• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Thích Ca Phổ

#1
Thích Ca Phổ
SỐ 2040
GIA PHẢ PHẬT THÍCH-CA

Sa-môn Thích Tăng Hữu Đời Lương soạn
LỜI TỰA
Nghe rằng Bồ-đề là cao tột nhất, thần diệu vắng lặng, trí tròn đầy
chiếu sáng. Đạo dứt hết sự đóng khung của hình thức, lý rốt ráo ở cảnh
sinh diệt. Hình thức đã dứt từ lâu, há thật sinh ra ở cung vua, sinh diệt
đã hết, đâu thật xa lìa sự bền chắc. Chỉ có bọn ngu mê, không biết cùng
về chốn Đại giác. Do duyên cảm hóa đến thì liền ứng. Nếu ứng mà bất
sinh thì ai cùng ngộ tục, hóa mà không tin thì sao gọi là dẫn dắt thế gian.
Do đó nêu tên họ Thích-ca nối truyền các cõi là tôn quí về thể, cõi là sự
đẹp lạ của trời, người. Sau mới cởi giày ở cung chân mà xem cây Đạo,
mới bỏ vị Kim Luân mà ngự chốn Đại thiên, mới phát ra ánh sáng từ
sợi lông trắng mà chế phục pháp giới, đó là lý do hiện dấu vết. Bèn tự
giáng thai đến khi phần tháp biến hóa ra ngàn muôn điềm lành. Và nghĩa thì sáng kinh điển, việc thì đầy truyện ký mà có nhiều lời khác nhau,
đầu đuôi bất nhất. Và sự thì lộn xộn đồng khác không đều. Đầu đuôi
không nhất quán thì phải nhất quán, đồng khác không đều thì phải khế
hợp hội thông. Cho nên biết, rộng quá thì khó bao gồm nên tóm tắt lại
cho dễ xem. Hữu tôi vì kém thông minh ít học nhân bệnh lại ham chơi
bèn mở kinh mà ghi chép từ đầu đến cuối, kính thuật lại gia phả Phật
Thích-ca lập thành năm quyển. Như nói về nguồn gốc nối dõi thác sinh,
nói chỗ yếu đắc đạo độ người, nêu cớ tháp tượng Nê-hoàn, tả tướng di
pháp sắp mất, tổng họp các kinh làm bản chánh, phần nối đời thì ghi ở
cuối sách, khiến lời Thánh phân biệt với lời tục, chuyện xưa việc nay
làm chứng cho nhau. Muôn dặm tuy xa nhưng như đích thân bước đến,
4 BỘ SỬ TRUYỆN 5
việc cách ngàn năm mà như trước mắt. Nay ghi chép các kinh thuật lại
chứ không soạn ra, lại lựa tìm hỏi rất công phu. Nay đem lòng thành
kính phát thệ mấy điều:
Tăng Hữu trước lễ Tối Thắng Tôn
Kính lễ pháp tịnh không gì sánh
Kế lạy Ly Cấu Ứng Chân Tăng
Tam Bảo Từ Hộ thường trụ thế
Tượng Mạt ít tin, tin không thuần
Tà kiến ngu mê bị các khổ
Ba tạng lâu xa khó nghiên cứu
Biếng lười chướng ngại khiến pháp mất
Nên gom các truyện ký bổn sư
Kinh luật truyền chứng thêm lòng tin
Nương theo Đại sĩ phát tâm nguyện
Dám chứa ý rộng ở đời sau
Nguyện đồng thấy nghe phước tùy hỷ
Đèn pháp chiếu mãi ở vị lai.

-------------------------------------
Font đọc VNI
 

Đính kèm

Top