• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Quy chế đấu thầu mua sắm hàng hóa & thực tiến áp dụng ở công ty Cao su sao Vàng

huynhngocthu

Thành Viên Tích Cực
#1
MỤC LỤC
Lời nói đầu 1

1.Tính cấp thiết của đề tài. 1
2.Phạm vi nghiên cứu. 2
3.Phương pháp nghiên cứu. 2
4.Nội dung của đề tài. 2

Chương 1 Khái quát về đấu thầu và đấu thầu mua sắm hàng hoá 4

1.1.Khái quát chung về đấu thầu. 4
1.1.1,Khái niệm và các nguyên tắc. 4
1.1.1.2,Các nguyên tắc đấu thầu. 6
1.1.2,Điều kiện đấu thầu. 8
1.1.2.1,Đối với bên mời thầu. 9
1.1.2.2, Đối với các nhà thầu -------------------------------------------10
1.1.3.Các hình thức đấu thầu. 11
1.1.3.3,Chỉ định thầu. 11
1.1.3.4,Chào hàng cạnh tranh. 12
1.1.3.5,Mua sắm trực tiếp. 12
1.1.3.6,Tự thực hiện gói thầu. 13
1.1.3.7,Mua sắm đặc biệt . 13
1.1.4,Phân loại đấu thầu. 13
1.1.4.1,Phân loại theo nội dung có. 13
1.1.4.2,Phân loại theo tư cách của bên dự thầu có. 14
1.1.4.3,Theo phương thức đấu thầu có. 14
1.1.5,Trình tự đấu thầu . 15
1.1.6,Trách nhiệm pháp lý của các chủ thể tham gia đấu thầu . 16
1.1.6.1,Đối với bên mời thầu. 16
1.1.6.2, Đối với các nhà thầu . 17
1.1.6.3,Trách nhiệm phê duyệt và quản lý của người có thẩm quyền . 17
1.2. Đấu thầu mua bán hàng hoá theo pháp luật Việt Nam. 21
1.2.1,Phạm vi áp dụng . 21
1.2.2,Qui trình đấu thầu mua sắm hàng hoá . 23
1.2.2.1,Chỉ định tổ chuyên gia đấu thầu . 23
1.2.2.2,Sơ tuyển nhà thầu . 24
1.2.2.3,Lập và gửi hồ sơ mời thầu . 24
1.2.2.4,Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu . 25
1.2.2.5,Mở thầu và đánh giá xếp hạng nhà thầu . 25
1.2.2.6,Trình duyệt và công bố trúng thầu. 25
1.2.3, Ký kết hợp đồng . 26

Chương 2 Đấu thầu mua sắm hàng hoá ở Công ty Cao Su Sao Vàng 27
2.1.Khái quát chung về Công ty . 27
2.1.1,Lược sử hình thành . 27
2.1.2, Địa vị pháp lý của Công ty . 29
2.1.3,Cơ cấu tổ chức . 29
2.1.4,Thực trạng và những đặc thù kinh doanh . 30
2.2.Qui trình đấu thầu mua sắm hàng hoá ở Công ty . 35
2.2.1,Sự cần thiết phải thực hiện đấu thầu ở Công ty . 35
2.2.2,Thủ tục trước khi thực hiện đấu thầu . 38
2.2.3,Trình tự thực hiện đấu thầu . 41
2.2.3.1,Sơ tuyển nhà thầu. 41
2.2.3.2,Lập hồ sơ mời thầu. 42
2.2.3.3,Thông báo mời thầu và tiếp nhận hồ sơ dự thầu. 44
2.2.3.4,Mở thầu. 44
2.2.3.5, Đánh giá xếp hạng nhà thầu và trình duyệt kết quả. 45
2.2.3.6,Công bố trúng thầu và thương thảo hoàn thiện trình duyệt hợp đồng . 46
2.2.4,Các nội dung của hợp đồng. 46

Chương 3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện qui chế đấu thầu mua sắm hàng hoá áp dụng ở Công ty Cao Su Sao Vàng. 49
3.1,Đánh giá chung. 49
3.1.1,Thực trạng về pháp luật đấu thầu mua sắm hàng hoá và quá trình áp dụng . 49
3.1.2,Những ưu điểm của qui chế đấu thầu . 52
3.1.3,Nhược điểm của qui chế đấu thầu mua sắm hàng hoá. 54
3.2.Mục đích yêu cầu của việc hoàn thiện. 56
3.2.1,Mục đích. 56
3.2.2. Yêu cầu . 57
3.3,Những nội dung cần hoàn thiện. 58
3.3.1,Đối với nhà nước. 58
3.3.2,Kiến nghị với Công ty Cao Su Sao Vàng. 60
Kết luận 63
Tài liệu tham khảo 65
Phụ lục---------------------------------------------------------------------------67

 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top