• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Báo Cáo Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa H2O2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghi

#1
MỞ ĐẦU
Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động công nghiệp và tiểu
thủ công nghiệp Việt Nam đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nƣớc. Sự hoạt động
của hơn 500.000 nhà máy và hơn 1.000 bãi rác thải đô thị của Việt Nam, hàng ngày thải
ra môi trƣờng một lƣợng nƣớc thải rất lớn. Trong đó, ngành công nghiệp dệt may cũng có
tác động tiêu cực đến môi trƣờng nhất là nƣớc thải ở các công đoạn nấu, tẩy và nhuộm.
Đặc biệt nƣớc thải công đoạn nhuộm còn chứa các chất hữu cơ khó phân hủy và các
nhóm phức mang màu có cấu trúc bền vững. Vì vậy, dƣ lƣợng của chúng trong nƣớc thải
gây ô nhiễm trầm trọng đến môi trƣờng, ảnh hƣởng đến động thực vật thủy sinh và là tác
nhân gây ung thƣ cho ngƣời và động vật.
Trƣớc sức ép về môi trƣờng ngày càng lớn, các cơ sản xuất dệt nhuộm, sản xuất
sơn, không những phải sản xuất phù hợp với những tiêu chuẩn môi trƣờng Việt Nam
đã ban hành mà còn phải phấn đấu đạt tiêu chuẩn về quản lý chất lƣợng môi trƣờng ISO
14000 để đảm bảo xuất khẩu và cạnh tranh trên thƣơng trƣờng quốc tế, đặc biệt trong bối
cảnh Việt Nam đã ra nhập WTO. Vì vậy, vấn đề xử lý nƣớc thải tại các cơ sở sản xuất
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đang rất đƣợc quan tâm.
Để xử lý nƣớc thải ngƣời ta đã áp dụng các kỹ thuật xử lý khác nhau nhƣ quá trình sinh
học hiếu khí và yếm khí, quá trình hóa lý: keo tụ, đông tụ, lắng, lọc, Tuy nhiên, khi áp
dụng các công nghệ hoặc kết hợp chúng với nhau thƣờng không có hiệu quả cao, nƣớc
thải sau xử lý không đảm bảo tiêu chuẩn thải. Một trong những nguyên nhân chính làm
ảnh hƣởng đến hiệu quả của quá trình xử lý là sự có mặt của các chất ô nhiễm hữu cơ khó
phân hủy trong nƣớc thải. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng tại Việt Nam. Giải pháp
đƣợc mong đợi trong tƣơng lai khoảng 20 - 30 năm nữa là các chất ô nhiễm hữu cơ khó
phân hủy sẽ cấm đƣợc sử dụng trong hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, giải pháp trƣớc mắt
trong vòng 10 - 15 năm nữa là chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phải đƣợc loại bỏ ra
khỏi nƣớc thải.
Để loại bỏ chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy ngƣời ta đã áp dụng công nghệ xử lý nƣớc
thải tiên tiến nhƣ hấp thụ bằng cacbon hoạt tính, công nghệ màng. Tuy nhiên, chi phí của
công nghệ màng là rất tốn kém. Biện pháp oxi hóa nâng cao là dựa vào tác nhân oxi hóa
O3 hoặc H2O2, sự kết hợp các tác nhân oxi hóa với tia UV hoặc sử dụng xúc tác TiO2
hoặc Fe2+
. Báo cáo nghiên cứu khoa học Bộ môn Môi trường - ĐHDLHP
Chủ nhiệm đề tài – ThS. Bùi Thị Vụ 2
Biện pháp oxi hóa nâng cao đã đƣợc ứng dụng trong xử lý nƣớc từ những năm 1990 trở
lại đây nhằm đáp ứng những yêu cầu mới về chất lƣợng nƣớc uống và nƣớc sinh hoạt
cũng nhƣ những yêu cầu khắt khe hơn trƣớc về tiêu chuẩn nƣớc thải của các ngàng sản
xuất công nghiệp. Biện pháp oxi hóa nâng cao là giải pháp không thể thiếu đƣợc bên
cạnh những công nghệ truyền thống để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ độc hại, khó hoặc
không thể phân hủy sinh học trong nƣớc thải đô thị và công nghiệp.
Với mục đích nâng cao tính thực tế cho sinh viên trong quá trình học tập và góp phần xử
lý nƣớc thải chứa chất hữu cơ khó phân hủy, đề tài nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu xử
lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa H2O2 sử dụng hoạt hóa
tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệm" đã đƣợc thực hiện, với nội dung
sau:
1. Nghiên cứu xử lý nƣớc thải dệt nhuộm bằng phƣơng pháp keo tụ kết hợp với
AOPs (sử dụng UV/H2O2).
2. Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải dệt nhuộm bằng phƣơng pháp keo tụ kết hợp
AOPs với quy mô phòng thí nghiệm.
3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu để vận hành mô hình hệ thống xử lý nƣớc thải. Báo cáo nghiên cứu khoa học Bộ môn Môi trường - ĐHDLHP
Chủ nhiệm đề tài – ThS. Bùi Thị Vụ 3
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về ngành dệt nhuộm và ô nhiễm môi trƣờng [4]
Ngành dệt nhuộm là một trong những ngành lâu đời nhất vì nó gắn liền với nhu cầu cơ
bản của loài ngƣời về may mặc. Sản lƣợng của ngành ngày càng tăng cùng với gia tăng
về chất lƣợng sản phẩm, đa dạng về màu sắc, mẫu mã của sản phẩm.
Ngày nay, ở các nƣớc tiên tiến, các sản phẩm dệt may chủ yếu đƣợc nhập khẩu từ các
nƣớc đang và chậm phát triển. Với các quốc gia đang phát triển do nguyên vật liệu và
nhân công rẻ nên ngành dệt nhuộm là ngành có khả năng đem lại lợi nhuận lớn nhờ xuất
khẩu các sản phẩm dệt may. Đó là những yếu tố khách quan thuận lợi giúp cho công
nghiệp dệt nhuộm ở các nƣớc đó có điều kiện cạnh tranh trên thị trƣờng quốc tế. Tuy
nhiên, do điều kiện lịch sử và hoàn cảnh kinh tế, các cơ sở của ngành dệt nhuộm sử dụng
các thiết bị và dây chuyền công nghệ với mức độ hiện đại khác nhau. Các cơ sở mới xây
dựng đã lựa chọn những dây chuyền công nghệ hiện đại với những hiết bị có độ tự động
hóa và độ chính xác cao, trong khí đó nhiều cơ sở khác vẫn tiếp tục sử dụng các thiết bị
cũ kỹ, lạc hậu, gây ảnh hƣởng tới điều kiện làm việc và chất lƣợng sản phẩm cũng nhƣ
môi trƣờng.
Ở Việt Nam, công nghiệp dệt may đang trên đà phát triển mạnh và đem lại nhiều lợi
nhuận trong thu nhập kinh tế.
Tuy nhiên, do đặc thù của ngành mà ngành công nghiệp dệt may luôn là một trong những
ngành công nghiệp có mức độ ô nhiễm môi trƣờng trầm trọng, đặc biệt là ô nhiễm nƣớc
thải. Cho dù cải tiến trang thiết bị hiện đại, các hóa chất nhuộm đƣợc thay đổi và cải tiến,
nguyên nhân ô nhiễm cơ bản không thể thay đổi đƣợc đó là ngành dệt may sử dụng các
hóa chất mang màu làm nguyên liệu chính trong công đoạn nhuộm và hàng loạt các hóa
chất khác. Cải tiến trang thiết bị cũng đem lại những giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng đáng
kể. Cho đến nay, toàn ngành dệt may của Việt Nam đã đổi mới thiết bị đạt 7%. Tuy
nhiên, tỷ lệ này vẫn còn thấp hơn so với các nƣớc trong khu vực (20 - 25%). Thiết bị còn
lại ngành dệt hƣ mòn nặng nề, nhiều thiết bị quá cũ kỹ, ngành không có đủ phụ tùng thay
thế, khôi phục các tính năng công nghệ. Đây cũng là một nguyên nhân làm gia tăng chất
thải, cần đƣợc khảo sát kỹ và nghiên cứu các phƣơng pháp xử lý kịp thời.
1.2. Hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng ngành dệt nhuộm [4]
1.2.1. Quy trình chung công nghệ dệt nhuộm
 
Top