• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Thích Ca Phương Chí

#1
Thích Ca Phương Chí

SỐ 2088
THÍCH-CA PHƯƠNG CHÍ

Thời tiền Đường, Sa-môn Thích Đạo Tuyên
ở núi Thái nhất; Chung Nam soạn thuật.

LỜI TỰA
Triều đại tiền Đường có được thiên hạ gần 40 năm, thuần phong
dượm hợp; tục xấu đổi thay, văn đức tu chỉnh; võ công đủ đầy. Nên
khiến các tước hầu Thanh khâu Đan huyệt đều vào Đô phong, các cõi
vức Long sa nhạn tái bèn tuân theo Thánh giáo, cúi đầu lạy dài, hiển
hiện vũ nghi của triều Tông, nộp ngọc dâng lễ, tỏ bày đức lớn của Hoài
Nhu. Nhưng mà tám vức hoang vu khắp trong ngoài sử trước ghi bày
đủ, còn các phương của năm xứ Thiên Trúc xưa nay ít thuật. Đâu chẳng
phải thời vậy. Tuy là Chu mục đi thú hướng Tây chỉ đến côn, Thuấn võ
tuần mão phương Nam không vượt qua biển cả. Tần Hoàng phân vạch
bờ cõi gần suốt Lâm Thao. Hán Võ phong vương cửa ải mở cùng Thiết
Lộ. Quyết ấy đã ban gián, xem xét chưa rõ ràng. Do đó, không đồng
hỏi Đạo chỉ hạn cục tại đất Tửu Tuyền, Côn Lôn bái yết Thánh chỉ đến
bên cạnh ngọc môn. Đến như Nhược Thủy Động Đình, Tam Nguy Cửu
Lũng, Yến nhiên Long Lặc, Sa Chướng Lê Hà đầy đủ dàn trải trong
Hạ thư, đều đồ khắc ở Ung Bộ. Cho nên rộng trông đến Tầm Hà bắt
đầu nghe tên nước Đại Hạ (Trung Hoa). Hiên Hoàng du mộng đầu tiền
thuật bày về nước Hoa Tư. Nhị sư đến đánh Đại Uyên, Định Viễn đến
mở thiết môn. Do Dư vào đất Tần, Nhật Đạn làm quan nhà Hán tiếng
tăm vang vọng tỏa cùng thống lãnh, đức vua phô bày tận kỳ sơn, Hoàng
Hoa rực rỡ loại ấy lắm nhiều vậy. Nhưng mà ghi chép về phương thổ,
mọi thích nghi của nhân vật, sự lần lượt đổi thay phong tục, mọi lạ lùng
606 BỘ SỬ TRUYỆN 12
của núi sông, du tố lược không thể ghi chép, đâu chẳng vì đường sá xa
xôi, ít có người đến nơi vậy. Dùng sự mà luận xét, giả sử như có truyền
thuyết đều là ghi lại tin tức của các hành nhân, chẳng phải chỉnh mắt đã
trông thấy, lần lượt đua nhau đem điều lui dối làm thực lục. Cớ sao biết
được như vậy? Bởi Tích Thạch Hà Nguyên theo hường Tây chỉ trông
đến Xích Huyện, Côn Lôn Thiên Trụ với hướng Đông chỉ nhìn lại thần
châu. Từ Ô Sa trở ra ngoài đều gọi là nước Hồ, đâu dùng toán tính xa,
không truyền tương giản. Vậy biết thuyết của nước Thân Độc dịch lại
kịp vậy. Các truyện về Thần Châu v. v... đoán chắc có thể biết đó.
Từ khi Phật giáo lưu truyền đến phương Đông, vẻ vang đất Hán,
dòng chính có 10 đời gần 600 năm, xe nhẹ kế tiếp quán phương khắp
cùng, có hơn trăm nước đều về tựa nương phong hóa, cậy núi tiến cống
chức, trông mặt trời mà đến vua. Nhưng trước sau ghi chép lưu truyền
có sự lẫn lộn bất đồng, sự tích ít thuật đáng gọi là lắm hoặc, tìm lại đến
cùng việc ấy kết quy bởi người chuyển dịch. Trước kia, trung thời nhà
Tùy có Sa-môn Ngạn Tông ở Phiêu kinh quán; Thượng lâm viên tại
Đông Đô trước thuật 1 bộ Tây Vức truyện gồm 10 chương, rộng nêu
bày phong tục mà sơ lược về Phật sự, được ở điểm hợp nghe, mất ở
điều tín bản. Tôi (Đạo Tuyên) cho là Tám tướng hiện bày đạo, Ba thừa
đào luyện phong hóa, Bốn nghi thiết bày không gì chẳng hợp căn cơ,
Hai Nghiêm khắp đủ chư chỉnh ở tuệ giải. Nay Thánh tích linh tướng
lắm nhiều ở Hoa Tư, Thần Quang thụy ảnh chan hòa trong Hoàn Vũ,
nghĩa hẳn phải xương minh, hình tượng động phát tâm linh. Nhân trong
khoảng niên hiệu Trinh Quán (627-650) thời tiền Đường, trong công
việc phiên dịch khinh điển, tôi thường dự tham pháp tịch, bên cạnh lưu
xuất Tây ký đầy đủ như riêng rõ bày, nhưng vì giấy bút lắm nhiều đọc
xem khó biết, giềng mối tiếp nối để lại của Đức Phật, các hàng Thích tử
đều cùng quay về tựa nương, nên lược rút cương du làm thành 2 quyển
để tặng cùng các hàng hậu học, tạm nêu tỏ ý như vầy.
Thích-ca Phương Chí 1 bộ gồm 8 chương:
- 1 là Phong chương
- 2 là Thống nhiếp
- 3 là Trung biên
- 4 là Di tích
- 5 là Du lý
- 6 là Thông cục
- 7 là Thời trú
- 8 là Giáo tướng.

SỐ 2088 - THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ, Lời Tựa 607
Ngưỡng tìm giáng linh của chư Phật không thể dùng hình tướng để
tìm cầu, tùy cơ ẩn hiện nên có thể lấy ngôn từ rõ ràng để bày thuật. Nhưng
tìm học giáo pháp trước tiên nêu bày tông quát, tiếp đến là nghiên cùng
nhánh lá cuối cùng chẳng xa thấu đạt đó. Nêu ở đầu chương quyển nên
điểm đến cùng như vậy.

Sử dụng Font đọc VNI
 

Đính kèm

Top