• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
Luận án tiến sĩ năm 2014
Đề tài: Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay
Định dạng file word
MỤC LỤC


[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Trang:
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]Lời cam đoan
[/TD]
[TD]02
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]Mục lục
[/TD]
[TD]03
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]Các chữ viết tắt sử dụng trong luận án
[/TD]
[TD]04
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]Danh mục các bảng trong luận án
[/TD]
[TD]05
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]Danh mục các Biểu đồ trong luận án
[/TD]
[TD]06
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MỞ ĐẦU
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]07
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chương 1:
[/TD]
[TD]TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
[/TD]
[TD]11
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]1.1. Tổng quan tài liệu
[/TD]
[TD]11
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
[/TD]
[TD]17
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]1.3. Lý thuyết nghiên cứu
[/TD]
[TD]22
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]1.4. Một số khái niệm được sử dụng trong luận án
[/TD]
[TD]24
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chương 2:
[/TD]
[TD]CƠ SỞ CHO QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
[/TD]
[TD]30
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]2.1. Cơ sở lý luận
[/TD]
[TD]30
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]2.2. Cơ sở thực tiễn
[/TD]
[TD]45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ Nhà nước và tôn giáo ở Việt Nam
[/TD]
[TD]62
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chương 3:
[/TD]
[TD]THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY
[/TD]
[TD]70
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]3.1. Quản lý nhà nước về tôn giáo từ trước năm 1975 đến năm 1990
[/TD]
[TD]70
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]3.2 Quản lý nhà nước về tôn giáo từ năm 1990 đến nay
[/TD]
[TD]78
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]3.3. Những vấn đề đặt ra cho quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam
[/TD]
[TD]115
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chương 4:
[/TD]
[TD]DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
[/TD]
[TD]119
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]4.1. Dự báo tình hình tôn giáo Việt Nam
[/TD]
[TD]119
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]4.2. Khuyến nghị đối với quản lý nhà nước về tôn giáo
[/TD]
[TD]129
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]KẾT LUẬN
[/TD]
[TD]148
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Việt Nam là đất nước có nhiều tôn giáo, các tôn giáo có nguồn gốc, lịch sử, đặc trưng và quá trình phát triển khác nhau, nhưng có nhiều điểm tương đồng. Điểm chung đáng quý nhất của các tôn giáo ở Việt Nam là sự tôn trọng và chung sống hài hòa giữa các tôn giáo trong một đất nước đa dân tộc, đa tín ngưỡng.
Tuy nhiên, trải qua các giai đoạn của lịch sử, do tác động và ảnh hưởng từ nhiều mặt của đời sống xã hội, hoạt động tôn giáo đã bộc lộ theo những chiều hướng khác nhau. Cùng với các tôn giáo hoạt động thuần túy tôn giáo, còn có tôn giáo bị chính trị lợi dụng đã từng nảy sinh không ít phức tạp, làm ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống xã hội ở nước ta.
Từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm chăm lo tới đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, thực hiện đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước.
Sau năm 1975, kết thúc cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập dân tộc nhưng Việt Nam phải giải quyết rất nhiều những vấn đề do hậu quả chiến tranh để lại, trong đó có vấn đề tôn giáo. Tiếp đến trong bối cảnh quốc tế hóa, dân chủ được đề cao, các thế lực thù địch với Chủ nghĩa xã hội đã lợi dụng chiêu bài tự do tôn giáo, lôi kéo, xúi giục, kích động một số phần tử cực đoan trong nước và nước ngoài, tổ chức những hoạt động xuyên tạc, chống đối chính quyền, dựng nên các sự kiện liên quan tới tôn giáo, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền về tôn giáo, tạo ra những trở ngại làm ảnh hưởng tới công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đặt Việt Nam đứng trước hàng loạt vấn đề mâu thuẫn liên quan tới tôn giáo cần giải quyết. Đó là mâu thuẫn giữa việc đáp ứng nhu cầu tự do tôn giáo của người có đạo thực hiện hoạt động tôn giáo bình thường với việc ngăn chặn sự xâm lấn của các trào lưu tôn giáo cực đoan, tôn giáo bị chính trị phản động lợi dụng. Ở góc độ văn hóa, đạo đức, mâu thuẫn của việc giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức của dân tộc trong các truyền thống tôn giáo với trào lưu của các tôn giáo mới mang theo văn hóa và đạo đức phi truyền thống được sự hậu thuẫn khá tinh vi của các lực lượng lợi dụng dân chủ và cơ chế thị trường Giải quyết được những vấn đề ấy trong tôn giáo bên cạnh công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc các tôn giáo thì công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng. Song công tác này còn nhiều bất cập. Về lý luận, nhận thức ảnh hưởng của tôn giáo đối với xã hội còn các luồng ý kiến khác biệt, điều kiện thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo còn nhiều hạn chế. Từ hệ thống lý luận làm cơ sở cho quản lý nhà nước về tôn giáo cho tới cơ sở cho quản lý tôn giáo như: việc xác định chủ thể quản lý, nội dung, phương pháp, cách thức quản lý, hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ, chủ thể quản lý với bộ máy còn thiếu tính chuyên nghiệp, . đang đặt ra cho quản lý nhà nước về tôn giáo nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết, vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước về tôn giáo nói riêng đang là một trong những yêu cầu cấp thiết, quan trọng của sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong hiện tại và lâu dài. Việc nghiên cứu tôn giáo, đề ra chủ trương, chính sách đối với tôn giáo đã được nhiều nhà lý luận - chính trị quan tâm. Song trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo, do tính nhạy cảm, do đặc thù phức tạp và đa dạng của các tôn giáo mà ít người đi sâu vào nghiên cứu quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam. Trước thực trạng ấy, việc tập trung nghiên cứu quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho lý luận và thực tiễn.
Từ các lý do trên, nghiên cứu sinh chọn vấn đề: “Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay”, làm để tài nghiên cứu cho luận án Tiến sĩ chuyên ngành Tôn giáo học, với mong muốn góp phần giải quyết một số khía cạnh của lý luận và đòi hỏi của thực tiễn quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án
Mục đích nghiên cứu, nhằm làm rõ thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước về tôn giáo (QLNN về TG) ở Việt Nam; từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của QLNN về TG giáo ở Việt Nam trong thời gian tới.
Nhiệm vụ của luận án:
Thứ nhất, hệ thống hóa quan điểm của Đảng và sự pháp điển hóa quan điểm ấy đối với QLNN về TG
Thứ hai, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của QLNN về TG ở Việt Nam
Thứ ba, đánh giá, phân tích thực trạng kết quả QLNN về TG ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay
Thứ tư, khái quát về những vấn đề đặt ra, dự báo và khuyến nghị đối với QLNN về TG ở Việt Nam trong thời gian tới.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của Luận án
Về đối tượng, luận án nghiên cứu QLNN về TG ở Việt Nam theo chuyên ngành tôn giáo học, luận án nghiên cứu sâu về chủ thể quản lý và các yếu tố để thực hiện quản lý mà không đi sâu về đối tượng quản lý.
Về phạm vi, chủ thể quản lý, bao gồm cơ quan nhà nước các cấp thực hiện QLNN về TG, thông qua chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo, trong những giai đoạn lịch sử cụ thể.
Thời gian nghiên cứu từ năm 1975 cho đến nay (năm 2013).
4. Phương pháp nghiên cứu của Luận án
Luận án vận dụng những nguyên tắc, phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; sử dụng phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Tôn giáo học và các phương pháp nghiên cứu liên ngành, như Quản lý học, Luật học, Chính trị học, Sử học và vận dụng các phương pháp cụ thể: khảo sát, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, v.v .Đối với đề tài do tính nhạy cảm của tôn giáo và những quy định trong việc sử dụng tài liệu, vì vậy trong luận án một số tài liệu nghiên cứu sinh chỉ nêu tư tưởng mà không trích dẫn đầy đủ.
5. Đóng góp mới của Luận án. Luận án đánh giá và khái quát về kết quả QLNN về TG ở Việt Nam giai đoạn từ năm 1975 đến nay. Luận án đưa ra khuyến nghị có tính giải pháp, nhằm góp phần đưa QLNN về TG giai đoạn tới có hiệu quả hơn.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
Về lý luận, luận án góp phần làm rõ tính tất yếu và yêu cầu đổi mới QLNN về TG, trong quan hệ giữa Nhà nước XHCNvới tôn giáo ở Việt Nam .
Về thực tiễn, từ đánh giá kết quả QLNN về TG thời gian qua, chỉ ra vấn đề cần quan tâm, đưa ra dự báo và khuyến nghị nhằm góp phần thúc đẩy QLNN về TG ở Việt Nam đạt hiệu quả hơn.
Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho môn học Tôn giáo và QLNN về TG, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu tôn giáo học và một số lĩnh vực liên quan tới tôn giáo.
7. Kết cấu của Luận án
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Bí thư Trung ương Đảng ,(1981), Nghị quyết 40 - NQ/TW ngày 01/10/1981 về công tác đối với các tôn giáo trong tình hình mới, Lưu hành nội bộ.
2. Ban Bí thư Trung ương Đảng, (1990), Thông báo số 76/TB - TW của Ban Bí thư về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị Khóa VI về "Tăng cường công tác tôn gáo trong tình hình mới", Lưu hành nội bộ.
3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (1981), Thông tri số 136 - TT - TW ngày 30/9/1981 về chủ trương thống nhất các tổ chức Phật giáo để thành lập tổ chức chung Phật giáo cả nước, Lưu hành nội bộ.
4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (1990), Nghị quyết số 24 - NQ/TW ngày 16/10/1990 về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới, Lưu hành nội bộ.
5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (1990), Chỉ thị số 66 - CT/TW ngày 26/11/1990 thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới", Lưu hành nội bộ.
6. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (1992), Thông báo số 34 - TB/TW ngày 14 tháng 11 năm 1992 về ý kiến của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Cao Đài, Lưu hành nội bộ.
7. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (1993), Chỉ thị số 21/CT - TW ngày 18/05/1993 về đoàn kết thống nhất Phật giáo, Lưu hành nội bộ.
8. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (1994), Thông báo số 17 - TB/TW ngày 20/06/1994 về kết luận của ban bí thư về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 24 ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị Khóa VI về "tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới", Lưu hành nội bộ.
9. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (1998), Chỉ thị số 37 - CT/TW ngày 02/07/1998 về công tác tôn giáo trong tình hình mới, Lưu hành nội bộ.
10. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (2003), Nghị quyết số 25 - NQ/TW Hội nghị lần thứ VII của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX, về công tác tôn giáo, Lưu hành nội bộ.
11. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (2009), Công văn số 57 - KL/TW ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam về Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng Khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo, Lưu hành nội bộ.
12. Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 24/TW, (1998), Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 24 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VI) về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới; Phương hướng công tác tôn giáo thời kỳ mới, Lưu hành nội bộ.
13. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ,(2013), Công giáo Tây nguyên, Đề tài nghiên cứu.
14. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, (2013), Công giáo các tỉnh Tây Nguyên, Lưu hành nội bộ.
15. Ban Chỉ đạo Tây Bắc - Ban Tôn giáo Chính phủ, (2013), Kỷ yếu Hội thảo, Lưu hành nội bộ.
16. Ban chủ nhiệm Đề án nghiên cứu Hồi giáo và văn hóa Hồi giáo, (2012), Báo cáo kết quả thực hiện đề án "Nghiên cứu Hồi giáo và văn hóa Hồi giáo", Lưu hành nội bộ.
17. Ban Tôn giáo của Chính phủ, (1993), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Tài liệu, Lưu hành nội bộ.
 
Top