• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Thạc Sỹ Nghiên cứu ứng dụng những thiết bị mới trong trắc địa phục vụ thi công nhà cao tầng

#1
mục lục
Trang phụ bìa
Trang
Mục lục 1
Danh mục các bảng 3
Danh mục các hình vẽ đồ thị 4
Mở đầu 5
ch-ơng 1 Đặc điểm thi công xây dựng nhà cao tầng 7
1.1. Khái niệm chung về nhà cao tầng 7
1.2. Quy trình thi công xây dựng nhà cao tầng 8
1.3. Công nghệ xây dựng nhà cao tầng 10
1.4. Dung sai xây dựng và độ chính xác của công tác trắc địa
phục vụ thi công nhà cao tầng 14
Ch-ơng 2 Đặc điểm công tác trắc địa trong thi công
nhà cao tầng 17
2.1. Thành phần công tác trắc địa trong thi công nhà cao tầng 17
2.2. Đặc điểm xây dựng l-ới khống chế phục vụ thi công
xây dựng nhà cao tầng 19
2.3. Đặc điểm công tác đo đạc 21
2.4. Độ chính xác của công tác trắc địa phục vụ thi công
xây dựng nhà cao tầng 22
Ch-ơng 3 Giới thiệu chung về thiết bị mới 24
3.1. Máy toàn đạc điện tử 24
3.2. Máy chiếu đứng PZL-100 26
3.3. Công nghệ GPS 29
3.4. Các ph-ơng pháp đo GPS 31
Ch-ơng 4. Công tác trắc địa trong thi công
nhà cao tầng 36
4.1. Công tác trắc địa phục vụ thi công cọc và phần d-ới mặt đất 36
2
4.2. Xây dựng l-ới bố trí bên trong công trình 41
4.3. Truyền toạ độ từ mặt bằng cơ sở lên các tầng thi công 43
4.4. Bố trí các trục chi tiết của công trình 44
Ch-ơng 5. Thực nghiệm thiết kế l-ới thi công 55
5.1. Giới thiệu về công trình thực nghiệm 55
5.2. Thiết kế l-ới cơ sở trên mặt bằng xây dựng 55
5.3. Thiết kế l-ới trên mặt bằng tầng 1 58
5.4. Thiết kế l-ới trên các tầng thi công 62
Kết luận 66
Tài liệu tham khảo 67
Phụ lục 68

3
Danh mục các bảng
Trang
Bảng 1.1 Các chỉ tiêu kỹ thuật của công tác trắc địa 16
Bảng 5.1 Toạ độ gốc l-ới khống chế cơ sở trên mặt bằng xây dựng 57
Bảng 5.2 Sai số vị trí điểm l-ới khống chế cơ sở trên mặt bằng
xây dựng 57
Bảng 5.3 Sai số t-ơng hỗ vị trí điểm l-ới khống chế cơ sở trên
mặt bằng xây dựng 58
Bảng 5.4 Toạ độ gốc l-ới khống chế trên mặt bằng
tầng 1- Đơn nguyên 1 60
Bảng 5.5 Sai số vị trí điểm l-ới khống chế trên mặt bằng
tầng 1- Đơn nguyên 1 60
Bảng 5.6 Sai số t-ơng hỗ vị trí điểm l-ới khống chế trên
mặt bằng tầng 1- Đơn nguyên 1 61
Bảng 5.7 Toạ độ gốc l-ới khống chế trên mặt bằng
tầng 1- Đơn nguyên 2 61
Bảng 5.8 Sai số vị trí điểm l-ới khống chế trên mặt bằng
tầng 1- Đơn nguyên 2 62
Bảng 5.9 Sai số t-ơng hỗ vị trí điểm l-ới khống chế trên
mặt bằng tầng1- Đơn nguyên 2 62
Bảng 5.10 Sai số vị trí điểm l-ới khống chế trên trên
tầng thi công- Đơn nguyên 1 63
Bảng 5.11 Sai số t-ơng hỗ vị trí điểm l-ới khống chế
tầng thi công - Đơn nguyên 1 63
Bảng 5.12 Sai số vị trí điểm l-ới khống chế trên trên
tầng thi công - Đơn nguyên 2 64
Bảng 5.13 Sai số t-ơng hỗ vị trí điểm l-ới khống chế
tầng thi công - Đơn nguyên 2 64

4
DANH MụC HìNH Vẽ, Đồ thị
Trang
Hình 3.1 Sơ đồ khối của máy toàn đạc điện tử 24
Hình 3.2 Nguyên lý cấu tạo máy chiếu đứng quang học
dựa vào ống thuỷ dài 27
Hình 3.3 Nguyên lý cấu tạo máy chiếu đứng quang học tự động cân bằng 28
Hình 3.4 Hệ thống định vị GPS 29
Hình 4.1 Ph-ơng pháp bố trí điểm bằng máy kinh vĩ và th-ớc thép 36
Hình 4.2 Chuyển trục công trình theo ph-ơng pháp dây dọi 44
Hình 4.3 Chuyển trục công trình bằng máy kinh vĩ 45
Hình 4.4 Vị trí tấm Paletka trên tầng thi công 46
Hình 4.5 Xác định điểm trên mặt sàn bằng công nghệ GPS 49
Hình 4.6 Các dạng đồ hình đo bằng l-ới GPS 50
Hình 5.1 L-ới khống chế cơ sở trên mặt bằng xây dựng 56
Hình 5.2 L-ới khống chế trên mặt bằng tầng 1 59

5
Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay đất n-ớc ta đang tiến lên trên con đ-ờng công nghiệp hoá hiện đại
hoá. Trong xu thế phát triển chung của đất n-ớc việc xây dựng cơ hạ tầng
mang một ý nghĩa chiến l-ợc. Nhà cao tầng đ-ợc xây dựng là hệ quả tất yếu
của việc tăng dân số đô thị, thiếu đất đai xây dựng và giá đất ngày càng cao
ở các thành phố lớn. Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cũng nh- văn phòng làm
việc của các cơ quan trong điều kiện các đô thị lớn ở Việt Nam ngày càng
chật hẹp thì việc xây dựng các công trình nhà cao tầng ngày càng trở nên
cấp thiết hơn bao giờ hết.
Trong xây dựng các công trình nhà cao tầng đòi hỏi có sự kết hợp của nhiều
chuyên ngành khác nhau, trong đó trắc địa đóng một vai trò quan trọng.
Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng đòi hỏi mức độ cẩn thận
cũng nh- trình độ rất cao của các cán bộ thực hiện. Công tác trắc địa trong
quá trình xây dựng là một công việc không thể thiếu trong quá trình khảo
sát, thiết kế, thi công cũng nh- vận hành công trình.
Hiện nay với sự phát triển của khoa học và công nghệ thì sự ra đời của máy
chiếu đứng, máy toàn đạc điện tử, cũng nh- những ứng dụng của công nghệ
GPS chúng ta có thể sử dụng những ph-ơng pháp mà tr-ớc đây chúng ta ít
dùng hoặc ch-a dùng đến.
Việc nghiên cứu và khai thác những thiết bị này phục vụ việc thi công các
công trình nhà cao tầng là một trong những vấn đề cấp bách. Vì vậy tôi đã
lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học: “ Nghiên cứu ứng dụng những thiết
bị mới trong trắc địa phục vụ thi công nhà cao tầng’’.
2. Mục đích nghiên cứu
Với mục đích muốn cùng góp phần xây dựng quy trình công tác trắc địa
phục vụ thi công xây dựng xây dựng nhà cao tầng, đồng thời muốn đ-ợc
học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn cũng nh- góp phần xây dựng quy
trình công nghệ Trắc địa thi công xây dựng nhà cao tầng.
6
3. đối t-ợng và Phạm vi nghiên cứu
Do thời gian có hạn nên khi nghiên cứu ứng dụng những thiết bị mới trong
trắc địa phục vụ thi công xây dựng nhà cao tầng chúng tôi chỉ đi sâu vào các
vấn đề sau:
- Nguyên lý chung về các thiết bị mới.
- Sử dụng các thiết bị mới trong công tác trắc địa phục vụ thi công công
trình nhà cao tầng.
- So sánh -u nh-ợc điểm của từng thiết bị.
4. Ph-ơng pháp nghiên cứu
- Tham khảo, điều tra, lấy số liệu về các yếu tố khoa học kỹ thuật, công
nghệ mới có liên quan tới việc xây dựng nhà cao tầng.
- Nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài n-ớc về các thiết bị mới thi công
nhà cao tầng.
- Thực nghiệm, -ớc tính độ chính xác kết quả đo.
5. ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Hiện nay việc xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ,
tuy vậy việc ứng dụng thiết bị mới trong trắc địa để đạt đ-ợc hiệu quả trong
thi công đòi hỏi độ chính xác cao là một vấn đề mới mẻ. ý nghĩa khoa học
và thực tiễn của đề tài là đ-a ra một quy trình và ph-ơng pháp sử dụng các
thiét bị mới phục vụ thi công nhà cao tầng trên cơ sở khoa học và thực tế
sản xuất, góp một phần cùng cùng các đồng nghiệp đ-a ra một quy trình
chuẩn trong công tác trắc địa trong thi công.
 
Top