• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Thạc Sỹ Phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu

phytoplanton

Thành Viên Tích Cực
#1
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii
DANH MỤC CÁC BẢNG viii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ x
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
5. Câu hỏi nghiên cứu 5
6. Phương pháp nghiên cứu 6
7. Những kết quả đạt được, ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn, điểm mới của luận án. 7
8. Kết cấu luận án 10
CHƯƠNG 1 11
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN
11
DU LỊCH BỀN VỮNG 11
1.1. Tổng quát về phát triển bền vững 11
1.2. Phát triển du lịch bền vững 13
1.2.1. Khái niệm 13
1.2.2. Vai trò của phát triển du lịch bền vững 18
1.2.3. Dấu hiệu nhận biết du lịch bền vững và du lịch không bền vững. 18
1.2.4. Các lý thuyết liên quan tới phát triển du lịch bền vững 21
1.3. Các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững 27
1.3.1. Khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hợp lý 27
1.3.2. Hạn chế việc sử dụng quá mức tài nguyên và chất thải ra môi trường 28
1.3.3. Phát triển phải gắn liền với nỗ lực bảo tồn tính đa dạng 28
1.3.4. Phát triển du lịch phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 28
1.3.5. Đảm bảo việc chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương 29
1.3.6. Khuyến khích sự tham gia trong quá trình phát triển du lịch 30
1.3.7. Thường xuyên trao đổi tham khảo ý kiến cộng đồng về phát triển du lịch 30
1.3.8. Chú trọng việc đào tạo nâng cao nhận thức về tài nguyên môi trường 31
1.3.9. Tăng cường tính trách nhiệm trong hoạt động xúc tiến, quảng cáo du lịch 31
1.3.10. Coi trọng việc thường xuyên tiến hành công tác nghiên cứu 32
1.4. Nội dung phát triển du lịch bền vững 32
1.4.1. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững 32
1.4.2. Phát triển các cơ sở kinh doanh du lịch 32
1.4.3. Nâng cao số lượng, chất lượng các nguồn lực cho ngành du lịch 33
1.4.4. Nâng cao năng lực và tạo lập sự liên các chủ thể tham gia hoạt động du lịch 33
1.4.5. Nâng cao chất lượng môi trường cho phát triển du lịch 34
1.4.6. Các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền vững 34
1.5. Các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững 42
1.5.1. Nguồn tài nguyên du lịch 42
1.5.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và thiết bị hạ tầng 42
1.5.3. Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch 43
1.5.4. Yếu tố tác động đến cầu về dịch vụ du lịch 43
1.5.5. Đường lối chính sách phát triển du lịch 43
1.5.6. Tham gia của cộng đồng 43
1.6. Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển du lịch bền vững 44
1.6.1. Một số kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững 44
1.6.2. Một số bài học cảnh báo phát triển du lịch không bền vững 46
1.6.3. Kinh nghiệm rút ra cho phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu 48
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 49
CHƯƠNG 2 50
PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
50
2.1 Cách tiếp cận 50
2.2 Khung phân tích 50
2.3 Phương pháp nghiên cứu 51
2.3.1 Phương pháp nghiên cứu 51
2.3.2 Phương pháp lấy mẫu và thu thập dữ liệu 52
2.3.3 Phương pháp phân tích dữ liệu 53
2.4 Đánh giá tính bền vững của du lịch 53
2.4.1. Đánh giá tính bền vững của hoạt động du lịch dựa vào sức chứa 53
2.4.2. Đánh giá tính bền vững du lịch dựa vào bộ chỉ tiêu du lịch Thế giới UNWTO 54
2.5 Phương pháp đánh giá 58
1.5.1. Đo lường mức độ bền vững của các nhân tố dựa vào thang đo Interval Scale 58
2.5.2. Đo lường phát triển du lịch bền vững bằng mức độ hài lòng của khách du lịch 58
2.6 Mô hình nghiên cứu 59
2.6.1 Thu thập số liệu, tài liệu 59
2.6.2 Quy trình nghiên cứu 59
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 62
CHƯƠNG 3 63
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 63
DU LỊCH BỀN VỮNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU
63
3.1. Tổng quan về Bà Rịa – Vũng Tàu 63
3.1.1. Giới thiệu về Bà Rịa – Vũng Tàu 63
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội giai đoạn 2002 - 2012 63
3.2. Tài nguyên phát triển du lịch bền vững của Bà Rịa – Vũng Tàu 65
3.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 65
3.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn 68
3.2.3. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch 69
3.3. Chủ trương, chính sách phát triển ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu 71
3.3.1. Định hướng chiến lược phát triển du lịch 72
3.3.2. Chính sách phát triển du lịch 74
3.3.3. Đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển du lịch 74
3.4. Thực trạng phát triển du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu 75
3.4.1. Thực trạng phát triển các loại hình du lịch 75
3.4.2. Khách du lịch 77
3.4.3. Thực trạng phát triển dịch vụ lữ hành 86
3.4.4. Thực trạng phát triển dịch vụ du lịch 88
3.4.5. Nguồn nhân lực du lịch 90
3.4.6. Quản lý nhà nước về du lịch 92
3.4.7. Hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch 94
3.4.8. Phát triển du lịch trong quan hệ với cộng đồng địa phương 94
3.5. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu 95
3.5.1. Đánh giá hoạt động của du lịch dựa vào tính bền vững của điểm du lịch 95
3.5.2. Đánh giá cụ thể những mặt làm được trên quan điểm bền vững 100
3.5.3. Những tồn tại và nguyên nhân. 102
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 104
CHƯƠNG 4 106
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU
106
4.1. Nghiên cứu định tính (xác định các nhân tố ảnh hưởng) 107
4.1.1. Các bước nghiên cứu định tính 107
4.1.2. Mẫu nghiên cứu định tính (tham khảo ý kiến chuyên gia) 107
4.1.3. Kết quả nghiên cứu định tính 109
4.2. Nghiên cứu định lượng 109
4.2.1. Thiết kế phiếu điều tra 109
4.2.2. Mã hóa dữ liệu 110
4.2.3. Mẫu nghiên cứu định lượng 115
4.2.4. Cách thức thu thập dữ liệu 116
4.2.5. Xử lý số liệu 116
4.3. Kết quả 116
4.3.1. Kết quả thống kê số phiếu điều tra 116
4.3.2. Kết quả phân tích số liệu điều tra 120
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 143
CHƯƠNG 5 145
NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 145
DU LỊCH BỀN VỮNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU 145
5.1. Những xu thế chung phát triển du lịch 146
5.2. Đề xuất các nhóm giải pháp đảm bảo phát triển du lịch bền vững 151
5.2.1. Từ góc độ kinh tế 151
5.2 2. Từ góc độ tài nguyên, môi trường 156
5.2.3.Từ góc độ văn hóa xã hội 159
5.2.4. Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu 162
5.2.5. Nhóm các giải pháp khác đảm bảo phát triển du lịch bền vững 163
TÓM TẮT CHƯƠNG 5 170
KẾT LUẬN 171
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 176
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 177
PHỤ LỤC 184

PHẦN MỞ ĐẦU
[h=1]1. Tính cấp thiết của đề tài[/h]Con người sinh ra ai cũng muốn cuộc sống của mình và của cả cộng đồng được đầy đủ, ấm no, hạnh phúc; chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Để đạt được mục tiêu ấy, con người đã tìm mọi cách để phát triển kinh tế. Sự phát triển kinh tế đòi hỏi phải khai thác, sử dụng ngày càng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn. Quá trình khai thác, sử dụng đó đã làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên và làm tăng lượng phế thải, tác động xấu tới môi trường, đưa đến hậu quả môi trường sinh thái ngày càng bị huỷ hoại và ô nhiễm. Đứng trước vấn đề đó đòi hỏi phải tìm ra một con đường phát triển kinh tế hợp lý và hài hòa, sao cho các vấn đề về kinh tế, văn hóa, dân số, xã hội, tài nguyên, môi trường phải được xem xét một cách tổng thể để cùng phát triển, để không cản trở đến sự phát triển của nhau ở hiện tại cũng như trong tương lai. Con đường đó chính là sự phát triển bền vững (PTBV).
Đến nay, sự tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo tồn môi trường không còn là vấn đề đối lập với nhau nữa. Tăng trưởng kinh tế hài hoà với phát triển xã hội và thân thiện với môi trường đã nổi lên như một nhu cầu cấp thiết. Tóm lại, trong xã hội đã hình thành nhu cầu về sự hài hoà giữa phát triển kinh tế-xã hội và môi trường là cốt lõi của PTBV. Chính vì vậy, PTBV đã trở thành xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, là một lựa chọn mang tính chiến lược và hợp quy luật mà tất cả các quốc gia đều phải quan tâm. Khởi đầu có thể nói đó là Hội nghị quốc tế về con người và môi trường năm 1972 tại Stockholm (Thụy Điển), tiếp đó là Hội nghị thượng đỉnh trái đất về môi trường và phát triển họp tại Rio de Janero (Braxin) năm 1992 và tiếp theo là Hội nghị thượng đỉnh thế giới về PTBV họp tại Johanesburg (Nam Phi) năm 2002. Tại các hội nghị này, các nhà hoạt động về kinh tế, xã hội, môi trường cùng với các nhà chính trị đã thống nhất về quan điểm PTBV, coi đó là trách nhiệm chung của các quốc gia, của toàn nhân loại và đồng thuận tuyên bố chung về quan điểm PTBV gồm 27 nguyên tắc cơ bản, trong đó nguyên tắc đầu tiên và cơ bản nhất là phải lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, những mối quan tâm về sự phát triển lâu dài đều phải xuất phát từ nhu cầu của con người.
Ở nước ta, PTBV đã trở thành quan điểm lãnh đạo của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước và được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, lần thứ X và được nhấn mạnh tại Đại hội Đảng lần thứ XI là: “Phải PTBV về kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh kinh tế. Ðẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức. Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao không ngừng chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát triển kinh tế-xã hội phải luôn đi cùng với bảo vệ và cải thiện môi trường. Nước ta có điều kiện phát triển nhanh và yêu cầu phát triển nhanh cũng đang đặt ra hết sức cấp thiết. PTBV là cơ sở để phát triển nhanh, phát triển nhanh để tạo nguồn lực cho PTBV. Phát triển nhanh và bền vững phải luôn gắn chặt với nhau trong quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế-xã hội.” Để triển khai các chỉ thị, nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời vận dụng các nguyên tắc cơ bản về PTBV của thế giới, ngày 17/8/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành "Định hướng Chiến lược PTBV ở Việt Nam" làm cơ sở cho các địa phương, bộ, ngành, doanh nghiệp xây dựng và triển khai PTBV của mình.
Ngành du lịch trở thành một trong những ngành quan trọng của nước ta. Đây là ngành du lịch đóng góp một phần quan trọng cho ngân sách nhà nước. Trong nhiều năm qua, các câu hỏi liên quan đến sự phát triển của ngành theo hướng bền vững luôn được các nhà khoa học, các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách đặt ra, bao gồm: vấn đề cân bằng giữa khai thác và phát triển tài nguyên hôm nay phục vụ mục tiêu tăng trưởng và dự trữ dành cho thế hệ mai sau; khai thác và thăm dò; khai thác, chế biến và sử dụng; vấn đề ô nhiễm môi trường do khai thác và chế biến; vấn đề giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội thông qua đầu tư phát triển du lịch. Để làm tốt điều này, nhu cầu PTDLBV của ngành du lịch cho một tầm nhìn dài hơn đang trở nên cấp thiết. Chính vì vậy tác giả chọn đề tài: “Phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu” làm luận án nghiên cứu của mình.
[h=1]2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan[/h] Nghiên cứu PTBV ngành du lịch đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm từ lâu. Các công trình nghiên cứu về vấn đề này không chỉ ở tầm quốc gia mà còn là các công trình hợp tác của nhiều nước, nhiều cơ sở nghiên cứu quốc tế. Các tài liệu cho thấy về mặt lý luận, PTBV du lịch đã được nghiên cứu khá kỹ lưỡng, việc giám sát sự phát triển đã được cụ thể hoá qua hệ thống chỉ tiêu PTBV du lịch. Trong lĩnh vực học thuật, du lịch bền vững là nội dung nghiên cứu của rất nhiều nhà nghiên cứu và các tổ chức ngay từ khi nó mới xuất hiện những năm 1960, trong đó có các công trình làm nền tảng về mặt lý thuyết và thực tiễn như: “Chỉ tiêu cho phát triển bền vững: lý thuyết, phương pháp và áp dụng” [33], “Du lịch bền vững ở thế giới thứ 3” [41], “Tiếp cận với phát triển du lịch bền vững tại các điểm du lịch” [42], “Phát triển Macao thành điểm du lịch bền vững: công nghiệp khách sạn” [43], “Hiểu về phát triển du lịch bền vững”[44], “Du lịch bền vững: cái nhìn toàn cảnh” [45], “Chỉ tiêu của phát triển bền vững đối với điểm du lịch”, [46], Các chỉ thị của phát triển du lịch bền vững đối với các điểm du lịch”, [47]. Các nghiên cứu trên đây đều tập trung vào việc hệ thống lại cơ sở lý luận về phát triển du lịch bền vững, đánh giá tác động của phát triển du lịch đối với môi trường tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội và các các giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững.
Ở Việt Nam: phát triển du lịch bền vững đã và đang trở thành nhu cầu cấp thiết đối với phát triển kinh tế xã nội nói chung và du lịch nói riêng, điều đó đặt ra yêu cầu nghiên cứu về du lịch và phát triển du lịch bền vững cả về học thuật, thực tiễn và chính sách. Có các công trình nghiên cứu về du lịch và phát triển du lịch bền vững làm nền tảng cho các nghiên cứu ở Việt Nam như: “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam” [27], “Chương trình nghị sự 21 Việt Nam, Dự thảo: "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chiến lược phát triển bền vững” [26], "Cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam" [6], Du lịch bền vững” [4]. Các công trình nghiên cứu này đã cung cấp cơ sở lý luận nền tảng, quan trọng cho việc phát triển du lịch và du lịch bền vững nói riêng.Bên cạnh đó là các chính sách, khung pháp lý cho phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam như: “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”[31], Luật du lịch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đã tạo ra khung chính sách, căn cứ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển du lịch.
Đối với hoạt động nghiên cứu phát triển du lịch bền vững, có các công trình nghiên cứu trong việc đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách như: “Phát triển du lịch bền vững Bình Thuận” [22], “Phát triển du lịch bền vững ở Phong Nha – Kẻ Bàng” [18], “Một số giải pháp phát triển du lịch bền vững ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” [20].
Đối với hoạt hoạt động nghiên cứu phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến nay có một số công trình nghiên cứu như: “Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015” [21], “ Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm năm 2020” [32]; Các đề tài này bước đầu đã đi vào nghiên cứu hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và những đề tài mới chỉ dừng lại ở phân tích định tính, nghiên cứu chưa sâu vấn đề đặt ra đối với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Còn đối với việc nghiên cứu phát triển du lịch bền vững thì chưa có đề tài nào làm về vấn đề này. Đây là cơ sở cấp thiết đối với việc thực hiện đề tài nghiên cứu của tác giả.
Chính vì vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn một địa phương là Bà Rịa – Vũng Tàu để nghiên cứu phát triển du lịch trên quan điểm PTDLBV, và thực tế cho đến nay chưa có một luận án tiến sĩ nào về phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu được thực hiện trên cơ sở khoa học của kinh tế học, cũng như chưa có đề tài nào về nhận diện cũng như phân tích nhân tố khám phá EFA các nhân tố tác động đến sự phát triển bền vững của du lịch cấp địa phương của các tỉnh thành trong cả nước.
Mặt khác, cho đến thời điểm hiện nay, quá trình nghiên cứu tác giả chưa tiếp cận được công trình nghiên cứu nào trong và ngoài nước sử dụng phương pháp định lượng để phân tích phát triển du lịch bền vững . Tuy nhiên, trong các lĩnh vực khác đã xuất hiện rất nhiều. Ví dụ Luận án tiến sĩ “Phát triển ngành cà phê Việt Nam” của nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Ngọc Dưỡng (2011) - Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Luận án tiến sỹ “Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động xúc tiến CGCN ở Việt Nam” của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Vân Anh (2012) – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Các công trình nghiên cứu trên đã định lượng các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu sau đó thiết lập hàm đa biến, xác định các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu (nhân tố khám phá) làm cơ sở khoa học đưa ra các giải pháp. Các nhân tố ảnh hưởng được đề cập trong các luận án dựa trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu trước đó, hoặc được xây dựng trên nền tảng lý thuyết nhất định.
Nhận thấy phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng là một thế mạnh trong việc nghiên cứu đề ra các giải pháp trong các lĩnh vực các ngành quản lý kinh tế ứng dụng và xã hội hiện nay. Đồng thời, tác giả cũng thấy rằng hoàn toàn có thể phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững trên cơ sở các kiến thức về kinh tế học và lý thuyết về dịch vụ, từ đó sử dụng phương pháp định tính và định lượng làm cơ sở khoa học để đề ra giải pháp phát triển du lịch bền vững. Vì vậy, tác giả đã mạnh dạn sử dụng phương pháp định tính và định lượng, trong đó phương pháp định lượng là chủ yếu để nghiên cứu luận án này. Kết quả nghiên cứu của đề tài không những hoàn thành mục tiêu nghiên cứu là đề xuất giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững ở Bà Rịa – Vũng Tàu mà còn góp phần cung cấp bộ công cụ nghiên cứu cho các công trình nghiên cứu liên quan.
[h=1]3. Mục tiêu nghiên cứu[/h]Mục tiêu chung:
Nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng, khảo sát phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tìm ra mô hình phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cơ sở để đề xuất những định hướng và các giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu.
Mục tiêu cụ thể:
Một là, hệ thống hoá cơ sở lý luận về phát triển du lịch bền vững và kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững;
Hai là, đánh giá thực trạng về phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu;
Ba là, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu;
Bốn là, đề xuất những định hướng và các giải pháp về phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu.
[h=1]4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu[/h]Đối tượng nghiên cứu: Các hoạt động PTDLBV tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Nghiên cứu những vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển du lịch bền vững nhằm đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch bền vững BR - VT.
- Về không gian: Trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Về thời gian: + Dữ liệu thứ cấp: Số liệu thống kê từ năm 2002 – 2012
+ Dữ liệu sơ cấp: Số liệu tiến hành điều tra khảo sát năm 2012
 
Top