• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Thị trường văn hoá phẩm ở nước ta hiện trạng và giải pháp

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
Thị trường văn hoá phẩm ở nước ta hiện trạng và giải pháp

Mục Lục

Chương 1. Quá trình hình thành và những đặc điểm của thị trường văn hoá phẩm ở nước ta


1.1 Quan niệm về thị trường văn hoá phẩm
1.2 Thị trường văn hoá phẩm ở nước ta

Chương 2. Hiện trạng một số thị trường văn hoá phẩm ở nước ta


2.1 Thị trường băng đĩa
2.2 Thị trường điện ảnh
2.3 Thị trường mỹ thuật
2.4 Thị trường âm nhạc
2.5 Thị trường sân khấu

Chương 3. Dự báo xu thế vận động và một số giải pháp định hướng phát triển thị trường văn hoá phẩm nước ta từ nay đến năm 2010


3.1 Dự báo xu thế vận động của thị trường văn hoá phẩm nước ta
3.2 Một số giải pháp định hướng phát triển thị trường văn hoá phẩm nước ta từ nay đến năm 2010

Kết luận
Tài liệu tham khảo


Lời Mở Đầu

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước của chúng ta hiện nay, vấn đề quan hệ giữa văn hoá và kinh tế là vấn đề cơ bản và bức thiết.Sự vận động của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tác động, làm biến đổi rất nhanh, rất sâu sắc đến lĩnh vực văn hoá tinh thần, đã và đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc. Môi trường văn hoá còn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, sự lan tràn của các sản phẩm và dịch vụ văn hoá mê tín dị đoan, độc hại, thấp kém, lai căng. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khoá VIII, kết luạn của Hội nghị TW 10 – khoá IX, chỉ rõ:
“Sản phẩm văn hoá và dịch vụ văn hoá ngày càng phong phú những vẫn thiếu những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có ảnh hưởng tích cực, sâu sắc trong đời sông Xu hướng thương mại hoá, chạy theo thị hiếu thấp kém trong một bộ phận báo chí, xuất bản, hoạt động văn hoá nghệ thuật, chưa được ngăn chặn có hiệu quả, đã làm giảm sút, hạ thấp các chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ của văn hoá”. Trong khi đó, chúng ta còn chậm xây dựng hoàn thiện các thể chế văn hoá, đặc biệt là chưa đổi mới và thiếu đồng bộ trong chính sách kinh tế trong văn hoá. Điều này đã làm hạn chế rất lớn tác dụng của văn hoá đối với các lĩnh vực quan trọng của đời sống đất nước.
 

Đính kèm

Top