• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Pháp hội Quan Âm Tam Thờ Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập

#1
Pháp hội Quan Âm Tam Thờ Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập

BÀI TÁN GIỚI ĐỊNH CHÂN HƯƠNG
Giới định chân hương
∆ | | O | | ʘ | | O | |
Vừa thắp xông khắp trời
O | | O | | O | | O | |
Đệ tử lòng thành
| ◦ا ا ◦ا ๏ا ا O | | O | | o ∆ | o
Thắp đặt trong lư vàng
o | o | O | | O | | O | |
Liền toả cuồn cuộn
| ◦ ا ا ◦ا ๏ا ا O | | O | | o ∆ | o
Biến đầy khắp mười phương
o | o | O | | O | | O | |
Xưa bà Da Du
O | | O | | O | |
Thoát nạn tiêu tai chướng.
ا ◦ا ๏ا ا O | | o ∆ | o
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
| ◦ اo | o | O| | O| | O| | O| | o∆ |o ا ا๏ا ◦ ا
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
| ◦ اo | o | O| | O| | O| | O| | o |o ا ا๏ا ◦ ا
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.
◦ |ا๏ | o | O | | O| | O| | ʘ | | o∆ ا ◦ا ◦ ا اʘ
O O O O o o o
Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập
5
BÀI KHAI THỊ ( 1 )
Quán Âm Bồ Tát bất tư nghì,
Hạnh đức viên thành đại từ bi,
Vạn xứ nếu cầu vạn xứ ứng,
Chúng sinh khổ hải chẳng còn chi.
NẾU NGƯỜI, MUỐN THOÁT KHỔ...
Đồng Niệm Quán Thế Âm.
- Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát............
| | O
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát
∆ | | O | | O | | O | | O | | o | o ا ا๏ ا ◦ا
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát
◦ ا ا ◦ اo | o | | O | | O | | O | | O | o | o | ◦ ا ا
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát
| ◦ ا๏ | o | O | | O | | O | | O | | o | ◦ ا◦ | ◦ا๏
O O O O o o
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát
๏ ๏
 

Đính kèm

Top