• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Tăng cường năng lực rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật văn bản có chứa quy phạm pháp luật của bảo hiểm xã hội Việt Nam

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Tăng cường năng lực rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật văn bản có chứa quy phạm pháp luật của BHXH Việt Nam
[/h]

Thông tin tài liệu


Chủ nhiệm: CN Lê Quyết ThắngMục lục


Chương 1. Những vấn đề chung của công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật


1. Văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL
2. Rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL
3. Quy trình rà soát, hệ thống hóa


Chương 2. Thực trạng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPK về bảo hiểm xã hội


1. Thực trạng chung về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta
2. Thực trạng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL về bảo hiểm xã hội ở BHXH Việt Nam
3. Những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL về bảo hiểm xã hội


Chương 3. Kiến nghị tăng cường năng lực rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL về bảo hiểm xã hội


1. Về tổ chức cán bộ
2. Về áp dụng công nghệ thông tin
3. Thực hiện nghiêm chỉnh quy trình soạn thảo văn bản có chứa QPPL
4. Chuẩn hóa quy trình rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL của ngành BHXH
Kết luận
Phụ lục
Lời mở đầuNăm 1996, khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ra đời thì công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật đã chính thức được xã định là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan Nhà nước.
Hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật giúp cho việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc loại bỏ các quy định, các văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, các đạo luật, các văn bản mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp với tình hình phát triển đất nước để xây dựng một hệ thống văn bản pháp luật hoàn thiện, thống nhất, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước. Vì vậy, rà soát, hệ thống hóa có tác dụng tạo cơ sở về pháp lý cho sự đổi mới về chất một số văn bản pháp luật, làm cho các văn bản được cải tiến so với quy định trước đó, đồng thời tạo ra sự thống nhất, hài hòa giữa các văn bản sẽ được ban hành với hệ thống pháp luật hiện hành. Công tác này càng có ý nghĩa trong điều kiện hiện nay khi xã hội đang ngày càng phát triển, đặc biệt là sự chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi các quan hệ pháp luật phải được điều chỉnh trên nhiều lĩnh vực.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới được thành lập từ năm 1995, số lượng văn bản ban hành chưa nhiều nhưng số lượng các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về lĩnh vực này tương đối lớn, phức tạp vì chế độ chính sách bảo hiểm xã hội được thực thi từ năm 1945 đến nay và đã thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với sự phát triển của đất nước. Do đó, việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội đòi hỏi phải nắm vững các văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành cũng như văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quản lý Nhà nước khác ban hành liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội.


 

Đính kèm

Top