• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Chuyên Đề Thực trạng và giải pháp giao dịch mua ký quỹ trên thị trường chứng khoán việt nam

bintran

Thành Viên Tích Cực
#1
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN_ 1
1.1/. Khái niệm, đặc điểm, ưu nhược điểm và rủi ro của giao dịch ký quỹ chứng khoán_ 1
1.1.1/. Khái niệm mua ký quỹ chứng khoán_ 1
1.1.2/. Đặc điểm mua ký quỹ chứng khoán_ 2
1.1.2/. Vai trò giao dịch ký quỹ chứng khoán_ 2
1.1.2.1/. Vai trò của giao dịch ký quỹ chứng khoán đối với TTCK_ 2
1.1.2.2/. Vai trò của giao dịch ký quỹ chứng khoán đối với các nhà đầu tư_ 4
1.2 Quy trình hoạt động, và các quy định có liên quan giao dịch ký quỹ_ 5
1.2.1/. Qui trình hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán_ 5
1.2.2/. Các quy định có liên quan_ 6
1.2.2.1/. Tỷ lệ ký quỹ_ 6
1.2.2.2/. Chứng khoán được giao dịch ký quỹ_ 7
1.2.2.3/. Điều kiện công ty chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ_ 8
1.3/. Giao dịch ký quỹ ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho TTCK Việt Nam_ 9
1.3.1/. Giao dịch ký quỹ chứng khoán ở một số nước trên thế giới 9
1.3.1.1/. Tìm hiểu hoạt động giao dịch ký quỹ ở thị trường chứng khoán Mỹ_ 9
1.3.1.2/. Sự phát triển giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Đài Loan_ 10
1.3.1.3/. Sự phát triển giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Nhật Bản_ 10
1.3.2/. Bài học kinh nghiệm khi áp dụng giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Việt Nam_ 11
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NHU CẦU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÀI CHÍNH GIAO DỊCH KÝ MUA QUỸ CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM_ 12
2.1/. Những quy định pháp lý giao dịch mua ký quỹ ở Việt Nam_ 12
2.1.1/. Thông tư số 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán 12
2.2/. Thực trạng hoạt động giao dịch ký quỹ của các công ty chứng khoán và nhà đầu tư ở Việt Nam hiện nay_ 13
2.2.1/. Giai đoạn 2006 - 2007_ 13
2.2.2/. Giai đoạn 2008 - 2009_ 14
2.2.3/. Giai đoạn 2009 - 2010_ 15
2.2.3/. Giai đoạn 2011_ 17
2.2.3/. Giai đoạn 2012_ 23
2.3/. Sự cần thiết phải phát triển giao dịch ký quỹ, những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển hoạt động giao dịch ký quỹ_ 26
2.3.1/. Sự cần thiết phải phát triển giao dịch ký quỹ_ 26
2.3.2/. Những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển giao dịch ký quỹ_ 28
2.3.2.1/. Những thuận lợi trong việc phát triển hoạt động giao dịch ký quỹ_ 28
2.3.2.1/. Những khó khắn trong việc phát triển hoạt động giao dịch ký quỹ_ 30
2.3.2.1.1/. Về khía cạnh pháp lý_ 30
2.3.2.1.2/. Về phía các công ty chứng khoán Việt Nam_ 32
2.3.2.1.2/. Về phía các nhà đầu tư_ 34
3.1/. Kiến nghị đối với Uỷ ban chứng khoán nhà nước 37
3.1.1/. Hoàn thiện khung pháp lý_ 37
3.1.2/. UBCKNN nên để cho Ngân hàng Nhà nước quản lý nghiệp vụ giao dịch ký quỹ_ 38
3.1.3/. UBCKNN nên để cho công ty chứng khoán tự quyết định danh mục chứng khoán cho vay trên cơ sở thường xuyên gửi báo cáo cho UBCKNN_ 39
3.1.4/. UBCKNN cần tiếp tục phát triển lành mạnh thị trường 41
3.2/. Giải pháp đối với công ty chứng khoán_ 42
3.2.1/. Giải pháp quản trị rủi ro: 42
3.2.2/. Tuân thủ các hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ theo quy định của Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán_ 45
3.2.3/. Quản lý tài khoản ký quỹ_ 46
3.2.4/. Công bố thông tin_ 47
3.2.5/. Giải pháp đối với người môi giới chứng khoán_ 47
3.3/. Giải pháp đối với nhà đầu tư_ 48
3.3.1/. Tìm hiểu kỹ cách thức giao dịch ký quỹ chứng khoán và xác định mức độ chấp nhận rủi ro 48
3.3.2/. Kiểm soát rủi ro và tận dụng cơ hội 49
KẾT LUẬN_ 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO_ 53
MỤC LỤC_ 54
 

Đính kèm

Top