• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!

Đề Án Văn hoá dân tộc Việt Nam trước thách thức của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - thực trạng và giải pháp

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Văn hoá dân tộc Việt Nam trước thách thức của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - thực trạng và giải pháp[/h]
Mục Lục

[h=3]Chương 1. Văn hoá Việt Nam: sự hình thành và phát triển – những giá trị tiêu biểu[/h]
1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam
1.2 Những đặc điểm tiêu biểu và giá trị nổi bật của văn hoá Việt Nam

[h=3]Chương 2. Những tác động của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đối với với văn hoá Việt Nam hiện nay[/h]
2.1 Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay
2.2 Thực trạng tác động của toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với các lĩnh vực hoạt động văn hoá ở Việt Nam hiện nay
2.3 Đánh giá chung về ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với văn hoá Việt Nam
2.4 Những vấn đề đặt ra đối với nền văn hoá dân tộc trước yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế

[h=3]Chương 3. Phương hướng và giải pháp để phát huy những thành tựu, vượt qua những thách thức để xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế[/h]
3.1 Dự báo khái quát về xu hướng phát triển của văn hoá Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
3.2 Phương hướng phát huy ưu thế, vượt qua thử thách xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế
3.3 Một số giải pháp để vượt qua thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thời kỳ đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo


Lời Mở ĐầuTrong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta đã xác định văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nền văn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vừa kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoá của văn hoá nhân loại, khẳng định được tầm vóc, trình độ, bản lĩnh và bản sắc của văn hoá Việt Nam trong giao lưu và hợp tác quốc tế.
Cùng với quá trình mở cửa, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta cũng đã chỉ rõ cần chủ động hội nhập kinh tế để phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta đã xác định: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh”.
 

Đính kèm

Top