đến nay với nền đất Hải Phòng chƣa có tài liệu nào tổng kết ghi chép
cụ thể cấu tạo mặt cắt địa chất của nó, cũng nhƣ chƣa có tài liệu nào chỉ dẫn định
hƣớng cho ngƣời kỹ sƣ thiết kế chọn giải pháp xử lý nền móng theo từng loại quy mô
công trình một cách hợp lý và tin cậy nhằm giảm bớt chi phí thời gian, công sức trong 5
việc thực hiện lựa chọn các phƣơng án kỹ thuật trong thiết kế cũng nhƣ giảm chi phí
cho phần móng, tức là giảm chi phí công trình.
Ta đã biết rằng, việc lựa chọn giải pháp nền móng công trình phụ thuộc và quy
mô, số tầng cao công trình. Công trình thấp tầng, tải trọng nhẹ có thể dùng móng nông,
móng gia cố cọc tre, công trình có chiều cao vừa phải có thể dùng móng cọc ép, cọc
đóng, cao hơn nữa có thể dùng cọc khoan nhồi.
Ta cũng biết rằng, giá thành cho 1 tấn chịu tải của nền móng gia cố cọc tre, cọc
ép, cọc đóng, cọc khoan nhồi là rất khác nhau.
Vấn đề đặt ra là, với đặc thù địa chất Hải Phòng, móng nông đặt trên nền gia cố
cọc tre dùng cho công trình quy mô, số tầng là bao nhiêu là tối ƣu, điều đó cũng đặt ra
với móng cọc ép, cọc khoan nhồi, hay nói một cách khác, với quy mô số tầng cho
trƣớc, lựa chon giải pháp móng nào để công trình đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhất.
Để giải quyết đƣợc vấn đề đặt ra đó nhóm nghiên cứu đã thu thập rất nhiều hố
sơ thiết kế của các công trình đã và đang triển khai xây dựng tại thành phố Hải Phòng,
thu thập và tiến hành công tác khảo sát địa chất công trình tại nhiều vị trí trên địa bàn
thành phố Hải Phòng. Qua đó có thể dựng lên bức tranh cấu tạo địa tầng, địa chất trên
địa bàn Hải Phòng và có thể tính toán cho nhiều giải pháp móng khác nhau đối với các
công trình xây dựng có số tầng khác nhau. Từ đó lựa chọn một giải pháp hợp lý cho
nền móng công trình.


II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI :
1. Làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc địa chất và phân chia các dạng mô hình nền tự
nhiên trong khu vực nghiên cứu.
2. Đánh giá hiệu quả kỹ thuật mốt số giải pháp nền móng đã áp dụng trong
phạm vi nghiên cứu.
3. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nền móng hợp lý cho các công trình dân
dụng có quy mô khác nhau xây dựng trong các khu vực có điều kiện địa chất khác
nhau tại các quận trung tâm đô thị thành phố Hải Phòng
Sau khi đề tài hoàn thành, với kết quả từ đề tài, khi lập dự án đầu tƣ và lập thiết
kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, khi biết quy mô công trình, ngƣời
kỹ sƣ thiết kế có thể lựa chọn giải pháp thiết kế móng cọc hợp lý nhất, khả thi nhất, 6
đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cũng nhƣ vệ sinh môi trƣờng và đặc biệt là giá thành
hợp lý nhất (rẻ nhất ).
Có thể khẳng định, với kết quả từ đề tài, nhà thiết kế có thể lựa chọn ngay giải
pháp nền móng trong bƣớc thiết kế cơ sở và có thể khái toán mức đầu tƣ cho phần
móng cọc một cách tƣơng đối chính xác. Khi có số liệu khảo sát chi tiết trong bƣớc
thiết kế kỹ thuật, ngƣời kỹ sƣ thiết kế chỉ cần tính toán số liệu chi tiết và quyết định
chính xác các thông số về nền móng.

III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1. Khu vực nền đất trong phạm vi các quận nội thành thanhg phố Hải Phòng.
Độ sâu nghiên cứu từ mặt đất tự nhiên đến độ sâu độ sâu 60 m.
2. Nghiên cứu giải pháp nền móng đối với các công trình dân dung ( nhà ở, văn
phòng làm việc) quy mô về mức tải trọng từ 5 đến 21 tầng và có dạng kết cấu khung,
dầm sàn bê tông cốt thép đổ tại chỗ, lƣới cột có bƣớc và nhịp trong phạm vi từ 5 đến
7m.

IV. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để giải quyết các mục tiêu và nội dung nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phối hợp
các phƣơng pháp nghiên cứu sau:
1. Phƣơng pháp thu thập, kế thừa, phân tích tổng hợp có chọn lọc thông tin và
kết quả nghiên cứu.
Trong quá trình nghiên cứu có sử dụng chọn lọc kết thừa các kết quả nghiên
cứu về đặc điểm điều kiện địa chất công trình nhằm giảm đƣợc thời gian, công sức và
tiết kiệm chi phí trong quá trình nghiên cứu.
2. Phƣơng pháp địa chất: Nghiên cứu sự hình thành điều kiện địa chất công
trình, đặc điểm địa mạo, đặc điểm địa chất thuỷ văn.
3. Phƣơng pháp thực nghiệm: Tiến hành các thí nghiệm trong phòng nhằm xác
định tính chất cơ lý, thành phần của đất đá
4. Phƣơng pháp tính toán lý thuyết. Tính toán định lƣợng các quá trình địa chất,
các giải pháp nền móng.
5. Phƣơng pháp tƣơng tự địa chất. Đây là phƣơng pháp có tính chất kinh
nghiệm. Dùng tài liệu địa chất của khu vực đã nghiên cứu đầy đủ cho vùng có điều 7
kiện địa chất tƣơng tự. Từ đó giảm nhẹ đƣợc khối lƣợng khảo sát cho các vùng, khu
vực nghiên cứu nhằm rút ngắn thời gian và chi phí khảo sát.
6. Phƣơng pháp xác suất thống kê toán học và ứng dụng công nghệ thông tin:
Phƣơng pháp này đƣợc áp dung để tính toán, xử lý kết quả thí nghiệm tính chất
cơ lý của đất đá, tính toán sức chịu tải, độ lún.
7. Phƣơng pháp kế thừa: Đề tài đã sử dụng kết quả tính toán về tải trọng của các
công trình đã thiết kế và đã đƣợc thẩm định cấp phép xây dựng tại khu vực nghiên
cứu, để từ đó xác định một mức tải trong đƣa vào tính toán, Khuyến nghị các phƣơng
án xử lý nền móng khi xây dựng công trình .

V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1. Nghiên cứu phân chia các dạng nền tự nhiên trong khu vực nghiên cứu.
2. Tìm hiểu một số giải pháp nền móng đã áp dụng trong khu vực nghiên cứu
trong thời gian vừa qua, phân tích hiệu quả và đánh giá hiệu quả kỹ thuật của các giải
pháp nền móng này. Các giải pháp móng gồm: Móng nông, móng sâu (móng cọc ống,
móng cọc bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi).
3. Tính toán khả năng chịu tải của giải pháp móng cọc bê tông cốt thép, cọc
khoan nhồi, cọc ống.
4. Nghiên cứu và khuyến nghị các giải pháp nền móng phục vụ xây dựng các
công trình Dân dụng và Công nghiệp có quy mô khác nhau xây dựng trên các dạng
nền tự nhiên trong khu vực nghiên cứu. Các giải pháp móng gồm: Móng nông, móng
sâu (móng cọc ống, móng cọc bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi).
Để giảm bớt khối lƣợng việc tính toán mà vẫn đảm bảo tính thực tế cao, trong
phạm vi nội dung nghiên cứu của đề tài không đi sâu vào tính toán, tổ hợp chi tiết về
tải trọng phía bên trên của công trình, mà tải trong công trình ở đây khi đƣa vào xem
xét các phƣơng án móng đƣợc xác định trên cơ sở tham khảo các hồ sơ thiết kế kỹ
thuật của các công trình có quy mô khác nhau đã đƣợc sở xây dựng Hải Phòng thẩm
định và cấp phép xây dựng tại khu vực nghiên cứu.
 
Top