• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Sự biến đổi các giá trị văn hoá trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Sự biến đổi các giá trị văn hoá trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta[/h][h=2][/h]Mục Lục

[h=3]Chương 1. Mấy vấn đề lý luận về văn hoá, giá trị văn hoá, biến đổi giá trị văn hoá[/h]
1.1 Về bản chất của văn hoá
1.2 Về giá trị và giá trị văn hoá
1.3 Biến đổi văn hoá, biến đổi giá trị văn hoá

[h=3]Chương 2. Sự vận động của các giá trị văn hoá ở nước ta thời kỳ trước đổi mới[/h]
2.1 Truyền thống văn hoá và các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam
2.2 Sự vận động của văn hoá truyền thống ở nước ta và các cơ cấu giá trị của nó trước thời kỳ đổi mới
2.3 Các vấn đề thay đổi giá trị trong văn hoá Việt Nam trước bước ngoặt đổi mới

[h=3]Chương 3. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và sự biến đổi giá trị nhân cách văn hoá[/h]
3.1 Khái lược về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
3.2 Tác động hai mặt của nền kinh tế thị trường đến đời sống văn hoá xã hội
3.3 Sự biến đổi giá trị nhân cách (văn hoá) trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

[h=3]Chương 4. Sự biến đổi các giá trị văn hoá trong điều kiện xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta[/h]
4.1 Sự biến đổi giá trị văn hoá chính trị
4.2 Sự biến đổi giá trị văn hoá kinh tế
4.3 Sự biến đổi giá trị văn hoá đạo đức
4.4 Sự biến đổi giá trị văn hoá pháp luật
4.5 Sự biến đổi giá trị văn hoá thẩm mỹ
4.6 Sự biến đổi giá trị về tín ngưỡng, tôn giáo

[h=3]Chương 5. Các giải pháp xây dựng những giá trị văn hoá trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay[/h]
5.1 Những giá trị văn hoá Việt Nam trước thách thức của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
5.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng các giá trị văn hoá ở nước ta trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
5.3 Một số kiến nghị

Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo


Lời Mở Đầu

Công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo là một sự nghiệp cách mạng to lớn, toàn diện và sâu sắc nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới đã và đang làm biến đổi mạnh mẽ và toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, làm chuyển biến nước ta từ một nền nông nghiệp kém phát triển sang trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Việc chuyển từ nền kinh tế hành chính tập trung quan liêu bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là hết sức đúng đắn và cấp thiết. Chính nền kinh tế thị trường đã mang đến những biến đổi tích cực về văn hoá – xã hội, khai thác và phát huy được các tiềm năng sản xuất trong xã hội, làm bật dậy sức sáng tạo to lớn của hàng chục triệu người lao động, là nền tảng bảo đảm thực hiện quyền làm chủ về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của nhân dân, trên cơ sở đó mở rộng và phát huy dân chủ trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
 

Đính kèm

Top