• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Tìm hiểu một số di tích thờ Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng

#1
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu . 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . 3
4. Phƣơng pháp nghiên cứu . 3
5. Bố cục 4
CHƢƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG 5
1.1 Khái niệm du lịch 5
1.2 Khái niệm văn hoá . 7
1.3 Mối quan hệ giữa du lịch và văn hoá 8
1.3.1 Vai trò của du lịch đối với văn hoá 8
1.3.2 Vai trò của văn hoá đối với sự phát triển du lịch . 11
1.4 Tài nguyên du lịch . 13
1.4.1 Quan niệm về tài nguyên du lịch 13
1.4.2 Phân loại tài nguyên du lịch . 14
1.5 Tín ngƣỡng thờ nhân thần của ngƣời Việt 24
TIỂU KẾT . 26
CHƢƠNG 2. GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA MỘT SỐ DI TÍCH THỜ
TRẦN HƢNG ĐẠO Ở HẢI PHÒNG 27
2.1 Giới thiệu khái quát môi trƣờng hình thành các di tích 27
2.1.1 Lịch sử hình thành 27
2.1.2 Vị trí địa lý 28
2.1.3 Điều kiện tự nhiên 29
2.1.4 Điều kiện kinh tế – xã hội và đời sống dân cư . 32
2.1.5 Sự phát triển du lịch Hải Phòng 33
2.2 Cuộc đời và sự nghiệp của Hƣng Đạo Đại Vƣơng Trần Quốc Tuấn 38
2.3 Tín ngƣỡng thờ Đức Thánh Trần (Hƣng Đạo Đại Vƣơng) 42
2.4 Một số di tích thờ Trần Hƣng Đạo ở Hải Phòng . 45
2.4.1 Di tích lịch sử đền Phú Xá . 46
2.4.2 Di tích lịch sử văn hoá Chùa Vẽ 50
2.4.3 Di tích đền Tràng Kênh 55 Tìm hiểu một số di tích thờ Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng
Sinh viên: Trần Xuân Hằng - Lớp: VHL 201 2

2.4.4 Các di tích thuộc cụm Liên Khê . 58
2.5 Lễ hội truyền thống tại một số di tích thờ Trần Hƣng Đạo ở
Hải Phòng . 66
2.5.1 Lễ hội ở cụm di tích Liên Khê 66
2.5.2 Lễ hội đền Tràng Kênh . 67
2.5.3 Lễ hội chùa Vẽ và đền Phú Xá . 68
TIỂU KẾT . 71
CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM BẢO TỒN
CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ, PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI MỘT SỐ DI TÍCH
THỜ TRẦN HƢNG ĐẠO Ở HẢI PHÒNG. 72
3.1 Thực trạng hoạt động du lịch tại các di tích thờ Trần Hƣng Đạo
ở Hải Phòng . 72
3.1.1 Thực trạng về cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ
du lịch . 72
3.1.2 Thực trạng về khách du lịch . 74
3.1.3 Công tác quản lí và tổ chức khai thác, tổ chức đội ngũ lao động
du lịch 75
3.1.4 Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của các điểm di tích . 76
3.2 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển du lịch tại một số di tích thờ
Trần Hƣng Đạo ở Hải Phòng 77
3.2.1 Giải pháp xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật
phục vụ du lịch 78
3.2.2 Giải pháp bảo vệ, tôn tạo và tu bổ di tích 81
3.2.3 Giải pháp duy trì và tổ chức các lễ hội truyền thống 82
3.2.4 Giải pháp tổ chức đào tạo nguồn nhân lực . 83
3.2.5 Giải pháp xây dựng các kế hoạch nhằm quảng bá du lịch 84
3.2.6 Một số kiến nghị cụ thể 85
TIỂU KẾT . 86
KẾT LUẬN 87


Tìm hiểu một số di tích thờ Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng
Sinh viên: Trần Xuân Hằng - Lớp: VHL 201 3

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Theo dòng chảy của lịch sử Việt Nam, các vƣơng triều phong kiến đã tồn
tại rất lâu đời, qua hàng ngàn năm. Mỗi triều đại qua đi đều để lại những dấu ấn
thật đặc biệt qua từng thời kỳ họ trị vì đất nƣớc. Dù hƣng thịnh hay suy vong, đó
đều là những yếu tố sự thật, không thể chối cãi qua nhiều giai đoạn thăng trầm
trong mỗi thời đại. Việt Nam tuy chỉ là một đất nƣớc nhỏ bé nhƣng ngay từ khi
ra đời đã luôn bị đế quốc phƣơng Bắc dòm ngó, cùng với nhiều nỗi lo khác nhau.
Thật là đặc biệt ở chỗ, mỗi một triều đại phong kiến của chúng ta, dƣờng nhƣ
nhà nào cũng gặp phải nạn ngoại xâm. Cũng từ đó, ý chí anh hùng quật cƣờng
của nhân dân ta đƣợc bộc lộ, đó là lòng yêu nƣớc vô bờ bến của cả quân và dân.
Lịch sử đã chỉ rõ, bằng lòng quyết tâm đánh và chiến thắng kẻ thù, đƣợc sự tin
yêu, ủng hộ trong lòng dân chúng thì triều đại nào cũng đuổi đƣợc bè lũ cƣớp
nƣớc. Và điều này lại càng đƣợc thể hiện một cách xuất sắc ở thời đại nhà Trần.
Bằng chứng xác thực nhất là sự đóng góp lớn lao của các đời vua và những danh
tƣớng trong công cuộc gìn giữ sự thanh bình của quốc gia mà họ luôn sống với
tinh thần “sinh vi tƣớng, tử vi thần” luôn đƣợc thế hệ sau tôn thờ.
Trong phả hệ Trần triều, Trần Quốc Tuấn đƣợc nhắc đến nhƣ một vị tƣớng
oai hùng nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến. Cuộc đời và sự nghiệp của
ông là những câu chuyện thú vị mang đậm chất giáo lí về tƣ cách đạo đức, làm
ngƣời quân tử với đất nƣớc, với dân tộc. Đó là tấm gƣơng cho các triều đại về
sau này, học hỏi về ông lòng trung quân ái quốc, con ngƣời tài năng bậc nhất
trên mọi lĩnh vực: quân sự, y học, văn học
Ngày nay khi nhắc đến ông, ngƣời ta không chỉ nhớ đến một vị tƣớng tài
trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của vƣơng triều Trần mà còn nhận định ngay
đến một vị thánh linh thiêng: đức thánh Trần – Hƣng Đạo Đại Vƣơng. Ông đƣợc
coi là Thánh, là Cha trong lòng dân chúng và đƣợc thờ ở mọi miền trên khắp Tổ
quốc. Các di tích trân trọng thờ ông, dù là điện thờ chính hay chỉ là thờ phối tự
nhƣng không thể phủ nhận sự hiện diện của ông trong đền, chùa, miếu mạo vô
cùng quan trọng với nhân dân mỗi vùng.
Trong dƣ địa chí của Việt Nam, Hải Phòng là mảnh đất lƣu giữ nhiều di tích
lịch sử văn hoá có giá trị nhƣ: đền Nghè, đền Bà Đế, đình Hàng Kênh, chùa Dƣ Tìm hiểu một số di tích thờ Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng
Sinh viên: Trần Xuân Hằng - Lớp: VHL 201 4

Hàng Và không thể không kể đến những di tích có thờ Trần Hƣng Đạo tại đây.
Các di tích thờ Trần Hƣng Đạo ở Hải Phòng vẫn còn lƣu giữ đƣợc nhiều giá
trị lịch sử văn hoá giúp cho thế hệ hôm nay có thể tìm hiểu kĩ hơn về thân thế và
sự nghiệp của Ngài. Mỗi di tích ở Hải Phòng thờ đức thánh Trần, tuy đều có
điểm chung là thờ vị anh hùng của dân tộc nhƣng tại mỗi nơi lại cho ngƣời ta
nhiều cảm giác khác nhau, đều để lại những ấn tƣợng sâu sắc.
Cũng nhƣ các di tích khác, hệ thống di tích lịch sử văn hóa thờ Trần Hƣng
Đạo ở Hải Phòng đã trở thành gạch nối giữa quá khứ và hiện tại có ý nghĩa to
lớn trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân cƣ. Đó là những di tích thực sự
có giá trị về lịch sử văn hoá, kiến trúc, mĩ thuật Thế nhƣng, tính cho đến thời
điểm này, một số các di tích trong đó không nhận đƣợc sự quan tâm cần thiết đối
với giá trị của mình. Hơn nữa, những di tích đó đã từng đƣợc đánh giá rất có
hữu ích trong việc phát triển du lịch văn hoá của thành phố này tồn tại một vấn
đề lớn là chƣa đƣợc khai thác thực sự hiệu quả cho hoạt động du lịch. Bởi vậy,
em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Tìm hiểu một số di tích thờ Trần Hưng Đạo ở Hải
Phòng” với mục đích nhằm phát huy các giá trị của các di tích này phục vụ cho
mục đích hoạt động du lịch và cũng chính bởi vì lòng tôn kính đối với Hƣng
Đạo Vƣơng cùng những chiến công oanh liệt của Ngài.
Trong quá trình tìm hiểu và viết khoá luận, là một sinh viên, với vốn hiểu
biết còn rất nhiều hạn chế nên trong nội dung bài viết còn có nhiều điểm thiếu
sót, rất mong nhận đƣợc sự góp ý sửa chữa, chỉ bảo của các thầy cô và các bạn.
2. Mục đích nghiên cứu
Với đề tài: “Tìm hiểu một số di tích thờ Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng”,
khoá luận nhằm mục đích:
- Phác hoạ khái quát các di tích về lịch sử, kiến trúc, hiện vật, lễ hội
- Chỉ ra các giá trị lịch sử - văn hoá của các di tích đó.
- Thực trạng khai thác về khía cạnh du lịch.
- Đề xuất một số kiến nghị với chính quyền địa phƣơng, và ngành du lịch
cùng các ngành có liên quan ở Hải Phòng về việc khai thác giá trị lịch sử
văn hoá tại các điểm di tích thờ Trần Hƣng Đạo phục vụ cho phát triển du
lịch, góp phần phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền
thống.
Tìm hiểu một số di tích thờ Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng
Sinh viên: Trần Xuân Hằng - Lớp: VHL 201 5

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
- Tập trung nghiên cứu những lí luận có liên quan đến đề tài
- Nghiên cứu các yếu tố về giá trị kiến trúc, văn hoá lịch sử, lễ hội truyền
thống tại các di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu thờ Trần Hƣng Đạo ở thành
phố Hải Phòng.
- Hoạt động du lịch tại Hải Phòng nói chung và các di tích thờ Trần Hƣng
Đạo tại đây nói riêng.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu trong phạm vi một số các di tích thờ Trần Hƣng Đạo ở
Hải Phòng nhƣ di tích lịch sử văn hoá chùa Vẽ, đền Phú Xá (Đông Hải, Hải An),
đền Tràng Kênh (Minh Đức, Thuỷ Nguyên) và đền Thụ Khê, chùa Thiểm Khê,
chùa Mai Động thuộc cụm di tích Liên Khê.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài này thuộc lĩnh vực nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn cho nên
đƣợc sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau:
4.1 Phương pháp thu thập và xử lý thông tin
Đây là phƣơng pháp chủ yếu để thực hiện khoá luận này, bao gồm tổng hợp
nguồn tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Trong quá trình tiến hành, tác
giả đã thu thập các thông tin qua sách báo, các nguồn tin trên mạng internet, các
công trình nghiên cứu khác về hoạt động du lịch tại các khu di tích thờ Trần
Hƣng Đạo tại Hải Phòng làm cơ sở phân tích, đánh giá trong khoá luận.
4.2 Phương pháp xã hội học
Để những nghiên cứu có tính khách quan, tác giả đã thực hiện những phỏng
vấn ngắn đối với ngƣời dân quanh các khu di tích đƣợc giới thiệu trong bài,
cũng nhƣ những ngƣời có nhiệm vụ trông coi, quản lí tại điểm đó và một số
những ngƣời có công việc thƣờng xuyên tại các di tích những ngày có hội.
4.3 Phương pháp khảo sát thực địa
Tác giả đã tiếp cận trực tiếp với đối tƣợng nghiên cứu bằng cách thực hiện
công việc quan sát tại điểm di tích, cùng với đó là thành lập những bảng hỏi khái
quát dành cho một số những khách du lịch ngẫu nhiên khi họ đến tham quan di
tích. Đây là phƣơng pháp quan trọng để tiến hành nghiên cứu nhằm góp phần
cho kết qủa của bài luận mang tính xác thực.
Tìm hiểu một số di tích thờ Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng
Sinh viên: Trần Xuân Hằng - Lớp: VHL 201 6

4.4 Phương pháp phân tích tổng hợp
Từ những tài liệu đã thu thập đƣợc, kết hợp với kết quả khảo sát thực địa và
từ các thông tin của những ngƣời đƣợc phỏng vấn, tác giả tiến hành xử lí theo
từng bƣớc nhỏ, phân tích và đƣa ra kết luận.
5. Bố cục
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Nội Dung của
khoá luận đƣợc chia làm ba chƣơng:
+ Chương 1: Một số vấn đề lí luận chung.
+ Chương 2: Giá trị văn hoá của một số di tích thờ Trần Hƣng Đạo ở
Hải Phòng.
+ Chương 3: Thực trạng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm bảo tồn
các giá trị văn hoá, phát triển du lịch tại một số di tích
thờ Trần Hƣng Đạo ở Hải Phòng.
 

Đính kèm

Top