• Chúng tôi đã hoàn tất chuyển đổi dữ liệu từ KiloBooks.com sang eBook4vn.com.
    Vui lòng sử dụng email thật khi đăng ký tài khoản vì bạn cần phải kích hoạt qua email.
    Tất cả tài liệu trên eBook4vn.com là miễn phí.

Đề Án Xây dựng nền văn hoá đạo đức ở nước ta hiện nay

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Xây dựng nền văn hoá đạo đức ở nước ta hiện nay[/h]

Mục Lục

[h=3]Phần thứ nhất. Những vấn đề lý luận chung về văn hoá đạo đức (khái niệm văn hoá đạo đức, cấu trúc chức năng của văn hoá đạo đức[/h]
1.1 Khái niệm văn hoá đạo đức
1.2 Cấu trúc, chức năng của văn hoá đạo đức

[h=3]Phần thứ hai. Thực trạng văn hoá đạo đức ở nước ta hiện nay[/h]
2.1 Những yếu tố tác động đến văn hoá đạo đức hiện nay
2.2 Nhận diện thực trạng văn hoá đạo đức ở nước ta hiện nay
2.3 Nguyên nhân của thực trạng văn hoá đạo đức ở nước ta hiện nay

[h=3]Phần thứ ba. Phương hướng và giải pháp xây dựng nền văn hoá đạo đức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay[/h]
3.1 Về phương hướng
3.2 Các giải pháp cơ bản

[h=3]Kết luận[/h]
[h=3]Thư mục tài liệu tham khảo[/h]

Lời Mở Đầu

Văn hoá đạo đức là lĩnh vực then chốt của văn hoá tinh thần xã hội. Khi nói, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội thực chất là nói tới vai trò của văn hoá đạo đức, yếu tố cơ bản của nền tảng đó. Nếu không có một nền tảng tinh thần vững chắc thì xã hội sẽ bị suy yếu và sụp đổ.
Hiện nay chúng ta đang bước vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đang phải chuyển đổi nền văn hoá đạo đức của xã hội hiện đại: công nghiệp hoá – hiện đại hoá – đô thị hoá. Chuyển đổi nền văn hoá đạo đức của thời kỳ kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp, kế hoạch hoá sang văn hoá đạo đức của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần, hạch toán kinh doanh, lỗ lãi, phân phối theo lao động, nguồn vốn, đóng góp của các cá nhân và nhóm xã hội.
 

Đính kèm