• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Phân tích chủ trương Hoa-Việt thân thiện của Việt Nam Dân chủ cộng hòa giai đoạn 1945-1946

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
LỜI MỎ ĐẦU
Đấu tranh và hòa hoãn với thế lực Tưởng Giới Thạch trong thời gian trước khi có hiệp
định Hoa-Pháp (28-02-1946) là bước đi đầu tiên dùng Tưởng để kiềm chế mưu đồ của
thực dân Pháp, khai thác sự khác nhau về lợi ích ở Đông Dương giữa Pháp-Anh và Mỹ-
Tưởng. Trong lúc tình hình kinh tế , tài chính của ta rất khó khăn, quân đội Tưởng và lực
lượng tay sai của chúng vào đất nước ta gây sức ép về nhiều mặt. Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã nói:“Nay trong nước ta có 20 vạn quân Quốc Dân Đảng Trung Quốc, lại có một số
Việt Nam Quốc Dân Đảng sẵn sàng cướp chính quyền, cần tranh thủ thời gian để củng cố
chính quyền rồi thế nào sau sẽ liệu. Bây giờ phải làm chính sách Câu Tiễn đã” .
Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương về kháng chiến kiến quốc ngày 25 tháng 12 năm
1945 vạch rõ :“ Kẻ thù chính của chúng ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược phải tập
trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng” . Đồng thời, với thế lực của Tưởng, ta vẫn chủ
trương: “Hoa – Việt thân thiện”. Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao phải thực hiện “Hoa-
Việt thân thiện” hay nói cách khác Hoa-Việt thân thiện với tư cách là một phần của chính
sách đối ngoại được hoạch định dựa trên cơ sở nào? Trong khi (như đã nói ở trên) kẻ thù
chính của chúng ta là thực dân Pháp, lẽ ra, phải ưu tiên chính sách “Hòa để tiến” với
Pháp trước.
Để trả lời câu hỏi trên, nên tập trung vào một số luận điểm sau:
I/ Bối cảnh lịch sử
II/ Mục đích của các bên
III/ Kết quả đạt được
Chính sách Hoa- Việt thân thiện với tư cách là một chính sách đối ngoại được hoạch định
dựa trên những cơ sở sau:
I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ
1.Hoàn cảnh của Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Thuận lợi:
- Việt Nam DCCH tuy chưa được nước nào trên thế giới công nhận nhưng đã trở thành
một đất nước cộng hoà chứ không còn là một nước thuộc địa với cơ sở pháp lý rõ ràng.
- Đường lối lãnh đạo của Đảng phù hợp với xu hướng hoà bình, dân chủ, độc lập, tự do
trên thế giới. Cách mạng thành công, chính quyền trong nước được sự sự ủng hộ nhiệt
tình của nhân dân. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ là yếu tố quan trọng góp
phần giữ vững chính quyền non trẻ.
- Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu trở thành trụ cột cho cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và bảo vệ hòa bình của nhân dân thế
giới. Cách mạng giải phóng dân tộc của các nước trên thế giới làm lung lay hệ thống chủ
nghĩa thực dân cũ.
Khó khăn
- Nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà được thành lập, tình hình nước ta đứng trước những
khó khăn chồng chất:
ã Về kinh tế, nạn đói, nạn lụt, nạn hạn hán liên tiếp xảy ra. Các cơ sở công nghiệp đình
đốn, sản xuất thâm hụt, hàng tiêu dùng khan hiếm, ngân sách thiếu hụt nghiêm trọng.
ã Về chính trị, nhà nước non trẻ vừa được thành lập, các cơ sở chính quyền chưa hoàn
chỉnh, về mặt quốc tế nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà chưa được nước nào công nhận.
ã Nổi bật nhất là trên 90% nhân dân mù chữ. Điều này cho thấy nhận thức của nhân dân
ta còn kém, vì thế việc tuyên truyền đường lối cách mạng lúc bấy giờ sẽ gặp nhiều khó
khăn, thậm chí đây là yếu tố mà kẻ thù có thể dễ dàng lợi dụng để đạt được lợi ích của
chúng.
- Thù trong, giặc ngoài tập trung lại, ra sức chống phá. Bọn đế quốc Anh, Pháp, Mỹ và
Tưởng Giới Thạch (kéo theo sau là bọn phản động lưu vong) cùng nhau mưu toan xâu xé,
chia cắt đất nước ta, hòng đè bẹp chính quyền cách mạng còn non trẻ, đặt nước ta trong
tình thế hết sức hiểm nghèo, trước nguy cơ một mất, một còn. Trong khi, Mỹ trở thành đế
quốc lớn nhất, có sức chi phối hệ thống đế quốc và đang trở thành sen đầm quốc tế và có
liên hệ chặt chẽ với Tưởng.
2. Hoàn cảnh của Tàu Tưởng
Thuận lợi:
- Tưởng có hậu thuẫn là đế quốc Mỹ, kẻ mà ngay từ năm 1942, khi Nhật đang sa lầy,
Pháp yếu thế, đã có ý định gạt Pháp để thống trị Đông Dương qua tay sai là Tưởng Giới
Thạch. Chúng lập tổ chức Trung - Mỹ hợp tác sở ở Liễu Châu (Trung Quốc) để thực hiện
âm mưu đó. Mặt khác, đế quốc Mỹ thúc Tưởng Giới Thạch gấp rút chuẩn bị lực lượng
cho chiến dịch Hoa quân nhập Việt, lập sẵn những đội quân tiền tiêu để tiến vào Việt
Nam, cùng với việc nặn ra các tổ chức phản động (Việt cách, Việt quốc) để làm tay sai
cho chúng .
Khó khăn
- Chính quyền Tưởng Giới Thạch bị thất bại nặng nề trong cuộc tấn công vào vùng giải
phóng của đảng cộng sản Trung Quốc.
- Chính quyền Tưởng tuy có Mỹ giúp sức, song đang phải đối phó với sự phát triển của
cách mạng Trung Quốc do Đảng cộng sản lãnh đạo và nước Trung Hoa đang đứng trước
một cuộc nội chiến mới.
- Chính quyền Tưởng tuy tham vọng thì lớn, nhưng thực lực có hạn, đội quân Tưởng kéo
sang Việt Nam tuy đông nhưng ô hợp, tổ chức kém và hậu cần khó khǎn, nên chúng
không thể muốn gì là làm được, không thể không trông mong vào những khả nǎng hậu
cần tại chỗ.
 
Top