• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Chuyên Đề Phân tích chính sách cổ tức và tác động của nó đến giá trị thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam .

thuyuae

Thành Viên Chính Thức
#1
1. Lý do chọn đề tài :
Chí nh s ách cổ tức là một trong ba quyết định tài chính quan trọng trong doanh nghi ệ p.
Trê n thế giới có rất nhiề u nghiê n cứu khác nhau về chính sách cổ tức, nh ƣng nó vẫn là
một v ấn đề còn gây nhiều tranh c ãi . Trong khi tr ên thị trƣờ ng chứng khoán Việt Nam,
chính sách cổ tức của doanh nghiệp thời gian qua nổi lên thành một trong những vấn
đề đƣợc các nhà đ ầu t ƣ rất chú trọng, đồng thời các doanh nghiệp vẫn chƣa có nhận
thức sâu sắc v ề tầm quan trọng của chính sách cổ tức trong công tác tài chính c ủa
mình. Với mong muốn đóng góp một phần vào việc phân tích rõ hơn quyết định phân
phối cổ tức, cũng nhƣ tầm quan trọng của nó đối v ới m ục tiêu tối đa hóa tài s ản c ủa các
cổ đông, tôi xin đƣợc chọ n đề tài: “Phân tích chính sách cổ tức và tác động của nó đến
giá trị th ị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên th ị trường chứng khoán Việt
Nam” để làm chuyên đề nghiên c ứu khoa học.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu của chuyên đ ề là dựa trên các lý thuyết và thực nghiệm v ề chính sách cổ tức
trên thế giới để đƣa ra các phân tích , đánh giá chính sách c ổ tức của các doanh nghiệp
niêm yết trên thị trƣờ ng chứng khoán Việt Nam. Từ đó, đề ra phƣơng hƣớ ng để xây
dựng chính sách cổ tức phù hợ p cho các doanh nghiệ p niêm yết trong thời gian tới.
3. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Phương pháp thống kê: T ập hợ p số liệu và đánh giá thực tr ạng.
Phương pháp mô tả: Đánh giá, so sánh để đƣa ra cái nhìn tổng quan v ề chính sách cổ
tức của các công ty niêm yết trên thị trƣ ờng chứng khoán.
Phương pháp phân tích đ ịnh lượng: Kiểm định hồi quy các mô hình kinh t ế lƣợ ng để
xác đị nh mối liên hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp.
 

Đính kèm

Top