• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Văn hoá lãnh đạo, quản lý vấn đề và giải pháp

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Văn hoá lãnh đạo, quản lý vấn đề và giải pháp[/h]
Mục Lục

[h=3]Chương 1. Một số vấn đề lý luận về văn hoá lãnh đạo, quản lý[/h]
1.1 Quan niệm về lãnh đạo, quản lý
1.2 Văn hoá và văn hoá lãnh đạo, quản lý
1.3 Những nhân tố tác động đến văn hoá lãnh đạo, quản lý hiện nay

[h=3]Chương 2. Những vấn đề đặt ra trong văn hoá lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay[/h]
2.1 Vấn đề định hướng giá trị trong văn hoá lãnh đạo, quản lý hiện nay
2.2 Vấn đề thể chế hoá vai trò, chức năng và mối quan hệ giữa chủ thể lãnh đạo, chủ thể quản lý trong văn hoá lãnh đạo, quản lý hiện nay
2.3 Vấn đề trình độ, năng lực của chủ thể lãnh đạo, quản lý hiện nay
2.4 Phẩm chất chính trị và đạo đức của chủ thể lãnh đạo, quản lý hiện nay

[h=3]Chương 3. Các giải pháp nâng cao văn hoá lãnh đạo, quản lý ở nước ta trong giai đoạn hiện nay[/h]
3.1 Về giải pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng
3.2 Về giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh
3.3 Về giải pháp xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách và pháp luật
3.4 Về giải pháp công tác tổ chức, cán bộ
3.5 Về giải pháp phát huy vai trò của nhân dân, của các cơ quan thông tin đại chúng
3.6 Về giải pháp chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác trong bộ máy Đảng và Nhà nước

Kết luận
Phụ lục
Danh mục tài liệu tham khảo


Lời Mở Đầu

Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò to lớn của văn hoá đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta: “Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hoá – nền tảng tinh thần của xã hội. Đặc biệt coi trọng nâng cao văn hoá lãnh đạo và quản lý”.
Văn hoá hiện diện và thẩm thấu vào mọi khía cạnh của cuộc sống con người như một yếu tố không thể thiếu của xã hội tổng thể. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là chúng ta nhận thức được rõ ràng cấu trúc của văn hoá trong mỗi hoạt động, hoặc có thể định liệu được những liên hệ mật thiết có tính chất văn hoá trước khi đi đến những quyết định. Nhưng ngày nay, sẽ là không thực tế nếu nghĩ có một hoạt động nào đó của con người và xã hội không cần tới văn hoá, hoặc đứng ngoài nền cảnh văn hoá. Trong nhận thức, vấn đề ngày càng trở nên rõ ràng: văn hoá là phương thức tồn tại và phát triển lịch sử nhân loại. Trên các phương diện của đời sống, văn hoá là yếu tố nội sinh tạo nên động lực và cũng chính là mục tiêu của sự phát triển.
 

Đính kèm

Top