• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập

#1
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập
BÀI TÁN GIỚI ĐỊNH CHÂN HƯƠNG
Giới định chân hương
∆ | | O | | ʘ | | O | |
Vừa thắp xông khắp trời
O | | O | | O | | O | |
Đệ tử lòng thành
| ◦ ا ا ◦ا ๏ا ا O | | O | | o ∆ | o
Thắp đặt trong lư vàng
o | o | O | | O | | O | |
Liền toả cuồn cuộn
| ◦ ا ا ◦ا ๏ا ا O | | O | | o ∆ | o
Biến đầy khắp mười phương
o | o | O | | O | | O | |
Xưa bà Da Du
O | | O | | O | |
Thoát nạn tiêu tai chướng.
ا ◦ا ๏ا ا O | | o ∆ | o
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
| ◦ اo | o | O| | O| | O| | O| | o∆ |o ا ا๏ا ◦ ا
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
| ◦ اo | o | O| | O| | O| | O| | o |o ا ا๏ا ◦ ا
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.
◦ |ا๏ | o | O | | O| | O| | ʘ | | o∆ ا ◦ا ◦ا اʘ
O O O O o o o
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập
4
BÀI KHAI THỊ (1)
Biển giác hư không khởi,
Sa Bà nghiệp sóng trào.
Nếu NGƯỜI LÊN BỜ GIÁC,
Cực Lạc sẵn thuyền về.
Nam Mô A Mi Đà Phật............
| | O
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát
∆ | | O | | O | | O | | O | | o | o ا ا๏ ا ◦ا
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát
| o | o | ◦ اO | | O | | O | | O | | o | o ا ◦ ا ◦ ا ا
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát
| ◦ ا๏ | o | O | | O | | O | | O | | o | ◦ ا◦ | ◦ا๏
O O O O o o
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát
๏ ๏
 

Đính kèm

Top