• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án thực trạng và giải pháp phát triển nhân lực tỉnh Kontum giai đoạn từ nay đến 2020

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]thực trạng và giải pháp phát triển nhân lực tỉnh Kontum giai đoạn từ nay đến 2020[/h]
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU

Phần 1: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH KON TUM
I. Khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội
II. Thực trạng nhân lực về số lượng

1. Tổng số và cơ cấu nhân lực theo giới tính, nhóm tuổi
2. Đánh giá, phân tích các nguồn khả năng cung nhân lực

III. Thực trạng nhân lực về chất lượng
1. Trình độ học vấn
2. Trình độ chuyên môn - kỹ thuật
3. Đặc điểm tâm lý - xã hội và những kỹ năng mềm của nhân lực

IV. Thực trạng đào tạo nhân lực trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1. Thực trạng hệ thống đào tạo
2. Các điều kiện đảm bảo phát triển đào tạo
3. Hệ thống quản lý, cơ chế, chính sách phát triển nhân lực
4. Kết quả đào tạo nhân lực

V. Thực trạng sử dụng nhân lực
1. Trạng thái hoạt động của nhân lực
2. Trạng thái việc làm của nhân lực

VI. Đánh giá tổng quan những mặt mạnh, hạn chế, thách thức và thời cơ đối với phát triển nhân lực của tỉnh Kon Tum
Phần 2: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011-2020
I. Những nhân tố tác động đến phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020
II. Phương hướng phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020

1. Quan điểm phát triển nhân lực
2. Mục tiêu phát triển nhân lực
3. Dự báo cung - cầu lao động đến năm 2020
4. Phương hướng phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020
5. Các chương trình, dự án ưu tiên

Phần 3: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011-2020
I. Dự báo nhu cầu vốn và giải pháp huy động vốn cho phát triển nhân lực
II. Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nhân lực
III. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách và công cụ khuyến khích và thúc đẩy phát triển nhân lực
IV. Mở rộng, tăng cường sự phối hợp và hợp tác để phát triển nhân lực

Phần 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
I. Tổ chức thực hiện quy hoạch
II. Kiến nghị và kết luận
Tài liệu tham khảo

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Phương pháp và kết quả dự báo cung – cầu lao động
Phụ lục 2: Một số chính sách phát triển nhân lực của tỉnh Kon Tum
Phụ lục 3: Một số biểu mẫu chung
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


1. Cao đẳng CĐ
2. Công nghiệp CN
3. Công nghiệp hóa - hiện đại hóa CNH-HĐH
4. Cơ sở vật chất CSVC
5. Cơ sở vật chất – kỹ thuật CSVC-KT
6. Dân số DS
7. Dân tộc thiểu số DTTS
8. Dịch vụ DV
9. Đại học ĐH
10. Đào tạo nghề ĐTN
11. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI
12. Đơn vị tính ĐVT
13. Giáo dục – Đào tạo GD-ĐT
14. Kinh tế - xã hội KT-XH
15. Khu công nghiệp KCN
16. Lao động - Thương binh và Xã hội LĐ-TB&XH
17. Lực lượng lao động LLLĐ
18. Ngân sách nhà nước NSNN
19. Nông nghiệp NN
20. Năng suất lao động NSLĐ
21. Tổng thu nhập quốc nội GDP
22. Trung học cơ sở THCS
23. Trung học phổ thông THPT
24. Trung cấp chuyên nghiệp TCCN
25. Ủy ban nhân dân UBND
26. Tổ chức phi Chính phủ NGO
27. Hỗ trợ phát triển chính thức ODA
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH

Bảng 1: Số lượng và cơ cấu LLLĐ
Bảng 2: Trình độ học vấn của lao động đang làm việc ở Kon Tum
Bảng 3: Trình độ chuyên môn kỹ thuật của LLLĐ
Bảng 4: Lao động theo ngành nghề giai đoạn 2006-2010
Bảng 5: Một số ngành có LLLĐ lớn
Bảng 6: Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Bảng 7: Chuyển biến về chất lượng của công chức hành chính
Bảng 8: Chuyển biến về chất lượng của cán bộ, công chức phường, xã
Bảng 9: Chi NSNN cho sự nghiệp GD-ĐT 2006-2010
Bảng 10: CSVC của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng và các trường cao đẳng
Bảng 11: Trạng thái hoạt động của nhân lực
Bảng 12: NSLĐ của tỉnh Kon Tum qua các năm 2006-2010
Bảng 13: Tiền lương, thưởng của các doanh nghiệp năm 2009
Bảng 14: Kết quả dự báo dân số và cung lao động
Bảng 15: Kết quả dự báo tổng cầu lao động
Bảng 16: Kết quả dự báo cầu lao động theo ngành
Bảng 17: Kết quả dự báo cầu lao động một số ngành
Bảng 18: Kết quả dự báo cầu lao động qua đào tạo
Bảng 19: Dự kiến quy mô tuyển sinh
Bảng 20: Nhu cầu vốn đào tạo nhân lực
Bảng 21: Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực

Hình 1: Quy mô dân số tỉnh Kon Tum giai đoạn 1991 – 2010
Hình 2: Dân số và Dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh Kon Tum chia theo độ tuổi năm 2009
Hình 3: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
Hình 4: Tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ thất nghiệp giai đoạn 2001-2010
Hình 5 : Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn - kỹ thuật năm 2009
Hình 6: Dân số từ 5 tuổi trở lên đã thôi học chia theo bậc học cao nhất
Hình 7: Dân số từ 5 tuổi trở lên đang đi học chia theo bậc học cao nhất
Hình 8: Dân số từ 5 tuổi trở lên chia theo tình trạng đi học và dân tộc
Hình 9: Số thí sinh cử đi đào tạo cử tuyển giai đoạn 1999-2009
Hình 10: Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2004-2009
Hình 11: Số lượng và cơ cấu trạng thái việc làm theo các ngành
Hình 12: Tỷ trọng đóng góp vào GDP và tỷ trọng lao động của các ngànhLỜI MỞ ĐẦUQuá trình phát triển của một quốc gia, một địa phương cần phải có nhiều điều kiện cũng như các nguồn lực cần thiết. Trong các nguồn lực cần thiết cho phát triển như: CSVC, tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực thì nguồn nhân lực ngày càng đóng vai trò quyết định và chi phối tất cả các yếu tố còn lại. Đặc biệt, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay thì vai trò, vị trí của nguồn lực con người ngày càng quan trọng hơn.
Trong những năm gần đây, công tác phát triển nhân lực của tỉnh Kon Tum đã đạt được một số thành tựu đáng kể, góp phần hỗ trợ đắc lực vào sự phát triển KT-XH và sự nghiệp CNH-HĐH của Tỉnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu của tình hình mới thì công tác phát triển nhân lực vẫn còn nhiều hạn chế: trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực còn thấp; các cơ sở đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu về quy mô, năng lực và chất lượng đào tạo; năng suất lao động thấp, chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, sự phối hợp giữa các ngành quản lý, giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp và người lao động còn thiếu chặt chẽ; .
Trong giai đoạn 2011-2020, với một nguồn nhân lực dồi dào, cần cù lao động thì chưa đủ để đáp ứng được yêu cầu phát triển. Đặc biệt, tỉnh Kon Tum với quy mô nền kinh tế còn nhỏ, trình độ dân trí còn thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn thì yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực càng có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển.
Chính vì thế, việc xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020 là hết sức cần thiết, tạo cơ sở khoa học để hoạch định các chương trình, chính sách, kế hoạch về phát triển nhân lực nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH của tỉnh Kon Tum đến năm 2020.
 

Đính kèm

Top