• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Xây dựng xã hội khá giả toàn diện và những giải pháp kinh tế - xã hội của Trung Quốc

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Xây dựng xã hội khá giả toàn diện và những giải pháp kinh tế - xã hội của Trung Quốc – Bản tóm tắt[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Kim Bảo
[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
[h=3]Chương I. Quan niệm của Trung Quốc về “xã hội khá giả” và bối cảnh ra đời của Cương lĩnh “xây dựng xã hội khá giả toàn diện”[/h]
I. Lịch sử của khái niệm “khá giả”
II. Bối cảnh quốc tế
III. Hoàn cảnh trong nước

[h=3]Chương II. Mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện[/h]
I. Mục tiêu chính trị
II. Mục tiêu văn hóa
III. Mục tiêu kinh tế

[h=3]Chương III. Những giải pháp kinh tế, xã hội nhằm xây dựng xã hội khá giả toàn diện[/h][h=3][/h][h=3]Chương IV. Triển vọng đời sống xã hội khá giả của Trung Quốc vào năm 2020 và những gợi mở đối với Việt Nam[/h]
I. Triển vọng đời sống xã hội khá giả của Trung Quốc vào năm 2020
II. Một số kinh nghiệm gợi mở với Việt Nam

[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp tại Bắc Kinh từ ngày 8 đến 14 tháng 11 năm 2002. Đây là Đại hội cực kỳ quan trọng, được triệu tập khi Trung Quốc bắt đầu thực hiện bước ba trong chiến lược “ba bước” xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đại hội đề ra mục tiêu: “Trong 20 năm đầu của thế kỷ XXI, phải tập trung toàn lực xây dựng xã hội khá giả toàn diện ở mức cao hơn đem lại lợi ích cho số dân tỷ người, làm cho kinh tế phát triển hơn, dân chủ kiện toàn hơn, khoa học giáo dục tiến bộ hơn, văn hóa phồn vinh hơn, xã hội hòa hợp hơn, cuộc sống nhân dân sung túc hơn”.
Thực hiện được mục tiêu này, chính là Trung Quốc thực hiện được bước nhảy mang tính lịch sử từ “không đủ tư cách” đến “đủ tư cách” đứng trong hàng ngũ những nước có thu nhập trung bình, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, từ giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội không phát triển đến giai đoạn khá cao, khá phát triển của chủ nghĩa xã hội. Vì thế, xây dựng xã hội khá giả toàn diện được đánh giá rằng, nó sẽ mang đến cuộc đại phục hưng vĩ đại trên cơ sở xã hội chủ nghĩa cho dân tộc Trung Hoa. Tuy nhiên, bước vào thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Trung Quốc đang ở và còn ở lâu dài trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, mức khá giả hiện tại đạt được vẫn là khá giả ở trình độ thấp, chưa toàn diện, phát triển chưa cân đối. Mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng tăng về vật chất và văn hóa của nhân dân với sản xuất xã hội lạc hậu vẫn là mẫu thuẫn chủ yếu.
 

Đính kèm

Top