• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!

Đề Án Những biến đổi về giá trị văn hoá truyền thống ở các làng ven đô thuộc địa bàn Hà Nội trong thời kỳ đổi mới

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Những biến đổi về giá trị văn hoá truyền thống ở các làng ven đô thuộc địa bàn Hà Nội trong thời kỳ đổi mới[/h][h=2][/h]
[h=2][/h]
Mục Lục1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tình hình nghiên cứu
3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
6. Những đóng góp của đề tài

[h=3]Chương 1. Những biến đổi kinh tế - xã hội tác động tới sự biến đổi giá trị văn hoá truyền thống của các làng ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới[/h]
1.1 Những giá trị văn hoá truyền thống của các làng ven đô ngoại thành Hà Nội
1.2 Những biến đổi về kinh tế - xã hội tác động vào quá trình biến đổi giá trị văn hoá ở các làng ven đô Hà Nội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và hội nhập quốc tế

[h=3]Chương 2. Hiện trạng biến đổi giá trị văn hoá truyền thống ở các làng ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới[/h]
2.1 Những biến đổi của giá trị cộng đồng làng
2.2 Những biến đổi của giá trị cộng đồng gia đình và dòng họ
2.3 Giá trị đạo đức cá nhân

[h=3]Chương 3. Các làng ven đô Hà Nội xây dựng đời sống văn hoá mới trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống[/h]
3.1 Những xu hướng biến đổi cơ bản của giá trị văn hoá truyền thống ở các làng ven đô thuộc địa bàn Hà Nội
3.2 Xây dựng hệ giá trị văn hoá ở các làng ven đô trong công cuộc đổi mới hiện nay

Kết luận
Tài liệu tham khảo


Lời Mở Đầu

Hiện nay có ba thành tố chính tác động mạnh mẽ và trực tiếp vào toàn bộ đời sống xã hội trên cả nước nói chung và các làng ven đô Hà Nội nói riêng, đó là: công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá, xu hướng đô thị hoá, và nền kinh tế thị trường. Ba thành tố này chỉ mới xuất hiện trong thời kỳ đổi mới trở lại đây. Chúng chưa từng có trong lịch sử Việt nam thời trung đại. Chính vì thế, chúng tác động vào mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hoá. Không gian làng ven đô Hà Nội nằm trong tổng thể không gian làng đồng bằng Bắc Bộ đang chịu tác động mạnh hơn cả của ba thành tố hiện đại trên. Các lĩnh vực riêng biệt của không gian làng đều thay đổi. Lĩnh vực văn hoá càng biến đổi mạnh mẽ và hết sức phức tạp. Việc nghiên cứu những biến đổi văn hoá của các làng ven đô đặt ra lúc này là hết sức cần thiết.
 

Đính kèm

Top